Arabic Turkish
 
2012-04-24   Arkadþýna gönder
4136 (1471)


ITCni ilgilendiren hususlar ve kararlar ITCye bağlı olan teşkilatlar, Türkmen sivil toplum örgütleri tarafından belirlenmektedir


Irak Türkmen Cephesi


DUYURU

Bildiğiniz gibi Irak Türkmen Cephesi gücünü değerli Türkmen milletinden almaktadır. Bu nedenle Türkmen milletini ve Irak Türkmen Cephesini ilgilendiren hususlar ve kararlar Irak Türkmen Cephesine bağlı olan teşkilatlar, Türkmen sivil toplum örgütleri tarafından belirlenmektedir. Ve eğer Irak Türkmen Cephesinde bir değişim olursa bu, ITC teşkilatı ile sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleşmektedir.
Birilerinin sözüyle ve tek kişilik internet sitesi üzerinden yayınlanan gerçeklerden uzak, hiçbir anlam ifade etmeyen yalan haberler kişinin kendisine zarar vermesinden öteye geçemez.
Türkmen Şanı internet sitesinde yayınlanan (ITC Başkanını AKP Değil Biz belirleriz) haberini ve buna çapçaklık yapan kişinin yayımladığı haberi yalanlıyoruz. Bu haber sadece site sahibinin şahsi görüşünü belirtmektedir. Ne ITC teşkilatını ne de Irak Türkmen sivil toplum örgütlerini yakından ve uzaktan temsil etmektedir.
Türk milletinin gerçek temsilcisi olan ve Türk seçmenlerinin % 50’ye yakın oylarını alan üçüncü dönem iktidarı elde eden AK Parti’yi ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini kendi ürettikleri çirkin senaryoya bulaştırmaya çalışanlar ne kadar ahlak ve Türk örf âdetinden yoksun olduklarının göstergesidir. Ahlaktan yoksun olan bu kişiler her zaman olduğu gibi şahsi çıkar ve münferit menfaatlerini ön planda tutarak bulanık suda balık avlamaya çalışırlar. Müfteriler ve yalancılar, geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de hüsrana uğrayacaklar ve kem söz sahibine aittir ifadesini unutmamalısınız.

