Arabic Turkish
 
2012-04-22   Arkadþýna gönder
6780 (1934)


Türkmeneli’nden ,Türk’ün Dilinden: MUTLUYUZ VE UMUTLUYUZ…


Mahir Nakip


mnakip@yahoo.com
Irak’ın bölünme noktasını geldiği, partiler arası başlatılan uzlaşma çabalarının boşa çıktığı ve Kerkük’te patlamaların ardı arkasının kesilmediği bir sırada “mutluyuz ve umutluyuz” demek abes karşılanabilir. Ama 21 Nisan 2012 Cumartesi günü Irak Parlamentosu özel bir gündemle Türkmen meselesini görüşerek Türkmen Milletvekillerinin hazırlamış oldukları raporu dinlemeleri, Türkmen tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Dolayısıyla bütün olumsuzluklara rağmen mutlu ve umutlu olabiliriz. Bu toplantıda ayrı siyasi parti ve grupların temsilcileri özel söz alarak Türkmenler hakkındaki görüş ve fikirlerini beyan etmişlerdir. Irak ve Türkmen tarihinde ilk defa böyle bir düzeyde Türkmen meselesinin gündeme gelmesi tarihimizde bir dönüm noktasını oluşturabilir.

Öncelikle insanın aklına “bu toplantı niye bugüne kadar yapılmadı ya da yapılamadı” sorusu geliyor. Onun için bu toplantının mimarları olan ITC Başkanı Sayın Erşat Salihi, Diyala Milletvekili Sayın Hasan Özmen’e teşekkür borçluyuz. Sonra bu toplantıda hazırlanan raporun altına imza atan, basın toplantısında konuşan Sayın Abbas Bayatlı, Sayın Jale Neftçi ve Sayın Müdrike Ahmet’e minnettarlığımızı bildirmemiz gerekmektedir. Rapor sekiz sayfalık olup, ilk kısımlarda özellikle Saddam döneminde Türkmenlere yapılan mezalimler dile getirilerek, Telafer’den Mendeli’ye kadar Türkmen bölgelerinin nasıl Araplaştırılmak istendiğine, bu bölgelerde yaşayan Türkmenlerin nasıl tehcir edildiklerine, çocuklarına Türkçe isim koyma gibi en basit milli haklardan nasıl mahrum bırakıldıklarına çarpıcı bir üslupla ve belgeler gösterilerek temas edilmiştir.

Raporun ikinci kısmında ise Türkmen halkının istekleri sıralanmıştır. Bu cümleden, Türkmenlerin üçüncü millet olarak kabul edilmeleri; anayasal ve hukuki haklarının verilmesi; Türkmen bölgeleri için özel bir bütçenin tahsis edilmesi; yoğunlukta yaşadıkları bölgelerde hak ettikleri gerçek temsil haklarının kabul edilmesi; ordu, emniyet teşkilatı ve bakanlıklarda diğer etnik gruplara tanınan hakların aynısının Türkmenlere de tanınması; ihtilaflı bölgeler sorununun çözümü için Arap, Kürt ve Türkmenlerin de içinde bulunduğu bir heyetin kurulması; Türkmen bölgelerinin etnik yapısını değiştirmeye yönelik her türlü eylemin durdurulması babında tedbirlerin alınması; Türkmence radyo ve televizyon kurumunun kurulması, Türkmen diline en uygun alfabeyi seçme hakkının tanınması; 2003 öncesi Türkmen direnişçilerin de Irak emniyet teşkilatına kabul edilmelerinin sağlanması; Harp ve Polis Okullarında Türkmenlere de kontenjan ayrılması; Türkmen öğrencilerine de yurtdışında tahsil görme imkânının sağlanması ve Türkmenleri hedef alan terör hareketlerinden Türkmen bölgelerinin korunması gibi istekler sayılabilir.

