Arabic Turkish
 
2012-06-30   Arkadþýna gönder
14731 (3802)


IRAK TÜRKMENLERİNDEN DOSTLARA İKİNCİ MEKTUP


Mahmut Uğur KARADAĞ


Aziz DOSTLAR bu ikinci mektubumuzu dikkatlice okumanızı diliyoruz. Ülkenizde vatandaş olan büyük topluluğumuzun nefesi bizimle olduğu için size yararlı olacağından şüpheniz olmasın.
Aziz Dostlar bizi, siz mi yalnız bırakıp gittiniz yoksa biz mi gidiniz dedik size? Siz bizi bu topraklarda savunmasız terk ettiniz ve sorumluluktan kaçtınız. Yinede biz bu topraklar dedelerimizin toprağıdır diye dayatıp kaldık ve baskılara dayanarak Türkmenelin de Türk milletinin varlığını koruduk.
Aziz Dostlar ULUS meydanındaki abideye göz atarsanız ATATÜRK'ün şu cümlesini okursunuz (( DÜŞMANIN ANASIR ASLİYYESİ İMHA EDİLMİŞTİR ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AK DENİZDİR )) ya ilk hedef AK DENİZ olmasaydı, şimdi İZMİR ve öteki AK DENİZ şehirleri YUNAN elinde olmaz mıydı? Acaba O güzelim Türk şehirlerinde yaşayan Türkleri Yunanlılara teslim edebilecek misiniz.
Aziz Dostlar siz LOZAN anlaşmasını zafer sayıyorsunuz halbuki biz O anlaşmayı andıkça (( İSTANBULA GİRDİ TETER*** KAMÇİSİNİ ATAR TUTAR*** HAYİN PAŞA YURTLAR SATAR*** UYAN SULTAN YAVUZ UYAN*** ELDEN GİTTİ AZİZ VATAN )) Türküsünü söyleriz. Sakın sakın gelecek nesillerimizi zorlamayın sizin için bu anlamdaki türküleri yazıp söylesinler.
Aziz Dostlar biz bu topraklarda yaratıldık, bu topraklarda kalacağız çünkü dedelerimizin yadigârı olan Türkmenelini bırakmaya niyetimiz yoktur ve bu Topraklarda Türk varlığını yaşatmağa kararlıyız.
Aziz Dostlar 1959'un Temmuzunda halkınız cazbantlarla dans ederken bizim O civan babayiğitlerimiz 50 derece sıcaklık altında caddelerde sürükleniyordu EMEL adında bir yavru kız kurşuna dizilerek şehit oluyordu, analar ve bacılar kan ağlıyordu, nedenini bilmek istiyorsanız SİZİ SEVDİĞİMİZ içindir ve TÜRK milletinden olduğumuz içindir. Sormayınız bizlere caniler kimlerdir çünkü söylersek küsersiniz. Siz siyasetinizi yapmağa devam ediniz.
Aziz Dostlar evet sizi seviyoruz çünkü milletimizdensiniz bizler zulmü tattığımız için nerede olursa olsun milletimizden olanları severiz bunu bir mertlik biliyoruz. Sizinde bizi sevmenizi bekliyoruz ve yardımlarınıza muhtaç olduğumuzu biliyoruz ve bekliyoruz, gönül isterdi ki tüm soydaşlarımızda bize yardım etsin ama bize siyasetinizi kabul etmeye zorlamadan yardım bekliyoruz çünkü bu bir akrabalık borcudur, yüce ALLAH'ta bunu buyurmuş.
Aziz Dostlar eğer her dediğinize AMİN dememizi isterseniz, bizim kukla bir toplum olduğumuzu göstermiş olursunuz, buda ayıp değil mi? Bu ne size nede bize yakışır.
Aziz Dostlar insaflı olmalısınız . Türkmenler şimdi gruplara ayrılmışlar daha çok parçalara ayrılmalarını zorlamayınız, büyük kardeşten beklediğimiz bizi toparlamaktır.
Aziz Dostlar bir kişi uğruna sizi seven büyük bir toplumu kayıp etmek söylemiyorum ama gücendirmeyiniz. Size siyaseti öğreten değiliz ama siyaset odur ki uzağı görmektir.
Aziz Dostlar Türkmen sitelerinde yazılan yorumları okursanız ve halkın konuştuğunu duyarsanız sizin yanlış yolda olduğunuzu anlayacaksınız.
