Arabic Turkish
 
2012-10-06   Arkadþýna gönder
3860 (1196)


Fuzuli ـniversitesi Hakkında…


Suphi Saatçi

Siyasî rejimler ve yِnetim biçimi ne olursa olsun, toplumlar her zaman güven ve istikrar içinde hayatını sürdürmek isterler ve bunun için mücadele verirler. Irak’ın hem krallık hem de cumhuriyet dِnemlerinde Türkmen toplumu, ِzlediği demokratik ortama ve insanî haklarını ِzgürce kullanacak bir yِnetim düzenine kavuşamamıştır. 2003’ten beri bir türlü istikrara kavuşamayan, demokratik ilkeleri yِnetim biçimine egemen kılacak olgunluğa ulaşamayan Irak’taki siyaset pazarı, ister istemez çoğu kez demokrasi dışı üslupların etkisinden kurtulamamaktadır. Özellikle militarist baskıların geçerli olduğu ortamlarda, hiç şüphesiz demokratik ilkelere bağlı olarak siyaset yapmak da kolay değildir. Irak’ta siyaset kültürünün ve demokrasi geleneğinin gelişip olgunlaşması, anlaşılan daha uzun yıllar alacaktır. Bu durum karşısında Türkmen siyasetçileri mücadele verirken, politik ağırlığı olan oluşumlarla dayanışma içinde hareket etmek zorundadırlar. Bu mücadele tarzı ile Türkmen toplumu için kazanımların elde edilmesi de mümkündür. Bu hususta ِncelikle yapılması gereken işler konusunda bir yol haritasına da ihtiyaç vardır. Türkmen siyasetçilerin üzerinde durdukları konular, genellikle siyaset içerikli ve Türkmenlerin Irak anayasasında hak ettikleri kazanımları elde etmeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun elbette ki ِnemi büyüktür ve bu yolda mücadele etmekten vazgeçilmemelidir. Ancak geleceğe yِnelik ve Türkmen toplumunun ileriki kuşaklarını etkileyecek bazı kazanımlar için de mücadele verilmelidir. Bunların başında Türkmen toplumunun talep ettiği ana dilde eğitim haklarının garanti altına alınmasıdır. Buna paralel olarak, geçmiş rejimler tarafından bile verilmiş olan kültürel ve basın yayın haklarının canlandırılması da ِnemli kazanımların başında yer alır. Bunların arasında devlet tarafından finanse edilen radyo ve televizyon yayınlarının, hem de çağdaş donanımları ve yenilenmiş alt yapıları ile tekrar hizmete sokulmaları, toplumun beklentileri arasında ِn sırada olmalıdır. Bu hususta Türkmen siyasetçilerine büyük gِrevler düşmektedir. Yeniden yapılanma sürecine girmiş olan Irak’taki yِnetim kademelerine, her nedense Türkmen kِkenli olanlar yaklaştırılmamakta ve bu konuda akıl almaz bir etnik ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun kırılması ve Türkmen kِkenli binlerce üniversite mensubu gencin devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilmelerine imkân sağlanmalıdır. Bu konuda da Türkmen siyasetçileri çaba harcamalıdır. Fuzuli ـniversitesi Hayal mi oldu?Türkmen sivil toplumu tarafından büyük bir heyecan ile başlayan Kerkük’te Fuzuli ـniversitesi’nin kurulması projesi üzerinde durmak gerekir. Özellikle rahmetli Prof. Dr. İhsan Doğramacı Hocamızın ِncülüğünde başlayan bu projenin bِlgedeki ayağını, yine rahmetli olan Dr. Salim Doğramacı yürütüyordu. Bu işin akıbeti hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadık. Bu güzel ve anlamlı projenin, hem de adına yakışır biçimde hayata geçirilmesi konusunda büyük ümitler beslemiştik.    Bu konuda âcizane bazı gِrüşleri değerli okuyucularla paylaşmak yararlı olacaktır. Fuzuli ـniversitesinin Kerkük’te kurulması için, anladığım kadarı ile müteşebbis heyet bağış toplamada 5-6 milyon gibi bir rakam hedeflemişti.  Bu para toplandıktan sonra harekete geçeceklerini sِylemişlerdi. Bu hususta Dr. Salim Doğramacı, İstanbul’da da bir toplantı düzenleyerek, proje hakkında bilgi vermişti. Her şeyi çok ideal ve mükemmel biçimde gerçekleştirmek istiyorlardı. Elbette ki bizler de buna can ü gِnülden katılmak düşüncesinde idik ve her türlü desteği vermek niyetinde olduğumuzu beyan etmiştik. Ancak bu hususta bazı gِrüşlerimizi de bilgilerine sunduk. Bu gِrüşlerimizi burada bir kez daha arz etmek isteriz:1. Kerkük’te kurulacak bir ِzel üniversite, ilk kuruluş aşamasında bütün birimleri ve her çeşitli fakülteleri bünyesinde barındırması kolay değildir ve mümkün olmayabilir. Daha açık ve basit bir anlatımla ifade edersek, bir üniversite ilk kurulurken Tıp fakültesi, Diş hekimliği veya Eczacılık fakülteleri, Mühendislik ve ileri teknolojilere dayalı bِlümlere sahip fakültelerin aynı anda açılması kolay değildir ve büyük masraflara yol açar. 2. Kerkük’te açılacak bir ِzel üniversitede çocuğunu okutmak isteyen bir veli, buraya yüklü miktarda para ِdeyecektir. Örnek olarak bir vatandaşın, Kerkük’teki Fuzuli ـniversitesi’nin Tıp Fakültesinde çocuğunu okutması için, bu fakültenin çok kaliteli olmasına inanmak ister. Dünyanın tanınmış tıp fakülteleri dururken, bu vatandaş çocuğunu neden burada okutsun? 3. Fuzuli ـniversitesinin kendine ِzgü bir cazibe merkezi ve bazı bilim alanlarında dünyada rakipsiz olması gerekir. Bu alanların başında Irak Türkmen Dili ve Edebiyatı olabilir. Yani bir Türkiyeli, bir Hollandalı, bir Alman veya bir Fransız, Türkmeneli’nde konuşulan Türkçe ağızları ِğrenmek ve bunun eğitimini gِrmek istiyorsa, Kerkük’e gelip Fuzuli ـniversitesinin Türkmen Dili ve Edebiyatı bِlümüne girmek ister. Çünkü bu dil ancak ve ancak en sağlıklı ve en doğru biçimde bu coğrafyada ِğrenilebilir. Hem de çarşısı ve pazarı ile canlı bir okul olan Kerkük’te birkaç yıl yaşayan için bu dili ِğrenmek daha da kolaylaşır.  Gِrüldüğü gibi Fuzuli ـniversitesini hayata geçirmek için, çok para istemeyen mütevazı bِlümlerle başlamak mümkündür. İleriki aşamalarda ihtiyaca gِre başka bِlümler de açılabilir. Fuzuli ـniversitesinin kuruluşunun bir ham hayal olmasını istemiyorsak, bu işe dِrt elle sarılmalıyız. Hatta Türkmen siyasetçilerinin bu konuda devletten de maddi yardım, bina veya arsa gibi hizmet desteği sağlamaları gerekir.   Müzik KonservatuarıKerkük’te ayrı bir cazibe merkezi olabilen bir diğer eğitim kurumu da, müzik eğitimi veren konservatuardır. Bu müzik okulunda da ِzellikle Türkmen müziğinin üstün sanat değeri taşıyan hoyrat usullerinin (makamlarının) ve türküleri ile musiki aletlerinin icra teknikleri ve gelenekleri, ayrıca bütün bir Türkmeneli yِresindeki musiki kültürünün eğitimi yapılmalıdır. Buna bağlı olarak Irak makamları dâhil, Türk musikisi ile olan ilişkiler akademik düzeyde eğitim programlarında yer almalıdır. Daha ِnceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi, bu konservatuara da Abdülvahit Küzecioğlu adının verilmesi, bu büyük sanatkâra karşı bir kadirşinaslık sayılır. Türkiye’de konservatuar eğitimi gِren birçok ِğrenci, Kerkük musiki kültürü ve geleneğine ilgi duymaktadır. Bu ِğrenci adayları, Kerkük’te hem de musiki kültürünün yaşadığı merkezde kurulacak bِyle bir eğitim kurumuna koşarak geleceklerdir. Kerkük’te Abdülvahit Küzecioğlu Konservatuarının kuruluşu, aslında bir devlet yatırımı olarak ele alınmalıdır. Bu hususta yine Türkmen siyasetçilerine büyük gِrevler düştüğünü hatırlatmak isteriz.      Fuzuli ـniversitesinin kuruluşunu hayal ederken, aynı zamanda Türk edebiyatının büyük şairi Fuzuli’nin, hâlâ torbada bekleyen kemikleri bizleri üzmektedir. Bu eşsiz şairi, layık olduğu bir mezara kavuşturmak da, millî gِrevlerin başında gelmektedir. Fuzuli’ye mezar yapmayı gerçekleştirecek olan kişi, her halde tarihe kahraman olarak geçecektir. Unutmayalım ki Fuzuli için gerçekleştirilecek her yatırım, bütün bir Türk dünyasında büyük yankı uyandıracaktır. Bakalım bu onur kime nasip olacaktır…      
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

