Arabic Turkish
 
2012-06-14   Arkadþýna gönder
9647 (2920)


Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldırmalı Yazıya Cevap


Mahmut Uğur KARADAĞ


Sayın Doç. Dr . Abdullah Kıran beğin yazdığı (( Türkiye, Kerkük referandumuna vetosunu kaldırmalı )) makalesini okuduktan sonra bir Türk bilim hocasının bu kadar yanılış bilgiler verdiklerine şaşırıp kaldım, tabi ki kendisinin başka niyeti olmadığını tahmin ederek kendisine şu cevabı vermek zorundayım. 1- Hocamızın yazdığı (( Oysa daha 2005 yılında, 12 milyon insanın oyuyla kabul edilen Irak Anayasası, Kerkük'ün statüsünün referandumla belirlenmesini anayasal bir yükümlülük haline getirmişti. )) hakikatin tam tersidir çünkü kendiside biliyor ki Irak Anayasası türlü türlü oyunlarla ve yüz binlerce ret oylarını yok etmek ile geçirilmiştir.
2- Hocanın yazdığı gibi ((Çünkü tarihi bir Kürt şehri olan Kerkük'te, bir Arap mezarlığı bile yoktur )) hakikatin yarısıdır çünkü Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunu tüm Türk olan ve Türk olmayan araştırmacılar söylemektedirler ve Kerkük'te 1958'e kadar ne bir Arap nede bir Kürt Mezarlığı vardır. Benim Kerküklü olduğum için ve Kendisinin Kerküklü olmadığını bildiğim için kendisiden bu gerçek olmayan iddiaları yazmasının çok ayıp olduğunu hocama bildirmek zorundayım.
3- Hocanın yazdığı (( Kürtlere karşı Arap ve Türkmen ittifakını pekiştiren Türkiye'nin en önemli endişesi, Kürt yönetiminin güçlenmesi ve ileride bağımsızlığını ilan ederek kendi Kürtleri için de örnek teşkil etmesiydi. )) hem yanlış hem de Türkiye'yi düşürücü bir paragraftır, çünkü Türkmenler ile Araplar ittifak içinde değiller sebebi de Arapların Türkmen arazilerine el koymalarıdır, birde acaba kocaman Türkiye Devleti O kadar güçsüz mü ki Irak Kürtlerinin güçlenmesinden endişede olsun ve korksun? Ya kardeşim her halde sayın hocamız Türklerin ne çetin bir savaşçı olduklarını bilmiyor. Sayın hocam eğer unutmuşsan hatırlatayım, Türkler İstiklal Savaşında O günlerin en kuvvetli ordularını yenmişlerdir, hocam TİTRE VE KENDİNE DÖN.
4- Hocanın yazdığı (( Eğer Türkiye Kerkük'ün Bağdat'a bağlanması politikasında ısrar eder ve başarılı olursa, işte o zaman Türkler ile Kürtler arasında çok derin bir husumetin temelleri atılmış olacaktır. )) cevabım. Sen kimi korkutuyorsun hocam? Türk Devletinin dev gibi bir ordusu ve yılmayan fedakâr halkı vardır.
5- Hocanın yazdığı ((Kürtler hiçbir zaman Kerkük üzerindeki haklarından vazgeçmeyecekler. )) paragrafı da tuhaf, Kürtlerin hangi haklarından bahis ediyor bizim hoca, acaba bilmiyor mu ki Kerkük'te hakkı bulunan tek bir millet varsa oda Irak Türkleridir? Sen tarihi iyi okumalısın muhterem hocam hem de hakiki tarihi.
6- Hocanın yazdığı (( Türkiye, Kerkük sorununda adil davranıp anayasal bir zorunluluk olan referandumun yapılması konusunda engelleyici davranmasa, o zaman bütün Kürtlerin sevgisini kazanıp iç barışını tesis etme şansını yakalayacak ve gerçek anlamda global bir aktör olabilecektir. )) Buna karşı söyleyeyim Eğer Türkiye, senin dediğin (( ama adil kabul etmediğim )) gibi davranırsa tüm Türk devletlerin de ve tüm dünyadaki Türklerin sevgisini kayıp eder ve asla gerçek anlamda global bir aktör olamayacaktır çünkü tüm dünya kendi soydaşlarını savunamayan bir devletin güçsüz olduğunu anlayacaktır.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