Toplantının ikinci kısmında siyasi parti temsilcilerinin söz alarak Türkmenler ve rapor hakkında görüşlerini beyan etmeleri çok anlamlı olmuştur. Toplam 25 milletvekilinin konuştuğu oturumda ilk sözü Ahrar (Mukteda Sadr) listesinden Baha El-Araci almış ve Türkmenlerin Irak’ta üçüncü millet olduklarını kabul ettiklerini vurgulamıştır. El-İrakiye listesi adına konuşan Nebil Harbo, Telafer’e yapılan haksızlıkları dile getirmiştir. Kürdistan listesi adına Kerkük Milletvekili Ala El-Talabani söz alarak Saddam zamanında Kerkük’ün Tisin Mahallesindeki Türkmen katliamının şahidi olduğunu söylemiştir. Demokratik Kürdistan Partisi adına da Fuat Masum ve Halit El-Şivani Türkmenlerin Kürtler kadar mağdur edildiklerini dile getirmişler ve arazilerinin derhal iade edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Kanun Devleti adına da üç kişi konuşmuştur: Şirvan El-Vaili, Ali El-Allak ve Muhammed El-Hasan. Üçü de Türkmenlerin uğradıkları haksızlık ve mağduriyetlerden dolayı tazminat almaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

Evet. Görüldüğü gibi son dokuz yıl zarfında Türkmenleri dışlayan Iraklı siyasi grupları bugün bütün hakikatiyle Türkmen varlığını kabul etmektedirler. Bu, sihirli bir değneğin dokunuşu ile bir gün ve bir gecede olmadı. Bunun iki temel sebebi vardır. İlki, son birkaç yıl içerisinde Türkmen siyasetçilerin yoğun faaliyetleri, olumlu ve yapıcı tutumlarıdır. İkincisi de Şii’si, Sünni’si ve Kürt’ü ile bütün Iraklı siyasetçiler Türkmenleri dışlamakla bir yere varamayacaklarını artık anladılar. Bu çok önemli bir gelişmedir. Eskiden de siyasetçilerimiz didinip durdular; sonuç alamadılar. Aslında gerçekten Türkmenler kimseye düşmanlık yapmamıştır. Ama kendi haklarını da hakkıyla savunamadıkları da bir realitedir. Şimdi artık durum yavaş yavaş değişmektedir. Bu başlangıç, Türkmenlere verilmiş altın bir fırsattır. Bugün dayanışma, kenetlenme ve ileriye ümitle bakma günüdür. Bugün aramızdaki ihtilafların ve incir çekirdeğini doldurmayan basit meselelerin bittiği gündür. Bugün Irak’ın diğer etnik grupları ile barış içerisinde yaşayabilmeye başlamanın günüdür.

