Arabic Turkish
 
2015-01-02   Arkadþýna gönder
6703 (2517)


Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev


Suphi Saatçi

Türkiye’den sonra, Irak Türkmenleri hakkında en çok araştırma yapılan ülke Azerbaycan Cumhuriyetidir. Irak Türkmenlerinin dili, kültürü, edebiyatı ve sosyal hayatı ile Azerbaycan Türkleri arasında büyük benzerlikler olduğu yadsınamaz. Bu hususta pek çok bilim insanının görüş ve bakışları aynı doğrultuda olmuştur.

Azerbaycan’da Türkoloji alanında çalışan bilim adamlarının dikkatlerini Irak Türkmenlerine çevirmeleri, 14 Temmuz 1958 tarihinden sonra başlamıştır. Irak’ın kraliyet monarşisi, batı yanlısı dış politika izlerken, cumhuriyet yönetimi Sovyet yanlısı bir yol tercih etmişti. Irak’ın Sovyet Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi sonucu iki devlet arasında iktisadi ve kültürel alanda hareketlenmeler olmuştur.

Irak’ın askeri eğitimini yüklenen Rusya, pek çok Iraklı subayın yetişmesini sağlamış ve onlar için eğitim kursları açmıştır. Irak’ın Mig marka savaş uçakları gibi birçok askeri donanımını Rusya’dan alması, yeni yetişen pilotların eğitimlerini de Rusya’da yapmaları ile ilişkiler zenginleşmiştir. Bunların dışında kültür ve eğitim alanlarında askeri, ticari ve kültürel ilişkiler yoğunlaşmıştır.

O zamanki Rusya’nın bir parçası olan Azerbaycan’a Irak’tan ilk giden Türkmen kökenli kişi, rahmetli Sinan Sait olmuştu. Sinan Sait’in Azerbaycan’da bir taraftan yüksek eğitimini yaparken, diğer yandan Bakü Radyosunda çalışması, sanat ve edebiyat konularında programlar yapması, Azerbaycan Türklerinin dikkatlerini Irak’ta yaşayan Türkmenlerin varlığına çekmiştir. İki kültür arasında çok yakın benzeşmelerin ortaya çıkması ile hem Azerbaycan’da, hem de Irak’taki Türkmen kültür muhitlerinde karşılıklı makale ve yazıların yazılmasına başlanmıştır.

Azerbaycan’dan Irak’a henüz genç yaşlarda iken gelen Gezenfer Paşayev ise, Irak’ta çalıştığı 7 yıllık süre içinde, Türkmenler hakkında yaptığı araştırmaları ve derlemeleri ile bu yakınlaşma penceresini oldukça büyütmüş ve iki topluluğun arasında sevgi ve muhabbet bağlarını daha sağlam ve teng (muhkem) biçimde bağlamıştır. Gerçekten Paşayev, Türkmenlerin folklor ve halk edebiyatı ürünlerini öz kültürü gibi benimsemiş ve bu kültürü büyük bir sevgi ve aşinalık ile kucaklaşmıştır. Türkmen halkiyatına sıcak ilgi ve merakla yaklaşan Paşayev, her duyduğu atasözü, tapmaca (bilmece), mani veya hoyrat dörtlüğünü “aaa… bu bizde de var” diyerek ele almış ve bunları büyük bir dikkat ile tasnif etmiştir. Daha sonra halk inançlarını, masallarını, bayatılar, tapmacaları, atasözleri ile Türkmenlerin diğer folklorik geleneklerini ele almış ve bunların büyük bir kısmını kitaplaştırmıştır.

Paşayev’in kitap olarak yayımladığı eserlerin bir kısmını aşağıda sıralayarak okuyuculara hatırlatmak yararlı olacaktır:

1. Irak Türkman Ağızlarında Atalar Sözleri
2. Kerkük Tapmacaları
3. Arzı-Qember Matalı (Ata Terzibaşı tarafından derlenen bu halk masalını Paşayev Kiril alfabesine aktararak yayımlanmıştır)
4. Dicle Fırat Kenarında Yeddi İl
5. Irak Türkman Folkloru (Bu eser ayrıca Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından Latin alfabesine aktarılarak Irak Türkmen Folkloru başlığı ile 1998 yılında Kerkük Vakfı tarafından İstanbul’da basılmıştır)