sana kat‎l‎yorum
K‎ymetli karde‏im,sayg‎ deًer hocam
tüm yazd‎klar‎na kat‎l‎yorum ba‏ta politik aً‎rl‎ً‎ olan olu‏umlarla dayan‎‏ma içinde hareket etmek zorundad‎r ikinci bir konu tabi bu gibi projelere kim hay‎r der ama nas‎l ba‏l‎yacaks‎n nerden ba‏l‎yacaks‎n siyasi ekomomi bِlgeninin istikrar‎,eًemen olan güçlerin sana bak‎‏‎ve senin güçün. bu unsurlar‎ nazari itibara almadan hareket etmek insan‎ yanl‎‏l‎ًa sِrükler Kerkükte bu proje hakk‎nda çok toplant‎lar yap‎ld‎ çok ciddi bir ‏ekilde ba‏ar‎ya ola‏mak için çabalar harcand‎ ve inan‎r‎m halede hizmetten kaç‎mazlar o ki‏iler, bir toplant‎da ben de haz‎r bulundum bir noktada tart‎‏mam‎z oldu o da biz arkada‏lara ‏unu sِyledik hedefimiz büyük olsun ama gِze batmamak için ve siyasi ekonomi ve maddi durumlar‎ gِz ِnünde tutarak ki sizinde gِrü‏ünün ayn‎d‎r ِnemli etkili bir fakülteden b‏l‎yal‎m ve daha sonra arkas‎ gelir ve tamamlan‎r maalesef bu gِrü‏e kat‎lmayanlar vard‎ ama soruyorum ey dostlar bu gün ne yap‎lm‎‏t‎r proje ne a‏amada cevap hiç hiç hiç ‏unu da unutmamak gerekir rahmetli ihsan hoça her zaman ‏unu sِylerdi ben hayattayken yararlan‎n yard‎mç‎ olal‎m ben ِlürsen bilmen ne olur.
Hüseyin k.BEYOذLU
Türkiye Türkmenlere yard‎m etmek zorunda
biz Anavatan‎m‎zdan dilenmiyoruz ya..
M‎s‎r Cumhurba‏akn‎na Bir milyar dolar veren bir ülke kendi çocuklar‎na daha fazlas‎n‎ verebilir.
ama senin asl‎n Türk deًilde ba‏ka bir ‎rktan geliyorsan ona diyeceًim yoktur.
olsan olsan ِvey baba olursun.!!