Aziz Dostlar biz Türkmenelin de yaşayan Türkleriz, küserseniz de, kızarsanız da yazmaya mecburuz çünkü toplumumuzu ve sizi seviyoruz.
Aziz Dostlar bırakmayınız düşmanlarımız ki sizlerinde düşmanıdırlar iddia etsinler, biz Irak Türkleri satılık insanlarız ve para ile satın alınanlarız veya bizim toplum hünersizdir kendi kendisini yönetemediği için sizin emriniz ile kalkıp oturuyor.
Aziz Dostlar bizi değersiz işler ile meşgul etmeyiniz, bırakınız ülkemizdeki haklarımızı kazanmaya uğraşalım, bize yardım etmek istiyorsanız yardımınız bu yönde olsun ki bunu boynunuzun borcu olarak kabul ediyoruz. O zaman bizde çok memnun oluruz.
Aziz Dostlar bizler ülkümüz uğruna çalışan babalarımız ve dedelerimiz gibi para almadan ve kürsü düşünmeden bu yola atılmışız, siz bakmayınız bir kaç kişi bu amaçlar için siyaset yapıyor, siz halkımızın saf insanlarına bakınız onların ne söylediklerini duyunuz.
Aziz Dostlar lütuf edip Kerkük'ün KORYA pazarında bir manavın sözünü dinleyiniz, bakınız bu halk adamının sözüne ((Niye Türkiye Kuzey Irak'a verdiği desteği bize de vermiyor ki Irak'ta yaşayan bütün kitleler ile aynı mesafede olsun)). ALLAH'a yemin ederek inanın bu pırlanta gibi sözü bu yazıyı yazan söylemiyor, bu sözü bağrı yanık birisi söylüyor.
Aziz Dostlar ülkümüz uğruna çalışan insanlarımız çoktur ve muhakkak kendi olanağı ile milli hareketimizi yürütenler vardır ama soydaşlarımız yardım ederlerse bu bize daha da haz verir.
Aziz Dostlar bizim müşkülümüz belirli bir kişi değil biz artık kendi varlığımızı ispat etmek istiyoruz çünkü kendi kardeşlerimiz önünde varlığımızı ispat edemez isek nasıl düşmanlarımızla uğraşabiliriz.
Aziz Dostlar dikkat ettiyseniz bu yazıda sizlere hitabımız hep AZİZ DOSTLAR oldu inşallah gelecek nesillerimizde aynı sözler ile muhatap olurlar sizinle.

Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ah kerkugum
mahmut ab‎ yaz‎lar‎n‎z gercekten ‎c‎m‎zdek‎ yang‎n‎ bel‎rt‎yor ne vard‎ muul v‎layet‎ turk‎yen‎n olsayd‎ rahatca kerkukde musulda dolassayd‎k b‎ze bunlar‎ cok gorduler
kerküklü
size kat‎l‎yorum
aziz karde‏im bِlgede gerilim devam ediyor,bِlgeye büyük fotoًraftan bakmak gerekir,biz Türkmenler çok zor bir dِnemecten geçiyor 2008´den beri siyasi istikrars‎zl‎k içindedir aks‎yonu durmu‏ bu durum üzücüdür ve ‏üphe yarat‎yor!?.aziz karde‏im lozan zafer´mi hezimet´mi bu güne kadar tart‎‏ma konusudur,bana gِre hezimettir benim içim´de büyük bir ku‏ku yarat‎lm‎‏ o da korkuyorum nas‎l biz misaki milli s‎n‎rlar‎n d‎‏‎nda kaldak o zaman karar sahiplerinden niye bu durum kabul edildi i‏t devletin yüsek menfaati içaba bir çok yeri kay‎p etmekten´se bir yeri feda vermemiz elzem oldu i‏te karde‏im ben´de korkuyorum korktuًumuz ba‏m‎za gelsin ف‏aallah ben hatal‎y‎m ALLAH ana vatana zeval vermesin onlar‎n güçlü olu‏lar‎ bizim güçlü olu‏umuz demektir manevide olsa yine ho‏tur.