Prof. Dr. Gezenfer Paşayev’in yayımladığı ilk kitaplarının bir kısmı okuyucularımıza tanıtılmıştır. Paşayev’in değişik tarihlerde yayımlanan kitaplarının çoğu Irak Türkmen folkloru ve kültürü üzerine kaleme alınmıştır. Ayrıca Azerbaycan Türklerinin kültür ve edebiyatını ele alan Pazayev’in İngilizce’den çevirdiği kitaplar da vardır. Edebiyat ve dil konularında, hikâye ve anı türünde de eserler veren yazarın en büyük hizmeti, hiç şüphesiz Irak Türkmen kültürü ve folkloru alanında olmuştur. Bu bakımdan Irak Türkmenlerinin sevgi ve saygısını ziyadesiyle hak eden Paşayev’e, her Iraklı Türkmen de doğrusu şükran borçludur.

Hemen hemen Türkmen toplumuna mensup bütün edebiyat ve kültür camiasını yakından tanıyan ve hepsine karşı candan ve yürekten gelen bir muhabbet besleyen Paşayev de, bütün Türkmenlerin gönlünde taht kurmuştur. Günümüzde Bakü’de ailesi, çocukları ve torunlarıyla huzurlu bir hayat yaşayan Paşayev, hâlâ Irak Türkmenlerinin konuları ile ilgilenmektedir. Günümüzde bile eşi muhterem Aresta Hanım ile birlikte Bakü’yü ziyaret eden Türkmen misafirlerini konağında ağırlamakta ve onlarla hemdert olmaya devam etmektedir.

Hem Türkmen muhibbi, hem de Türkmen kültürünün elçisi olan Paşayev, eminim ki Türkmen kültürü ve folkloru üzerine çalışma heyecanını yitirmemiştir. Kendilerine ailesi ile birlikte asude bir hayat dilediğimiz Paşayev, 2012 yılında, daha önce yayımlanmış bütün eserlerini bir külliyat serisi biçiminde yeniden okuyucuların dikkatine sunmuştur. Bu yedi cildin tamamı Bakü’de 2012 yılında Tehsil Neşriyat tarafından yayımlanmıştır. Seçilmiş Eserler serisinde çıkan bu ciltleri, aşağıda sırası ile okuyucularımıza tanıtmak istiyoruz:

Seçilmiş Eserler I (Bakü, 2012)
TehsilNeşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleriAbdüllatifBenderoğlu ile Ayaz Vefalı’dır.
Kitabın tetkik ve tashihini Prof. Paşa Efendiyev, VaqifYusifli ve Dr. Şemseddin Küzeci yapmıştır. Bu ciltte aşağıda künyeleri verilen iki kitap yer almıştır:
A. İraq-Türkman Folkloru (Bakü, 1992)
Yazıçı neşriyattan çıkan ’da basılan bu kitabın redaktörleri Prof. Azad Nebiyev, A. Benderoğlu’dur. Tedkik ve tashihini ise Prof. Paşa Efendiyev yapmıştır. .
B. Altı İl Decle-Ferat Sahillerinde (Bakü, 1987)
Bunun redaktörleri Ayaz Vefalı ile Erşat Hürmüzlü’dür. Bunu tetkik ve tashih eden VaqifYusifli’dir. İki kez yayımlanan (birinci baskı 1985, ikinci baskı 1987) bu kitabın Arapçası (Bağdat, 1996) da basılmıştır.

Seçilmiş Eserler II (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri AğamusaAxundov, TofiqHacıyev ve Mustafa Arqunşah’tır. Kitabın tetkik ve tashihini QezenferKazımov ile Meherrem Memmedli yapmıştır. Bu ciltte aşağıda künyeleri verilen kitaplar yer almaktadır:
A. Dilimiz Varlığımız (Bakü, 2011)
Ozan Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaksiyonu Prof. Tofiq Hacıyev tarafından yapılmış ve MeherremMemmedli tarafından tetkik ve tashih etmiştir.
B. Kerkük Dialektinin Fonetikası (Bakü, 2003)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin redaktörü Ağamusa Axundov’ur.
C. Ayrıca bu cilde “İraq- Türkmen Lehcesi” kitabından alınan "Könülden-Könüle Yollar Görünür" başlıklı makale eklenmiştir.