Geçmişten günümüze Türkmen davasına katkısı olan herkesin bu başarıda payı elbette vardır. Bu anlamda Sayın Erşat Salihi ve Sayın Hasan Özmen’in şahıslarında bütün Türkmen siyasetçilerimize: “yürüyün, doğru yoldasınız, millet size güvenerek arkanızdan geliyor” demeliyiz.Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Nedime Teyze
Allah‎ma ‏ükürler olsun ki ben ِlmeden ِnce, Nedime Teyze gibi bir Türkmen insan‎na rastlad‎m. Hamdolsun ki meselemizi, anayasay‎ anlayan ve bunu ileri süren bir Türkmen insan‎na rastlad‎m.
Ahmet Deniz
turkmenler
Sayin hacam yazdigin guzel ama bir az insafli olsak 2005 te yazilan Irak anayasina bir baksak ,1920 den bu yana yazilan Anayasalarda hic turkmen adi gelmemis,ilk kez 2005 anayasasinda turkmenlerin adi hem dibacede hem de maddelerde tespit edildi o zaman neden millet nekillerine tesekkur etmediniz hemde kotu sekilde onlara destek olmadiniz,eger o anayasada turkmenlerin varligi ve hakki yazilmasaydi bu gun bu toplantida olmazdi,turkmen milleti anayasaya hayir demeye cagrildi iste bu gun haklarimizi ayni o anayasaya dayanarak dile getirebilriz.bu gune yol acan eski millet vekilleri Faruk Abdullah,Riyaz Sarikahya,Feyha Beyatli,Abbas Beyatli,Feryad Tuzlu,Sayh Mumamat TakiAlmavla ya minnetdariz.
Nedime teyze
Mahir aًabeyim
ustad‎m ve hocam, size sayg‎m sonsuzdur. ama biz sizi y‎ldan y‎la bir makale yay‎nlay‎p ortaya ç‎kman‎zdan yana deًiliz! biz sizi davam‎z‎n baa‏‎nda, Tüekmenelinin her kِ‏e bucaً‎nda gِrmek isteriz!
siz büyüklerimiz, davam‎za en büyük haks‎zl‎ً‎ siz ettiniz!
kusura bakmay‎n, siz bِlgeye gitmezseniz, biz nas‎l gideceًiz!
siz davam‎z‎n ve siyasi karar‎n içinde olmazsan‎z, Türkiyedeki memurlar, parti ba‏kanlar‎m‎z‎ keyflerine gِre getirip atarlar!
Ahmet Deniz
Doًru Bir Ad‎m‎ Herkes Takdir Eder.
Bu kadar olumsuz geli‏meler içerisinde, Irak meclisinde ِzel bir gündemle bile olasa Türkmen Meselesini gِrü‏mek, tabi ki takdire ‏ayand‎r. Ba‏ta Say‎n Er‏at Salihi olmak üzere emeًi geçen herkese te‏ekkür ederiz. Doًru bir ad‎m‎ herkes takdir eder. Bu müspet çabalar‎n devam‎n‎ diler tebriklerimi sunar‎m.
Cengiz EROذLU
اal‎‏an insanlara destek olal‎m
Say‎n Mahir hocan‎n dediًine gِnülden kat‎l‎yorum ve ben de Ba‏ta ITC Ba‏kan‎ Er‏at Salihi ve dava arkada‏lar‎n‎ candan kutluyorum. Er‏at Bey bu dava için en çok fedakarl‎k yapm‎‏ ve en çok zulme maruz kalm‎‏ bir ailenin mensubudur, dolays‎yla Türkmenlerin ne çektiklerinin yakinen bilir. Allah hepinizden raz‎ olsun
Halil Tuzlu
SEGفLENEN TABLO GـZEL , DEVAMINI DفLERفZ
BU TـR GELفقMELER TABف Kف BفZLERف MUTLU VE UMUTLU KILAR,ZفRA KARANLIK TـNELDE BفR MUM IقIذI GضRMEK BفZف BAHTIYAR EDER.AMA NE VAR Kف ESKفDEN YAقADIذIMIZ BU TـR GELفقMELER HEP HـSRANLA SONUاLANDI,UMARIZ BU SEFER HAKIMIZI HUKUKUMUZU IRAKTA YAقAYAN DفذER HALKLAR BفBف فSTEDفذفMفZف ELDE EDERفZ.اABALARINDAN DOLAYI BAقTA SN. SALفHف BEY´E VE TـM ARKADAقLARIMIZDA TEقEKKـR EDER DAVAMIZ UذURUNA SON NEFESفMفZE KADAR YANLARINDA OLDUذUMUZU BELفRTفRفZ.
KERKـK
rapor
türkmenleri buhale dü‏üren genc türkmen nesli degil bizi bu hale getiren türkiyede okuyan yagmurda ‎slanm‎yan gavgada da‏ yemiyen memur türkmenlerdir bunlar‎n bir i‏leri var aralar‎na kiseyi almamal‎lar bir nevi hüstüzey maf‎yala‏ma olu‏turmu‏lar cok ac‎d‎r türkmenlerin kaderine bunlar karar veriyorlar bunlar‎n ِzellikleri 1- ekenomileri iyi 2- cocuklar‎ en iyi yerde okuyorlar 3- çal‎‏masalar ya‏‎ya bilirler rahatlar 4- ya dr prof muh ya i‏ adam‎ yada emekli bu tür insanlar türkmen davas‎na bak‎‏lar‎ olursa olur olmassa hamam suyu misali ,nakipoglu ne diyor mutluyuz 2- sihrli deynek degil bir günde olsun 3- te‏ekkür ediyor kime kendi menfat arkada‏lar‎na niçin türkmenin akl‎n‎ çals‎n yani biz e ِlümü gِsterip ‎s‎tmaya raz‎ olal‎m hani derler ya filan anas‎n‎ boyam‎‏ tekrar babas‎yla evlendirmeye benzer . neymi‏ rapor haz‎rlam‎‏lar kaç senede 9 senede pekiyi 1- bu raporda kabul olan türkmen yarar‎na ne var 1- türkmen okulu ‎rak devlet taraf‎ndan kabul edildimi 2-kimlik ve pasporta türkce yaz‎l‎yrmu 3-resmi yasla‏malarda türce varm‎ 4- gas‎p edilen türkmen yerleri ِzür diliyerek geri dِndimi 5-her bakal‎klarda birici derece türkmen müdür varm‎ 6- türkmen asay‎‏‎ kurmak için izin ç‎kt‎m‎ 7-üst düzey türkmen askeri komutan varm‎ 8- ‏aibeli türkmen yِneticileri hala türkmenle dalga gecer gibi gِrevlerin ba‏ndayken 9 son miliyetçi türkmeneli muhafazagarl‎ga dogru ve hatta vahabi ve hizbullaha yِnelmi‏ler bunlara regmen mutluysan mutlu kal ama türkmeni aldat‎rsan sana hiç bir türkmen bir ‏ey demez ama allaha havale eder allah‎n hisab‎ ba‏kad‎r ve sizler bir ekipsiniz kendiniz çal‎p kendiz oyn‎yosunuz lütfen benim ad‎ma mutlu olmay‎n