اal‎k gurubu Barzaniyle Zahoda Petrol ç‎kar‎yor.
bilmem kim !! doًal gaz ç‎kar‎yor!!

ne üniversitesi. ne çamur!!

sevgili hocam b‎rak‎n bu güzel temennilerinizi.

bitmi‏tir art‎k.

gidin Azerbaycan´dan talep edin.
ve diًer Türk Cumhuriyetlerinden.

Türkiye´de ‏imdi ِnemli konu ‏imdi ``Kürtlerdir`` yok seçmeli ders , yok kürtçe resmi ifade, bilmem ne bilmem ne!!

Türküm; de bakal‎m wallahi içeri atacak kadar s‎k‎nt‎ var Türkiye´de
Deli Abbas
Türkmen ـniversitesi فrak Hükümetinin yapacaً‎ bir Proje Olmas‎ gerek
Türkmen ـniversitesi dü‏encesini olu‏turanlardan allah yüz bin kere raz‎ olsun, cünkü gerçekten فrak Türkmenlerinin varl‎k mücadelesinde verilecek en ِnemli temel ta‏‎n‎ olu‏turmakta ve bِyle bir proje en ba‏ta TـRKMEN OKULLARINI AYAKTA DURA BفLMESف için oksijen pompas‎ gِrevini yapm‎‏ olacak, asl‎nda bu projenin bir milli irak projesi olmas‎ gerek nas‎l ki Kuzeyde devletin parasiyle idare edilen Duhuk, Salahaddin ve Süleymeniye üniversiteleri var ise Türkmenlere mahsus bir üniversitenin فrak Devleti taraf‎ndan yap‎lmas‎ talep edilip yapt‎t‎r‎lmas‎ gerek, ama TـRKMENLER فRAK DEVLETفNDEN BU ضVEY EVLAT MUAMELESف GضRDـذـ SـRECE MEVCUT UYGULANAN BU TـRKMEN TESLفMفYETCفLفK POLفTفKASI فLEDE TـRKMENLER DEذفL ـNفVERSفTE BفR OKULU BفLE ZOR فDARE EDERLER netekim mevcut durumumuzda bunu gِstermekte malesef
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük Kayserisi
2 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
3 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
4 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
5 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
6 - Kerkük’te Bayrak Zorbalığı
7 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
8 - Kardaşlık 18 Yaşında
9 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
10 - Irak’ın Geleceğine Dair…
11 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
12 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
13 - Irak Dramı Nereye Kadar…
14 - Türkmenler İçin Güvenli Bِlge Oluşturulmalı idi…
15 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
16 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
17 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
18 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
19 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
20 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
21 - Türkiye ve Türkmenler
22 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü
23 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
24 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
ـlkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
25 - Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından
26 - Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
27 - Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…
28 - Büyük Dava Adam‎: Mevlut Taha KAYACI, Hakka Yürüdü
29 - Külah Kapma Yarışı Hızlanırken
30 - [SEÇİM SONRASI IRAK] Şaşırtmayan sonuçlar
>>Sonraki >>