SaygılarımızlaMehmet Seman Ağaoğlu

Irak Türkmen Cephesi

Kerkük İl Başkanlığı

Teşkilat Sorumlusu


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

yaz‎klar olsun
kerkukte iki üç ki‏isiniz anna‏m‎yorsunuz yapmay‎n allah a‏k‎na ..h‎cran bey bir iki sene oldu gِrevde bir ‏ey yapmad‎. sadece onu bunu i‏lerine mal oldu .ba‏ka yapt‎ً‎ bir‏ey olmad‎ ‏imdide gِzü ba‏kanl‎kta .bende bunu gibi yaparsam vallah benide ba‏kan ederler ne demek ..
kerkulu
تذكير
يبدو ان كل من السيد علي مهدي الناطق بأسم الجبهة والسيد قاسم مسؤول فرع كركوك نسوا الاجابة وتلافي الخطأ الذي ارتكبه السيد محمد سمعان من خلال البيان الصادر من فرع كركوك والسبب معروف عندنا نحن التركمان لان لمسؤول فرع كركوك (غاية ما في نفس يعقوب )لذا استوجب التذكير هذه المرة باللغة العربية عسى ان تعيدوا بانفسكم ال بر الامان مع التقدير
احمد تسنلي
بيان خاطى
البيان كم اراها هي خطأ فادح يرتكبه الجبهة التركمانية واين هي الدائرة الاعلامية او الناطق الرسمي للجبهة التركمانية وكيف يسمح الجبهة لمحمد سمعان ان يكتب بيان باسم الجبهة بدون علم اي جهات هل هي لارضاء مسؤوله قاسم قزانجي وهل نسى محمد سمعان ماكتبه بحق الجبهة التركمانية وقيادتها لكي يكتب بيانا باسمه
توركمن اوغلو
Bu duyuruyu nas‎l okumak gerekir
فlginçtir, ITC’nin Ba‏kan‎, sِzcüsü ve bütün yetkilileri dururken bu duyuruyu il te‏kilat sorumlusu yap‎yor… Kendini Türkmen davas‎n‎n sahibi gِren birilerinin talimat‎yla Er‏at Salihi’yi ba‏kanl‎ktan uzakla‏t‎r‎l‎p yerine Hicran Kazanc‎ getirilmek isteniyor.
Ve bu duyurun alt‎nda imzas‎ olan arkada‏‎n üstü olan Kerkük il ba‏kan‎ Kas‎m Kazanc‎, Hicran Kazanc‎’n‎n aًabeyidir. San‎r‎m karde‏i ile ilgili olduًu için aç‎klamay‎ te‏kilat sorumlusuna yapt‎rmay‎ daha uygun bulmu‏…
Dikkatimi çeken ba‏kan‎n deًi‏mesini te‏kilat ve ITC’ye baًl‎ sivil Toplum Kurulu‏lar‎ yapar deniliyor, yani denmek isteniyor ba‏kan‎n deًi‏mesi için Büyük Türkmen Kurultay‎ gerekmiyor. Yeni demokrasi anlay‎‏‎ ‏ِyle: Baz‎ ki‏iler Ba‏kan‎ فlgili makama ‏ikayet ederler, ilgili makam ba‏kana sen gideceksin yerine ‏u ki‏i gelecek der ve bِylece olaya te‏kilat ve sivil ِrgütler k‎l‎f‎ uydurulur… Ne güzel demokrasi
Bu Bizans oyunlar‎ ile ilgli bir duyuruda Türk Tِresi ve ahlaktan sِz edilmesine çok güldüm. NOT MT
Ali As‎m
DفKKAT DفKKAT
GضZـNـZـ SEVEYفM KفقفSEL MENFAATLAR YـZـNDEN اOK BـYـK BفR HATA YAPIYORSUNUZ UMARIM SAYIN ALف MEHDف SضZCـ OLARAK VE KASفM BEY KERKـK فL SORUMLUSU BU TUR HATALARI TELAFف EDEREK ITC ENFORMASYON DAفRESف ADIYLA BفR BفLDفRف YAYIMLANMASI DOذRU OLUR AKSف HALDE ADLARI GEاEN KفقفLER SORGUYA اEKفLMESف GEREKفR
AHMET TفSفNLف
Hata Yap‎yorsun
Ben bir türkmen olarak sizi çok zaif gِrmektey‎m, allah a‏k‎na bu gibi yaz‎lar veya duyurula sizmi sorumlusunuz bundan?! peki ali mehdi bey neyap‎yor? yürütme kuru üyeleri neyap‎yor?
unutmay‎n siz kerkük il ba‏kan‎na baًl‎s‎n‎z siz ba‏kanl‎ga baًl‎ degilsiniz, lütfen yanl‎‏ yap‎yorsunuz.
siz te‏kilat sorumlusu yetlisiniz kar‏‎ taraf‎ ahlak terbiye konulara deginmeniz mant‎kl‎ gِrünmemekte.
allah a‏kina hiç bir zaman kürtlerin yetkililerini senin durumunda gِrdünüzmü?! yok, çünkü onlar sitelere veya bu gibi ‏eylere ِnem vermiyorlar.
siz daha yeni yeni sitelerden uًra‏‎yorsunuz demek ki sizin daha çok zaman‎n‎z kalm‎‏ ki büyük i‏leri çِzmeye veya yapmaya, kusura bakama sizin yaz‎n‎z bunu ifade etmekte.
sizi kulananlar yanl‎‏ kulan‎yorla ve size zarar vermekteler.
Not : Allah ‏ahit sizinle ki‏iler olarak ilgili degil bu yaz‎m.
Hürmetimle
Türkmen
Mehmet Karde‏im
Mehmet karde‏im, Allah ‏ahittir ki seni severim. ben Türkmen ‏an‎ sitesini de bilmem, sadece ve sadece biztürkmeniz sitesini incelerim. ama baz‎ ‏eyleri aktarmak isterim, ne olursun bunu yanl‎‏ anlama azizim;
1- ate‏ olmayan yerden duman ç‎kmaz azizim!
2- bu aç‎klamay‎ sen deًil, ITC yürütme kurulu üyeleri yapmas‎ laz‎md‎, ya da ITC bas‎n sِzcüsü!
3- evet, Er‏et beyin hakk‎nda veya aleyhinde çirkin oyun oynand‎, ama san‎r‎m ki sizin gibi mert ve cesur arkada‏lr‎m‎z‎n tepkisi sonucu bu oyun bozuldu!
4- Azizim Mehmet´im, millet aptal deًil, eski çaًlarda da ya‏am‎yoruz. ITC´deki son olaylar‎ biliyoruz, kimin ne yapt‎ً‎n‎ da biliyoruz! ama biz gِnülden Er‏et Beye baًl‎y‎z.
5- lütfen bu yorumumusald‎r‎ sayma, senin sevgin ve deًerin gِnlümde sonsuzdur. sen zaten beni tan‎yorsun arkada‏‎m.
Ahmet Deniz


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Açılımı
2 - Irak türkmen cephesi'nden: anayasaya hayır
3 - Basın Bildirisi