Arabic Turkish
 
2004-10-31   Arkadþýna gönder
2321 (1056)


Prof. Dr. A.Kadir HURŞİTÖZGEÇMİŞ

25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970'te girdiği Süleymaniye ـniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal ـrünler Bِlümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 'da başladığı Ankara ـniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bِlümünde 1980 'de Doktora tahsilini tamamladı.1981'de Süleymaniye ـniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bِlümünde Asistan Dr. olarak gِreve başladı. 1982-1987 yılları arasında Erbil - Salahaddin ـniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bِlümünde ِğretim üyesi olarak çalıştı.1989' da Musul ـniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bِlümünden Doçentlik ünvanını aldı ve 1992' ye kadar Musul ـniversitesinde çalıştı.1993 - 1998 süresince 19 Mayıs ـniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bِlümünde Doç. Dr. ـnvanıyla sِzleşmeli olarak gِrev yaptı. 2000 'de Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bِlümüne Profesِr olarak atandı.1999'dan itibaren 19 Mayıs ـniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bِlümünde Bِlüm Başkanı olarak gِrev yapmaktadır.

E-mail: akhurshit@hotmail.comArkadþýna gönder

Yorumlar:

A. Kadir Hoca
Bu gِrdüًünüz hoca var ya dünyada ki en iyi hocalardan bir tanesi... اok temiz bir kalbi var ama çok ince bir prensip anlay‎‏‎ da var. Bu ikisini ayn‎ anda yürütmek ِyle kolay i‏ deًildir. hem bir ebeveyn s‎cakl‎ً‎nda yakla‏mak hem de konu ders olduًunda herkese adil davranmak... Ama dediًim gibi o kadar temiz bir kalbi vard‎r ki hocam‎n en ufak bir s‎k‎nt‎n‎z kaçmaz gِzünden ve kime nas‎l davran‎lacaً‎n‎ çok iyi bilir... فyi ki tan‎m‎‏‎m hocam sizi 19May‎s üniversitesinin bana kazand‎rd‎ً‎ en güzel ‏ey oldu sizi tan‎mak... Allah size uzun ِmürler versin...
bir ًِrencisi