Arabic Turkish
 
2011-11-23   Arkadþýna gönder
2608 (975)


Yoxdur harayına gälän Kärkükün


Şirinxanım Kärimbäyli ŞadimanÄli Kärküklünün “Kerkük kan ağlıyor, Anavatan ise Gazze sevdasında” mäqaläsinä ithaf


İndi göylärindä güllädi uçan…
Yoxdur harayına gälän Kärkükün.
Varmı ağrısına bir qucaq açan,
Axan göz yaşını silän Kärkükün?!
Hanı naläsinä bir hay deyäni?
Keçib şär älinä göy at yüyäni,
Uzanan savaşlar bitmäzmi yäni?
Olmazmı üzünä gülän Kärkükün?
Yağı gözün dikib malı-mülkünä,
Bürünüb düşmäni hiylä kürkünä.
Tuş gälib fitnäyä, tuş gälib kinä,
(Şär toru toxunur bu Ärtürkünä…)
Dinmäyir halını bilän Kärkükün.
İraqı batıran qana, qırğına,
Hiyläni qaldırır şeytan dağına,
Kim çatır yurdunun ağlar çağına?
Därdläri yığılır ilnän Kärkükün.
O imdad diläyir türk ellärindän,
Asılıb färyadı can tellärindän,
Nä gälär kömäksiz, täk ällärindän…?
Ağrısı deyilmir dilnän Kärkükün.
Türk türkün halına niyä yanmayır?
Yatdığı yuxudan bir oyanmayır,
Türk Türk arxasında, heç dayanmayır,
Yurdu yağmalanır elnän Kärkürkün.
Qalxın mäzarlardan, yatmış Sultanlar,
İşğallar altında inlär Vatanlar,
Filin qulağına girib yatanlar –
Gälir düşmänläri selnän Kärkükün.
Ordusuz, silahsız türkmän neyläsin?
Haqqı saymazlara nä ärz eyläsin?
Çocuq harayların kimä söyläsin?
Naläsi oylanır yelnän Kärkükün.
İncidib sıxırlar qaçsınlar yurddan,
Keçir ağrıları lap yeddi qatdan,
Düşüb igidläri daha yel atdan…
Alovu basılır külnän Kärkükün.
Orda sinäläri ahla sökürlär,
Başbilänlärini äzib-tökürlär,
Dağların üstünä dağlar çäkirlär,
Ağlayır üräyi telnän Kärkükün.
Biz niyä birläşä bilmirik, Türklär?
Bir-birin göz yaşın silmirik, Türklär,
Daha öncälärtäk gülmürük, Türklär?
Çapmır göy atları çölnän Kärkükün.
Haqq dada yetmäsä şärlär qollanar,
Bağlı ayaqları attäk nallanar,
Qardaş harayına qardaş yollanar,
Başı sığal tutmur älnän Kärkükün.
Biz dä Kärkük täki täkländik bir vaxt,
Yağı evimizdä qurdu qanlı taxt!
Ayılın, ey Türklär, gözlämäyir vaxt…
Qazılır mäzarı belnän Kärkükün…
Şadiman, “evlärin dalı qayaydı…”,
İndi qayalarda min ahı-vaydı,
Bäbäkdän tökülän gurşadı çaydı,
Süzülür göz yaşı gölnän Kärkükün.
19.09.2011 / PirallahıArkadþýna gönder

Yorumlar:

SƏLAM OLSUN

Bu dünyan‎n hər yüzünü,
Gِrenlere selam olsun!
Qatlayanda ‏er dizini,
Erenlere selam olsun!

Ala zaman çeleyini,
Dِyə ‏erin dileyini,
Her namerdin bileyini,
Gerenlere selam olsun!

Hiç dِnmeye haqq yolundan,
Buxov dü‏e mərd qolundan,
Heqiqeti ِz kolundan,
Derenlere selam olsun!

Dərya qopmaz mayaً‎ndan,
Qəlb dِnmesin dayaً‎ndan,
قeri dart‎b ayaً‎ndan,
Serenlere selam olsun!

Haqq ç‎xarda ses-semrini,
Tütyə eden Rebb emrini,
Halall‎qla ِz ِmrünü,
Sürenlere selam olsun!!!

BENفM قEفRفMف YAYIMLADIذINIZ ـاـN NفNNƏTDARAM!

BفZ SفZLERف اOX SEVفRفZ, CANIM TـRKLƏR!!! ذANIM KERKـKLـLER!!!

QUZEY AZERBAYCAN-BAKـ

www.shirinxanim-shadiman.net
قirinxan‎m Kerimbeyli قadiman
SAذ OL BفN YAقA
Her zaman sen bizi, yadala unutma
Sesini Türklere, duyur Kerkük´ün
Y‎llard‎r zulume uًram‎‏ amma
Kimse feryad‎n‎, duymaz Kerkük´ün

Y‎llarca yadlar‎n oduyla yand‎
Karde‏ler soracak bizleri sand‎
Her türlü zuluma hazla dayand‎
Derdini sormad‎, kimse Kerkük´ün

Harebeye dِndü, yadlar eliyle
Day‎s‎ me‏gulken, kendi keyfiyle
Git قفRفNXANIM sen, Türklere sِyle
Varm‎ imdad‎na gelen Kerkük´ün
Mahmut Uًur KARADAذ


Mahmut Uًur KARADAذ
yoxdur haray‎na galan kerkukun
i‏te turkler i‏te büyük ‏airler çok gurur duyduk han‎m efend‎ saًolun varolun
mohammed begoglu