kasapoglu ankara
Güzel bie geli‏me ama umutlu olmaya daha erken
Güzel bir geli‏me Say‎n Er‏at Salihi, Say‎n Hasan ضzmen, Say‎n Abbas Bayatl‎, Say‎n Jale Neftçi ve Say‎n Müdrike Ahmet’e sonsuz ba‏ar‎lar dileklerimizle ama bu olay‎n kar‏‎l‎ً‎nda perde arkalar‎nda barzaniye verilen tavizler pi‏irilip ِnümüze konup emrivakiye dِnü‏mesinden çok korkoyurum aç‎kças‎ cünkü bir millet olarak bu gibi tiyatrolar‎ çok ya‏ad‎k bir dafa daha yutarsak yooh olsun bizlere, hat‎rlay‎n‎z 24 ocak günü baas rejimi taraf‎nca buna benzer bir karar okunmu‏ idi resmi devlet televizyonundan türkmenler çok büyük bir sevinç ya‏iyorlar idi ama aradan sadece bir sene geçti o sevinçleri kursaklar‎nda kald‎ cünkü (tembel abbas) ad‎n‎ verdiًimiz kahraman‎m‎z baasç‎lar taraf‎nca i‏kençe eseri ‏ehit olmu‏ idi, i‏te bence irak‎n bu gerçeklerini hiç bir zaman hatiratlar‎m‎zdan silmememiz gerek aksi takdirde saddam‎n bize çektiklerini bu dafada barzani taraf‎nca ha‏imi taraf‎nca çekeceًiz
Turanc‎ Türkmen
cok dogru ama
sayin mahir hocam cok dogru ve isabatli bir yazidir ve yorumdur gercekten tekdir edilmesi gereken bir gelismedir turkman davasi icin ama ne yazik ki icimizdeki dava adami olmayan insalari basimaza getirenlere yeter diyemiyoruz ve tecrube sahibi olanlari disliyip munafik adamlar makam pesindeler her kesin makaminda gozleri oldugunuda biliyuruz yani karari ersed bey vermelidi baskasi degil ornegim sorduk neden berlin temsilcisi kapandi ersed beyden dedi ben kapatmadim ...... kapatti yani karari ..... aliyormus .hangi tecrubesiyle ve hangi biligisiyle bu karari aldi yani demek istedigim ankaradada bizim kuvetli ve tecrubeli bir adamimiz olmasi gerekir bu adam davaya zarar vermektedir ya bilmemezligindendir yada boyle ogretiyorlar onu onun icin heb birden dememiz lazim ersed ve bu isleri yapan adamlar lazim bizlere yapici yok yikici cok saygilar sayin hocam mahir nekibe
kutbeddin


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’den Türk’ün dilinden: HATIRLAR ÇOK ŞEY SÖYLER (Kitap Tanıtımı)
2 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: Uğruna Ölünen Toprak Vatandır
3 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: Bakanlık mı İstersin Himmet mi?
4 - Kürt Bölgesinde Türkmen Siyaseti Nasıl Olmalı?
5 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: YİNE KERKÜK YİNE KERKÜK
6 - Üzerine Pazarlıkların Bitmediği Şehir: KERKÜK
7 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
8 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
9 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
10 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
11 - Referandumdan Konfederasyona
12 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
13 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKÜK’TÜR
14 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
15 - IRAK’TA KÜRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
16 - Kerkük Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
17 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
18 - TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TÜRKMENLER
19 - HAŞD ŞAABİ VE TÜRKMENLER
20 - TÜRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
21 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
22 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
23 - PKK ve Türkmenler
24 - Dicle Kalkanı
25 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
26 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
27 - Yangından Mal Kaçıranlar
28 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
29 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
30 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
>>Sonraki >>