Arabic Turkish
 
2011-12-19   Arkadþýna gönder
3742 (1016)


Kerkük II


Hazım Şükür DAKUKLUYitirmişim yolları yorgun ataşta
Gelmişim baş koyum dizine kerkük
Basmışım kadem dikene taşta
Kurbanam o humar gözüne kerkük

Öperem koklaram dağın toprağın
Nakıştır naşıma mavi bayrağın
Yakılmış ezelden sönmez çırağın
Kurbanam adına yüzüne kerkük

O masum yüzüne bakmaya geldim
Sürerim başına taşına elim
Muhabbet bağında sensin temelim
Ezelden yanmışam gözüne kerkük

Yüzünde tebessüm şafağı söker
Dişlerin yakut incini döker
Karşında sultanlar başını büker
Bakılmaz yüzüne gözüne kerkük

Benzerin yoktur cihanda teksin
Arşında mağrur vatanda peksin
Benim gibi bulmazsın nazını çeksin
Gönlümdür sana hazine kerkük

Resmini çizmeye elimde rişem
Atıma binmişem kefen giymişem
Gün gelir arzuma elbet erişem
Razıyam çokuna azına kerkükArkadþýna gönder

Yorumlar:

elinize saًl‎k
kerkük 11 ‏iiri gerçekten umut verici ve gِnül ok‏ay‎c‎ bir ‏iirdir. ‏ekil bak‎m‎ndan hece tart‎s‎yla yaz‎lan bu ‏iirin ‏airi türkmenlerce tan‎nm‎‏ bir aًabeًimizdir.ancak a‏ag‎ya alacaً‎m bir kaç not ne ‏airin nede ‏iirin deًerinden küçültür.
1- bir fakarada (benim gibi bulmazs‎n naz‎n‎ çeksin) tümcesi ,kafiye zorluًundan yanl‎‏ kurulmu‏.(benim gibi, naz‎n‎ çeken birini bulamazs‎n) demek istiyormu ‏airimiz.
2-son fakaran‎n her 4 satr‎ aras‎nda, her hangi bir baًlant‎ ve ya bir ili‏ki olmad‎ً‎ dikkat çekicidir.
3- dِnelim 1.fakaraya ,bir taraftan ate‏ler içinde kaypolduًunu sِylüyor, bir taraftanda ba‏‎n‎ kerkükün dizine koyuyor. bunu ben ‏ahsan bir türlü hazmedemiyorum.
4- bir diًer yerde(ِperim koklar‎m daً‎n topraً‎n)son iki kelime ayni kelimedir.(ِperim koklar‎m bostan‎n daً‎n) olmu‏ olsayd‎ bence daha güzel bir cümle ortaya ç‎km‎‏ olurdu.
‏airimize nice nice yarat‎c‎l‎klar. sevgilerimizle
‏iirseve


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük III
2 - Kerkük I
3 - Canım Erbil
4 - TÜRKMEN EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEK- İHTİYAÇLAR VE İDDİALAR
5 - BEN VATAN DERTLİSİYİM