Hüseyin K.BEYOذLU
bir dü‏ünün
bu yaz‎ da Hicran Kazanc‎n‎n temsilcilikten al‎n‎p sonra ankara taraf‎ndan (seni gِrevden kimse alamaz demesi) için yaz‎lm‎‏t‎r san‎r‎m.pekala, siz de bunlar‎ dü‏ünürmüsünüz lütfen. çünkü siz olaylar‎ yanl‎‏ yorumluyorsunuz:
1- mesele Hicran meselesi deًil, Hicran bir memurdur! mesele merkeziyet, kararl‎l‎k, hakkaniyet, me‏ruiyyet meselesidir.
2- Eًer bir parti ba‏kan‎ kendi temsilcisini gِrevden alam‎yorsa, ankara buna müsaade edemiyorsa, iki ‏ey anlam‎na gelmektedir:
A- Bu Parti me‏ru bir parti deًildir, Türkmen halk‎n‎n istekleri ve haklar‎n‎ elde etmek ve korumak için kurulmam‎‏t‎r, sadece ankaran‎n politikalar‎n‎ ve yol haritas‎n‎ sürdürmekle mükelleftir.
B- Bu partide çal‎‏anlar‎n hepsi, millet davas‎ için deًil, kendi menfaatlar‎ için (maa‏, gِrev vs.) bulunmaktalar ve çal‎‏t‎klar‎ partiye inançlar‎ yoktur!
3- قimdi anlad‎n‎z m‎ neden Türkmeneli Partisi Ba‏kan‎ Riraz Sar‎kahya neden ITC ile çal‎‏mad‎! hatta ve hatta Riyaz Sar‎kahyaya ankaradan ITC ba‏kanl‎ً‎ birkaç defa teklif edildi, ama kendisi kabul etmedi (çünkü kukla olmak istemedi)!
4- Bir soru; Türkmenler ankarada o malum yere gitmi‏ler, Hicran‎ temsilci olmak istemiyoruz demi‏ler! o malum yer de demi‏ ki; sizin temsilciniz deًil, bizim temsilcimizdir!!! peki ‏imdi bir soru soracaً‎m; ITC Türkmen partisi midir? Türkmen temsilcisi midir!
5- gelecek yerel seçimlere dikkat etmemiz laz‎m! bana kal‎rsa ITC´nin veya ankaran‎n aday gِstermi‏ olduklar‎ adaylara oy vermeyelim!!
6- Türkmen halk‎ milliyetçi ise, neden kerkükte yürü‏ler düzenlemiyor! bu demokrasi bir hakt‎r! TV uydu kanal‎n‎, ITC اankaya temsilciliًini protesto neden etmiyor!
7- (ITC اankaya Temsilcisi) dedim! çünkü kusura bakmaz‎n Hicran bey, Türkmen toplumundan izole edilmi‏! ankarada hiçbir faaliyete davet edilmiyor! فstanbulda da keza! kimse yan‎na gitmiyor! ayr‎ca gِrevden de al‎nd‎! o zaman ITC Türkiye temsilcisi deًil; ITC اankaya Temsilcisidir!
8- ITC ve ITC´de çal‎‏anlara fazla ِnem vermeyin!
9- قimdi Velit قerike, Cemal قan, فrfan Kerküklü, Karhi Alt‎parmak ve Abdulkadir Bazirgan‎ anlad‎n‎z m‎!!!!
Alp
Yaz‎lan gayet doًru ama adres ???
Bu sitemin kesinlikle doًru adreslere gِnderilmesi gerek ki etkisini gِsterebilsin, ne güzel bizler buradan okuduk emeًi geçenlerin ellerine yüreklerine saًl‎k, ama esas duyulmas‎ yerler acaba okuya bildimi i‏te en büyük eksikliًimiz burda kanat‎mca, cünkü biz TـRKMENLER OLARAK TـRKفYEDE GـNDEMفMفZف YARATAMفYORUZ cünkü af buyurunuz re‏memizi birileri eline kapm‎‏ can‎n‎n istediًi ‏ekilde istediًi istikamete sürükliyor ve bunu yapar iken sesiz sedas‎z baye rahat bir ‏ekilde yapabiliyor cünkü ona dur bakal‎m sen ne yapiyorsun diyen çikmiyor ç‎kmak isteyenede ya f‎rsat vermiyorlar yada beretaraf ediliyor o nedenle gerçekten çok büyük komplolar dِnüyor etraf‎m‎zdan ama aًz‎m‎z‎ kapat‎p konu‏ma hakk‎n‎ elimizden alm‎‏lar ve bunuda güya bizi temsil eden Ankaradaki kurumlar‎m‎zlada gerçekle‏tiriliyor dolayisiyle ey TـRKMEN UYAR فSEN TـM TـRK MفLLETف YOK OLUR GفDER UYANIR فSEN TـM TـRKLER فافN UMUT فقفذف OLURSUN ve bunada gerçekten tüm gِnlümüzle inanal‎m cünkü en ‏effaf gerçek budur
Turanc‎ Türkmen
.....