MUSUL - KERKـK VE TـRK TARفHف

Ortadogu’da ِnemli bir mevkide yer alan Musul-Kerkük bِlgesi tarihin her
dِneminde ِnemli uygarl‎klar‎n doًup yay‎ld‎ً‎, muhtelif milletlerin ve devletlerin
ya‏ad‎ً‎ bir coًrafya olmustur. Musul-Kerkük Türk tarihinde de çok ِnemli bir yere
sahiptir.
Abbasî Devleti hâkimiyeti s‎ras‎nda Musul yِnetimine birçok kere Türk
idareciler tayin olunmu‏ ve bunlar‎n zaman‎nda Türkmen oymaklar‎ kalabal‎k sekilde
bِlgeye yerle‏mi‏lerdi. Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra
Musul, her‏eyi ile Türk kültürünün nüfûz sahas‎na dahil olmu‏tu. Selçuklulardan
sonra Türklerin hâkimiyeti devam etmis, s‎ras‎yla Timur, Akkoyunlu ve Karakoyunlu
Türk devletleri bِlgeyi ellerinde tutmu‏lard‎.
Tarihimizi Satmak istiyorlar.
Veya bir avuc çapulcuya pe‏ke‏ çekmek istiyorlar buda Osmanl‎ Devletine bir ihanet olur.
sayg‎lar‎mla TALAL KASAP
TALAL KASAP
AKP hükümetinin eserleri
Bu tür yaz‎lar günde bin defa basiliyor bugünün akp türkiyesinde her halde bunlarda kafalar‎nadan yazmiyorlar kar‏‎l‎ً‎nda büyük paralar aliyorlar tabiatiyle her ‏eyin k‎stas‎ ekonomiye baًland‎ً‎ için en ِnçelik rolde parada oluyor, bu tür yaz‎ ve yazarlar akp hükümetinin i‏ini kolayla‏t‎rmak için yaziliyor zerrece beyine sahip olan her kimse bunu en ba‏tan anlaya bilir, bu hükümet sayesinde Türkiyenin ne kadar büyük bir laًim çukuruna iletildiًini daha fazla anlaman‎z için Türkiye devletinin resmi kanal‎ olan TRT TـRK e gِz at‎n‎z orada bunlar‎n alas‎n‎da doyup izleyeceksiniz resmen ROJ tv gibi zehir serpiyor, bِyle bir hükümet dü‏man ba‏‎na
Turanc‎ Türkmen
DOاENT BU KADAR CAHفL OLURSA ARTIK VAY TـRKفYENفN HALفNBE
NE YAZDIذINI BفLMEYEN, HELE HELE IRAK´TAN Bف HABER OLAN BU zat´‎n doçent OLDUذUNDAN قـPHEM VAR,OKUDUذUMDA فNANAMADIM ,BU KADAR AFAKف BU KADAR BفLفNاSفZCE,BU KADAR DAR DـقـNCEYE SAHفP BفR ( BفLفM ADAMI!!!)TـRKفYEDE doçent OLABفLفYORSA VAY TـRKفYE´NفN HALفNE.EN AZILI EN RADفKAL, EN IRKاI KـRTLERفN BفLE BU YAZIYA ( فNANMAYARAKTA OLSA )اOK GـLECEKLERفNDEN EMفNفM,HELE BفRDE KERKـK KـRT قEHRفDفR DEMESفNE BEN اOK GـLDـM,BUNU YAHUDف BARAZANف VEYA FIRILDAK TALABANف SضYLESE HADف NEYSE DERفM ONLARIN NE VE KفM OLDUذUNU HERKES BفLفR ( PARDON BU doçent efendi HARفا NE YAPSIN adam CAذIZ BفLGفSف FAZLA YOK BELLف ZATEN )HANGف REFERADUM EY BفLفM adam‎ IRAK´TA REFERANDUMUN NASIL VE KفMفN ELفYE YAPILDIذINI NASIL BفLMEZSفN SAذIR SULTAN BفLE DUYDU BU SAFSATA REFERANDUMDA OYNANAN OYUNLARI,BفRDE BـYـK TـRKفYE´Yف ACفZ VE KـاـK DـقـRMESف YOKMU!! ,,GERاEKTEN ACINACAK BفR DURUM ,HEMEN BفR PSفKOLOذA GضRـNMESفNف TAVSفYE EDERفM.TـRKفYENفN NASIL BـYـK BفR DEVLET OLDUذUNU VE KفMSEDEN اEKفNMEYECEذEذفNف,LـTFEN ضذRENCفLERف ANLATSINLAR BU zat´a,KEقKE BU GفBف insanlar KERKـK´E GفTSE O TOPRAKLARIN KفME AفT OLDUذUNU ,KALESفYLE,CADDE VE SOKAKLARIYLA,KضY VE KASABALARIYLA GERاEK SAHفPLERفNفN KفM OLDUذUNU GضRSE,O ZAMAN ضZـR DفLEYEREK KENDف YAZDIذINDAN UTANACAK,DAHA BفR KAا YIL ضNCESفNE KADAR KـRT VEYA ARAP MEZARLIذIMI VARDI KERKـK´TE?MUSALLAYI BفLMEDEN KONUقMAK CAHفLLفذفN TA KENDفSفDفR.BفRDE ANAYASA VE ADALETTEN BAHSETMفق KANAATINCA,O ANAYASA NERDE VE NASIL YAZILDIذINDAN BفLE HABERف YOK zavall‎n‎n,KـRTLERفN TـRKMEN KERKـK ـZERفNDEKف,KـRTLERفN HAKLARINDAN VAZ GEاEMEYECEKLERف DفYE BفR KELفME YAZMIق, HANGف HAKTAN BAHSETTفذفNف HANGف HAKTAN KفMفN VAZGEاEMEYECEذفNف SANIRIM AYIK BفR KAFAYLA YAZMAMIق,TـRKMEN KELفMESف YERفNE KـRT YAZMIق,,O TOPRAKLAR BفZفMDفR BفZفM TـRKMENLERفN HAKKIDIR SADECE ,TـRKMENLERE AYفTTIR EY BفLGفSفZ BفLفM adam‎ ,فTTفFAK KELفMESف فLE ARAPLARLA AYNI LفSTEDEN SEافME KATILMAYI BفLE AYIRT EDEMEYEN VARMI BU DـNYADA ACABA? (PARDON VARMIق فقET BU doçent)KERKـK TـRK´TـR TـRK KALACAK. **BفR TAVSفYE ,KـRT OLABفLفRSفN AMA TـRK´LـذE, فNSAN´LARA,TARفH´E,BفLفM´E VE GERاEKLERE, YAZMADAN ضNCE SAYGI GضSTERMEN TAVSفYE EDفLفR.
ASفL KERKـK´Lـ
kerkük
Ellerine saًl‎ً bu yazd‎ً‎n cevapa mahmut bey.Dr.abdullan‎n yazd‎ً‎ makalada çok yanl‎‏ bilgiler var hemde bu seçtiًi vak‎t hiç doًru deًil çünkü ‎rak devlet ba‏bakan‎ ‏u s‎ralarda çok güzel ve düzgün ard‎mlar at‎yur ve ‎rak milleti arab‎ ve türkmenleri ona destekte bulunuyurlar. San‎yurum bu dr. abdullah bak‎‏‎ yanl‎z ekonomi dü‏ünerek bu makalay‎ yazm‎‏ yok strat‎jik .
mehmet begoًlu
Gerçekler ve Zaman
Deًerli büyüًüm; yaz‎lacak pekçok ‏eyi yazm‎‏s‎n‎z. فyi niyetinizi takdir ediyorum. Dilinizin ucuna gelip de yazmaktan kaç‎nd‎ً‎n‎z ‏eylerin olduًunu da anl‎yorum. Ne yapars‎n‎z ki zaman bِyle bir hal alm‎‏t‎r ülkemde... Bilim siyasalla‏m‎‏, siyaset aymazlam‎‏, aymazl‎k bِlücülük s‎n‎rlar‎na ula‏‎lm‎‏, bِlücüler dokunulmazla‏m‎‏, dokunulmazl‎k ‏ِyle dursun pervas‎zl‎kta s‎n‎r tan‎maz hale gelmi‏tir...
ف. اak‎r