Seçilmiş Eserler III (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Bekir Nebiyev, Prof. Dr. Mahir Nakip ve Prof. Dr. Suphi Saatçi’dir. Kitabın tedkik ve tashihini Azad Nebiyev, Nizameddin Şemsizade ve AbdüllatifBenderoğlu yapmıştır.
A. Kerkük Folklorunun Janrları (Bakü, 2013)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin redaktörleri Bekir Nebiyev ile Prof. Dr. Mahir Nakip’tir. Tedkik ve tashih ise Azad Nebiyev tarafından yapılmıştır.
B. Borcumuzdur Bu Ehtiram (Bakü, 2010)
Ozan Neşriyyattan çıkan eserin redaktörü Bekir Nebiyev’dir. Tedkik ve tashih ise Nizameddin Şemsizade tarafından gerçekleştirilmiştir.

Seçilmiş Eserler IV (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Nizami Ceferov ve Prof. Dr. Suphi Saatçi’dir.
Kitabın tedkik ve tashihini Flora Xelilzade Yapmıştır. Bu ciltte aşağıda künyeleri verilen kitaplar yer almaktadır:
A. Nesimi Haqqında Araştırmalar (Bakü, 2010)
Qarabağ Neşriyyattan çıkan bu kitabın redaktörü Bekir Nebiyev, tedkik ve tashih edeni ise Elyar Seferli’dir.
B. Edebiyyatşünaslıq Elmimizin Patriarxı (Bakü, 2010)
Ozan Neşriyyattan sadır olan eserin redaktörü Asif Rüstemli’dir. 104 s., 24 renkli şekil
C. Severek Yaşayanlar
D. Edebi-Elmi Elaqeler
E. Kerkük Dünyası
F. Ürekden Geleni Demesen Olmur (Publisistik Yazılar)

Seçilmiş Eserler V (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörleri Teymur Bünyadov ve Asif Rüstemli’dir.
Kitabın tedkik ve tashihini Erşat Hürmüzlü ile Servaz Hüseynoğlu yapmıştır. 624 sayfadan oluşan bu ciltte aşağıda künyeleri verilen eserler de yer almaktadır:
A. Deyilen Söz Yadigârı
B. Mektublar Tairxe Çevrilen Yaddaş
C. Heqiqetin Özü
D. Elimimize Temennasız Xidmet
E. Meqaleler

Seçilmiş Eserler VI (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın redaktörü Zeydulla Ağayev’dir. Kitabın tedkik ve tashihini Müşfiq Babayev yapmıştır. Bu ciltte Paşayev’in daha önce batılı yazarlardan yaptığı çeviri eserler toplanmıştır. 680 sayfadan oluşan bu ciltte aşağıda künyeleri verilen eserler de yer almaktadır:
A. Qafqaz Seferi (Bakü, 1985)
Yazıçı kurumundan çıkan bu eserin yazarı Aleksander Duma’dır. Gezenfer Paşayev ile Hemid Abbasov tarafından İngilizceden ve Fransızcadan tercüme edilmiştir. Bu çevirinin redaktörü Rauf İsmayıov, tedkik ve tashih yapanı Qorxmaz Quliyev’dir.
B. Nece Yaşayasan Yüzü Haqlayasan (Bakü, 1989)
Yazıçı kurumundan çıkan yazar Sula Benet’in bu kitabını Gezenfer Paşayev İngilizceden tercüme etniştir. Redaktör Mehdi Sultanov, tedkik ve tashih Şahin Xelilov’a aittir.
C. Mavi Qatarın Sirri (Bakü, 1995)
Sabah Neşriyyattan çıkan Aqata Kristi’nin bu eseri GezenferPaşayev İngilizceden tercüme etmiştir. Redaktörler Ağamusa Axundov ile Meti Osmanoğlu’dur.

Seçilmiş Eserler VII (Bakü, 2012)
Tehsil Neşriyat’tan çıkan bu kitabın ön sözü Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından yazılmıştır. Kitabın redaktörleri Azize Hacıyeva ile Nigar Veliyeva olmuştır. Kitabın tedkik ve tashihini Abbas Abbasov yapmıştır. Bu ciltte aşağıda künyeleri verilen eserler yer almaktadır:
A. İraq Türkmen Folklorunun Janrlar Sistemi (Bakü, 2003)
Neşr kurumundan yayımlanan bu eser 128 sayfadan oluşmaktadır.
B. Articles And Translations in English
C. All About England (Bakü, 1981)
D. Dérk Olunmayan Além

Yukarıda verilen serilerin dışında Paşayev’in yayımlanmış diğer eserleri de şunlardır:

Azerbaycan Folkloru Antologiyası -II- İraq Türkmen Folkloru (Bakü, 2009)
Azerbaycan Milli ElmlerAkademiyası Folklor İnstitusutarafından yayımlanan eserin redaktörleriF. e. d. Prof. Dr. Yaşar Qarayev, F. e. d. Prof. Dr. Hüseyin İsmayılov’dur. Kitabın tetkik ve tashihi Prof. Dr. Azad Nebiyev ile Prof. Dr. İsrafil Abbaslı tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci baskı olan bu kitap 436 sayfadan oluşmaktadır. Aslında bu yapıt ilk kez Kiril alfabesiyle 1999’da Ağrıdağı yayınları tarafından basılmıştır.

