Arabic Turkish
 
2012-03-18   Arkadþýna gönder
6253 (2186)


Azerbaycan’da Kerkük Şehitleri


Dr. Şemsettin Küzeci


1918 yıllarında Azerbaycan’ın Başkenti Bakû’de Türk ordusu askerleri arasında Sofyan ve Kafkas muharebesinde Azerbaycan topraklarını korumak yolunda Kerkük doğumlu (7) Kerküklü Türkmen Şehidi Türk şehitliliğinde bulunmaktadır. Azerbaycan’ın Başkenti Baku’de bulunan Türk şehitliğinin anıtında yazılan yazı:“25 Mayıs –17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas hareketinde Nuri Paşa Komutasındaki Türk Kafkas Ordusu Gence, Gök çay, Aksu, Kür demir ve Şam istikametlerinde, taarruzlarına devamla 16 Eylül 1918 tarihinde Bakû’ye sonucunda Karabağ ve Dağıstan’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu harekâtta kahraman Mehmetçik Azerbaycan’ın Bağımsızlığı ile omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan’ın Her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır”.İşte Bu Anıt

Kardeşlik uğruna canlarını Seve seve feda edip

“Ayrılır mı gönül candan

Türkiye Azerbaycan’dan”Dürüstlüğünü yüreklerimize Perçinleyen ve o muhteşem Askerlerin Şehit Mehmetçiklerin anısına dikilmiştir. Ruhları şad olsun.

Eylül 1999

Kerküklü Şehitlerimiz1.Hurşit oğlu Zeynelabdin. Kerkük,1308/H.15.11.1330 Kafkas Cephesi

2.Derviş Muhammed oğlu Tevfik Efendi. Kerkük, 12.11.1330 Kafkas Cephesi

3.Hasan Sakı oğlu İbrahim. Kerkük doğumlu,1284/H. 15.11.1330 Kafkas Cephesi

4.Abbas oğlu Ali Galip Efendi. Kerkük, 05.04.1334

5.Abdullah oğlu Muhammed Efendi. Kerkük doğumlu, 12.11.1330 Kafkas Cephesi

6.Hacı Süleyman oğlu Siddik oğlu. Kerkük,1289/H.15.11.1330 Kafkas Cephesi

7.Muhammed oğlu Tevfik Efendi. Kerkük doğumlu, 15.11.1330 Kafkas Cephesi
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ِnceden
Bundan ِnce bu yaz‎yi ayr‎ntili ‏ekilde pr.Dr Gezenfer pa‏ayif ‎rakta yay‎mlam‎‏t‎
Mehmet Bayat
Bu gibi gerçekler bu güne kadar milletimizden niye gizlenmi‏
Say‎n yazara eline yüreًine saًl‎k çok ama çok ِnemli bِyle bir gerçeًi ilk dafa Türkmen medyas‎na aktard‎ً‎ için, ama sormadanda olmaz bu gibi gerçekleri kimin uًruna bugüne kadar gizlemi‏izdir, arkada‏lar Kerkük ve Erbilin Azerbaycan ile çok uzun bir mü‏terek tariha sahip olduklar‎n‎ dünyan‎n her taraf‎na hayk‎rmam‎z laz‎m, bugün Kerkük Erbil sorunlar‎n‎ Karabaً ve Tebriz sorunlar‎ndan ayr‎rtarak ele almam‎z en büyük gafletimiz i‏te o nedenlede bu kadar zayif dü‏mekteyiz, her mahfilde birlik sِylüyorüz ama istikametimiz yanl‎‏ biz hep irak birliًnden bahis edip Türk birliًinden kaç‎nm‎‏‎zd‎r cünkü bizleri 100 sene ِncesinden buna gِre ayarlad‎lar ve çevremizi sarm‎‏ olan çakal tayfas‎ dü‏manlar‎m‎z bizleri hep bِyle bili bükük buyunu eًik gِre bilmeleri için TURAN demek sanki yer üzerinde en büyük süç i‏lenm‎‏ gibi dünyaya lanse etmi‏ler, halbüki dünya Turans‎z kal‎rsa buًünümüz deki gibi it çakal tayfas‎n‎n destgahlar‎ devam edip dünyan‎n ipini re‏me gibi arzu ettikleri yِne çakmeye müktedir olurlar ve tarihtede hep bunu gِreceًiz ne zaman ki Türkler hakimiyet saًiliyor iseler dünyanin her taraf‎na adalet yay‎l‎yor ama ne zaman Türkler zayif dü‏mü‏ ise dunyan‎n her taraf‎n‎ laًim gِtürüyor, bu gerçeklere yürekten inanmam‎z gerek cünkü gerçekten bu haslat yüce rabbim taraf‎na bu millete baً‎‏lanm‎‏ deًerini bilelim
Turanc‎ Türkmen
Türkün Türke dostluًu
Merhum Bülent ECEVفT Türke Türkten ba‏ka dost yoktur sِzü ile an‎yoruz,O zaman ki Bülent ECEVفT´in kominist ve Türk deًerlerine sahip ç‎kmayan bir siyasetçi, hatta ve hatta kominist Türk deًeryag‎lar‎n‎ ayak alt‎na alan politikac‎ olarak bilinirdi.
Ama tarihin her syfas‎ Türk onur ve ‏uurunu Türk dünyas‎ her yerden her yoreden toplanarak ِlümüne sahip ç‎kt‎ً‎n‎ gِstermektedir.
bu eskidende bِyleydi ‏imdide bِyledir.
Türk dü‏manlarn‎na hat‎rlat‎l‎r...!!!
candan yurtsever
yurd
Ista budur turkmenlar hat yerda use var be hat savasta olmstur ama biz Turk icon be Turk bayragi icon canmizi verdik ama tutkiye bizi 35 til Arabs taslim eti be simdada outta yazklar olsun simdi o sahit simdi dunyada olsaydi hic Camino vermazdi turkiye icon erdogan oyan bu uykudan kobrusu satin bizda satma Turkmen ofkasi bu
turkmen oglu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - IRAK BASINI 146 YAŞINDA
2 - Vefatının İkinci Yılında Kerküklü Tiyatrocu İsmet Hürmüzlü
3 - Irak Seçimlerinde Türkmenler
4 - Irak Basını 144 Yaşında
5 - Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci ‘nin Ölümünün 5. Yıldönümü
6 - Türkmeneli’ni Ağlatan Adam: Sami Yusuf Tütüncü
7 - 4. Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından
8 - Irak Türkmen Cephesi (ITC) 16 Yaşında
9 - Türkülerin Efendisi, Türkmen’in Sesi Abdurrahman Kızılay Ankara’da anıldı
10 - Irak Basın Bayramı