Arabic Turkish
 
2004-10-31   Arkadþýna gönder
4301 (1909)


Prof. Dr. A.Kadir HURŞİTÖZGEÇMİŞ

25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970'te girdiği Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Ürünler Bölümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 'da başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde 1980 'de Doktora tahsilini tamamladı.1981'de Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümünde Asistan Dr. olarak göreve başladı. 1982-1987 yılları arasında Erbil - Salahaddin Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.1989' da Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümünden Doçentlik ünvanını aldı ve 1992' ye kadar Musul Üniversitesinde çalıştı.1993 - 1998 süresince 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Doç. Dr. Ünvanıyla sözleşmeli olarak görev yaptı. 2000 'de Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandı.1999'dan itibaren 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

E-mail: akhurshit@hotmail.comArkadþýna gönder

Yorumlar:

A. Kadir Hoca
Bu gِrdüًünüz hoca var ya dünyada ki en iyi hocalardan bir tanesi... اok temiz bir kalbi var ama çok ince bir prensip anlay‎‏‎ da var. Bu ikisini ayn‎ anda yürütmek ِyle kolay i‏ deًildir. hem bir ebeveyn s‎cakl‎ً‎nda yakla‏mak hem de konu ders olduًunda herkese adil davranmak... Ama dediًim gibi o kadar temiz bir kalbi vard‎r ki hocam‎n en ufak bir s‎k‎nt‎n‎z kaçmaz gِzünden ve kime nas‎l davran‎lacaً‎n‎ çok iyi bilir... فyi ki tan‎m‎‏‎m hocam sizi 19May‎s üniversitesinin bana kazand‎rd‎ً‎ en güzel ‏ey oldu sizi tan‎mak... Allah size uzun ِmürler versin...
bir ًِrencisi