Gezenfer Paşayev Bibliyoqrafiya (Bakü, 2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu eser,Azerbaycan Milli ElmlerAkademiyası Merkezi Elmi Kitabxana tarafından yayımlanmıştır. Redaktörü Aybeniz Eliyeva eser İsmet Seferov tarafından tedkik ve tashih edilmiştir.

Kerkük Sevdalı Elm Adamı (Bakü, 2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan eserin önsözü Sabir Rüstemxanlı tarafından yazılmıştır. Kitabın Redaktörleri Prof. Nizami Ceferov, Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Mahir Nakip’tir. Tedkik ve tashihler Prof. Tofiq Hacıyev ile Prof. Dr. Mustafa Arqunşah tarafından gerçekleştirilmiştir.

Elçin Hakkında Düşüncelerim (Bakü, 2013)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu incelemenin redaktörlüğü Yaşar tarafından yapılmıştır.

Gezenfer Paşayev 75 (Bakü, 2013)
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitusu yayını olan bu eserin redaktörü Muxtar Kâzımoğlu’dur. Kitabın tedkik ve tashihi Seyfeddin Rzasoy tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kerkük Folklorunun Janrları (Bakü, 2013)
Elm Neşriyyattan çıkan eserin redaktörleri Bekir Nebiyev ile Prof. Dr. Mahir Nakip’tir. Tedkik ve tashihleri ise Azad Nebiyev ile A. Benderoğlu tarafından yapılmıştır.

Çağdaş İraq Şerinden Seçmeler (Bakü, 2001)
Elm Neşriyattan çıkan eserin redaktörü Ayaz Vefalı’dır. Tedkik ve tashih ise Prof. Dr. Gezenfer Paşayev ve A. Benderoğlu tarafından yapılmıştır.

Bu Sevda Ölüncedi (Bakü, 2001)
Oscar Neşriyyattan çıkan bu eserin redaktörleri Bekir Nebiyev ile İsrafil İsrafilov’dur. Tedkik ve tashihleri Xatire Beşirova ile Sedaqet Hüseynova yapmışlardır.

İraq- Türkman Nağılları (Bakü, 2014)
Tehsil Neşriyyattan çıkan bu eserin redaktörleri Prof. Dr. Muxtarİmanova ve Dr. Şemseddin Küzeci’dir. Kitabın tedkik ve tashihini Prof. Dr. Meherrem Qasımlı ve Dr. Mustafa Ziya yapmıştır.

Iraq Bize İraq Deyil (Bakü, 2002)
Baki Neşirden çıkan bu eserin redaktörü İsrafil İsrafilov’dur. Tedkik ve tashih Gülzar İbrahim qızı, Mehebbet Mehdiyeva ve Kemale Zeynalova tarafından yapılmıştır.

Kaynak: Kardaþlýk 64. Sayý
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Devlet Olmaktan Çok Irak
2 - Yüz Yıldan Beri Irak…
3 - Türkmen Dağarcığı: Türkmeneli’nin Acı Kayıpları
4 - Türkmeneli Coğrafyasının Bekçileri Türkmen Gençleridir
5 - Irak Sil Baştan Olmadıkça…
6 - Kerkük’te Güven Sağlanmadıkça…
7 - Türkmen Dağarcığı: Udî Celal Vendi
8 - Kerkük Kayserisi
9 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
10 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
11 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
12 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
13 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
14 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
15 - Kardaşlık 18 Yaşında
16 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
17 - Irak’ın Geleceğine Dair…
18 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
19 - Irak Dramı Nereye Kadar…
20 - Türkmenler İçin Güvenli Bölge Oluşturulmalı idi…
21 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
22 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
23 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
24 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
25 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
26 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
27 - Fuzuli Üniversitesi Hakkında…
28 - Türkiye ve Türkmenler
29 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşköprü
30 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
>>Sonraki >>