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENELİ VE KÜRT BÖLGESİ-TÜRKMEN PARTİ VE HAREKET SORUMLULARINA (AÇIK MEKTUP)
2 - PARTİ VE HAREKET BAŞKANLARINA AÇIK METUP(3)
3 - SAYIN TÜRKMEN SİYASİ KURUMLARININ LİDERLEİNE AÇIK MEKTUP
4 - TÜRKMEN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP VE SAYIN ERŞET SALİHİNİN KÜRTLERE YÖNELTİLEN SÖZÜ
5 - TANRI GENÇLERİMİZİ KORUSUN
6 - TÜRKİYE BİZİ SATMADI
7 - BİR YILDIZ DAHA KAYDI UFUKTAN
8 - YAZIKLAR OLSUN LAL OLANLARA
9 - YENİ TÜRKMEN MECLİSİ VE YENİ ITC
10 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ(BAZI SİYASETÇİLERİN PASİF ETKİLERİ)
11 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ
12 - KERKÜK SOMA İÇİN AĞLIYOR
13 - İYİ Kİ ŞEHİT OLDUN MUSTAFA KEMAL YAYÇILI
14 - YENİ KADRO GEREKLİDİR
15 - OLAN OLDU GELECEĞE BAKALIM
16 - IRAK TÜRKLERİ YOK DEDİLER
17 - SİYASETÇİLERİMİZİN MATEMATİK BİLGİSİ VARMI ACABA?
18 - ALLAHA ŞÜKÜR NEVRUZUNUZU KUTLAMADIM.
19 - NEVRUZUNUZ KUTLUYAMAM
20 - BİZ BÖYLE YARATILDIK
21 - ADAYLARDAN KİMLER YÜREKLİDİR
22 - YEDİ TÜRK DEVLETİNİN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP
23 - ESKİŞEHİR´DE TOPLANAN SİYASETÇİLERİMİZE SELAMLARIMLA
24 - HANGİ TÜRKMEN LİSTESİ BİZİ TEMSİL ETMELİ
25 - ERŞAT SALİHİ VE TURHAN MÜFTÜ
26 - GENÇLERİMİZ NEREYE SÜRÜKLENİYORLAR
27 - BABA İLE OĞULUN SOHBETİNİ DUYUNUZ TÜRKLER
28 - GÜL’ü ve DOĞAN’I beklerken ÇİÇEK bile açmadı BAHÇEMİZDE
29 - ERŞAT SALİHİ DERSEM KAÇ ARKADAŞ KÜSER BENDEN
30 - BU MEKTUP CEVAP BEKLER
>>Sonraki >>