mehmüt bey el‎ne ve kalem‎ne saًl‎k . cok güzel dogru .korkmadan . çekilmeden . b‎r yaz‎d‎r...yüz bِyle mektüp yazsan‎zda sِledigin dostlara vallah‎ tallah‎ seni dinemezler . karda‏‎m ad verdigin dostlar‎n dostlar‎ yoktur .t‎caret m‎lyarlrca dolar bunlar‎ saglayan olar dostlar‎v‎n yok dost‎ belki karda‏lar‎d‎rlar ..(ed‎p bey sِlediًi g‎b‎)bunlar kendi ç‎karlar‎ pe‏nded‎rler ne türkmen‎ ne hal‎..ne e‏‎t mesafes‎ ne çamuru . vallah‎ an uzak mesafede türkmenlard‎lar. mehmüt karda‏‎m dedelerimizden hiç duymad‎n‎z m‎ k‎ türk‎ye türkmeleri b‎r berm‎l nefte satar onlar b‎zdan daha ‎y‎ anlam‎‏t‎lar..oyan‎n allah a‏k‎na .. erimeden bitmeden ِnce....... yeni ba‏lang‎c yeni çal‎‏ma zaman‎ geldi..kendimize güvenip yola du‏up birlik beraberlik icinde çal‎‏‎p dostlar yard‎mç‎ olsalar eyvelah olmasalarda allah raz‎ olsun ..
kerkukl‎ .....türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENELİ VE KÜRT BÖLGESİ-TÜRKMEN PARTİ VE HAREKET SORUMLULARINA (AÇIK MEKTUP)
2 - PARTİ VE HAREKET BAŞKANLARINA AÇIK METUP(3)
3 - SAYIN TÜRKMEN SİYASİ KURUMLARININ LİDERLEİNE AÇIK MEKTUP
4 - TÜRKMEN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP VE SAYIN ERŞET SALİHİNİN KÜRTLERE YÖNELTİLEN SÖZÜ
5 - TANRI GENÇLERİMİZİ KORUSUN
6 - TÜRKİYE BİZİ SATMADI
7 - BİR YILDIZ DAHA KAYDI UFUKTAN
8 - YAZIKLAR OLSUN LAL OLANLARA
9 - YENİ TÜRKMEN MECLİSİ VE YENİ ITC
10 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ(BAZI SİYASETÇİLERİN PASİF ETKİLERİ)
11 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ
12 - KERKÜK SOMA İÇİN AĞLIYOR
13 - İYİ Kİ ŞEHİT OLDUN MUSTAFA KEMAL YAYÇILI
14 - YENİ KADRO GEREKLİDİR
15 - OLAN OLDU GELECEĞE BAKALIM
16 - IRAK TÜRKLERİ YOK DEDİLER
17 - SİYASETÇİLERİMİZİN MATEMATİK BİLGİSİ VARMI ACABA?
18 - ALLAHA ŞÜKÜR NEVRUZUNUZU KUTLAMADIM.
19 - NEVRUZUNUZ KUTLUYAMAM
20 - BİZ BÖYLE YARATILDIK
21 - ADAYLARDAN KİMLER YÜREKLİDİR
22 - YEDİ TÜRK DEVLETİNİN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP
23 - ESKİŞEHİR´DE TOPLANAN SİYASETÇİLERİMİZE SELAMLARIMLA
24 - HANGİ TÜRKMEN LİSTESİ BİZİ TEMSİL ETMELİ
25 - ERŞAT SALİHİ VE TURHAN MÜFTÜ
26 - GENÇLERİMİZ NEREYE SÜRÜKLENİYORLAR
27 - BABA İLE OĞULUN SOHBETİNİ DUYUNUZ TÜRKLER
28 - GÜL’ü ve DOĞAN’I beklerken ÇİÇEK bile açmadı BAHÇEMİZDE
29 - ERŞAT SALİHİ DERSEM KAÇ ARKADAŞ KÜSER BENDEN
30 - BU MEKTUP CEVAP BEKLER
>>Sonraki >>