Arabic Turkish
 
2011-09-28   Arkadþýna gönder
3647 (1192)


Irak'taki Türkmen Varlığı Hakkında Tarihsel Gerçekler


Rüşdi ÇELEBİ


Sümerler’in Türklerin en eski ataları olduğu bazı tarihçiler arasında yaygın bir görüştür. Tarihçi F. Mommel’e göre, en eski Türk kabilelerinden olan Sümerler, M.Ö. 5. yüzyılda Orta Asya’dan Küçük Asya’ya (Anadolu) gelerek “Sümerler” adı altında idarî teşkilatlar kurmuşlardır.1
İslâmiyet sonrası dönemde Türkmenlerin Irak topraklarına ilk ayak basmaları hicrî 54 (milâdî 674) yılında Emevi hükümdarlarından Ubeydullah bin Ziyad’ın Basra’ya Buhara’dan 2000 Türk getirmesiyle gerçekleşmiştir.2
1055 yılında Büyük Selçuklu Hakanı Tuğrul Bey’in Irak’a girmesi, ülkede 1918 yılına kadar sürecek ve dokuz asra varan Türk hâkimiyetinin başlangıcı olmuştur. Tuğrul Bey’le birlikte çok sayıda Türk, Irak topraklarına akın etmiştir. Irak Türkleri’ne “Türkmen” denilmesi de Selçuklular döneminde başlamıştır. Tarihçiler “Türkmen” deyiminin kesinlikle Türk’ten ayrı bir soy belirtmediği, sâdece Oğuzların Müslüman olan kısmına “Türkmen” denildiği hususunda birleşmektedirler.3
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Erbil’de Zeynettin Küçükoğulları, Musul’da Atabeyler ve Kerkük’te Kıpçakoğulları adını taşıyan Türk Beylikleri kurulmuştur. Erbil, 1190’dan 1233’e kadar hüküm süren Muzaffereddin Gökbörü zamanında altın çağını yaşamıştır. Bunun sonucunda bölgeye 1514’e kadar çeşitli Türk hanedanları hükmetmiştir.4


Osmanlı Döneminde Türkmenler

Yavuz Sultan Selim, 1515’te Kuzey Irak’ı fethederek Osmanlı İmparatorluğu’na katmıştır. 1534’te Kanuni Sultan Süleyman bizzat Bağdat’a girerek Safevî hâkimiyetine son vermiştir. Bu tarihten sonra bölgeye yeni bir Türk göç dalgası gerçekleşmiştir.
Hicrî 1312 (milâdî 1895) tarihli Musul Vilayeti Salnamesi’nde Musul vilayeti hakkındaki veriler, Türkmenlerin bölgedeki etkinliğini göstermek açısından büyük önem taşır.
Salnamede şöyle denilmektedir: “Musul Vilayeti, Musul, Kerkük ve Süleymaniye sancaklarından oluşmaktadır. Kerkük şehrinin nüfusu çoğunlukla Türk olup, burada en fazla Türkçe konuşulmaktadır. Bununla birlikte az miktarda Arap ve Kürt vardır. Köylerde umumiyetle Türkler yaşamaktadır.”5
Bölgedeki coğrafî oluşumların isimlerine hicrî 1325 (milâdî 1907) tarihli Musul Salnamesi’nde de rastlanmaktadır.6 Kerkük’teki mahallelerin, şehrin etrafındaki köylerin, tarihi eser ve yapıların isimleri Türkçe’dir.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler 8 Kasım 1918’de yapılan mütarekeye aykırı olarak Musul’a girmiştir. Bu tarihte başlayan Musul sorunu Lozan Antlaşması’ndan çözümlenememiş, Lozan’dan üç yıl sonra 5 Haziran 1926’da Ankara’da, İngiltere, Irak ve Türkiye arasında Sınır ve İyi Komşuluk İlişkileri Antlaşması imzalanmış ve Musul Irak’a bırakılmıştır. Bu anlaşmada Irak Türkleri’ne hiçbir hukukî teminat getirilmemiştir.

Irak’ın Bağımsızlığı Sonrası Türkmen Nüfusu

Irak’ta bin yılı aşan bir zaman süresince varlık gösteren Türkmenler, ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde yaşamaktadırlar. Irak’ta hiçbir zaman sağlıklı bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Sayılarının 3.5 milyonu bulduğu varsayılan Irak Türkmenleri günümüzde Musul, Erbil, Kerkük, Diyala, Kut ve Selahaddin illerinin sınırları ile başkent Bağdat’da belirli bir sayıda yaşamaktadırlar. Genellikle şehir hayatı yaşayan Türkmenler, Irak geneliyle mukayese edildiğinde kültürlü ve eğitilmiş bir toplumdur.7
Irak Türkmenleri’nin yerleşim bölgeleri; kuzeyden güneye doğru Musul civarındaki kasabalar ve özellikle Telafer ilçesi, Nebi Yunus, Mahallebiye, Ayaziye, Karakoyunlu ve Reşidiye; Erbil ve Kerkük şehirlerinin yanı sıra bu şehirlerin civarındaki köy ve kasabalar; Altunköprü, Dakuk, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Karatepe, Kifri ve Leylan; Bağdat’ın doğu ve güneydoğusunda Hanekin, Mendeli, Kızılrabat, Bedre, Aziziye ve Cessan kasabaları ve ilçelerinin yanı sıra bunlara bağlı bucak ve köylerdir.
1947 sayımında Kerkük ve civarının nüfusu 286.000, merkezin nüfusu ise 69.035 olarak açıklanmıştır. Ancak bu sayının ne kadarının Türkmen olduğu belirtilmemiştir. Aynı şekilde 1957 sayımında Kerkük’ün toplam nüfusu 312.410 olarak ilân edilmiş; Türkmenlerden hiç söz edilmemiştir.
Bununla birlikte, etnik tartışmalarda genellikle baz alınan 1957 nüfus sayımı yer almaktadır. Bu sayımın sonuçlarına göre Irak’ta o tarihteki nüfusun yüzde 10-12’sine denk gelen 567.000 Türkmen yaşamaktadır. Ancak, tüm gayretlere rağmen, bunların tüm il ve ilçe bazında dağılımını gösteren 1957 nüfus sayımı belgelerine ulaşmak mümkün olmamaktadır.
1957 sayımına göre Kerkük’te mahalleler şunlardır: “Sarıkahya, Mahatta, Tisin, Begler, Şaturlu, Hassa, Almas, Bulak, Ahi Hüseyin, Çay, Çukur, Piryadi, Avçı, Musalla, Ağalık, Kale Meydan, Hamam Müslim, Kerkük El Cedide, İmam Kasım, Şorca, Cırıt Meydanı, İmam Abbas, Zeve, Meydan, Hamam Mesihi, Altuncular, Nefçiler, Yeni Tisin, Hamzeli, Bağdat Yolu, Cinciler, Helvacılar”. İskân ve Rahimava mahalleleri ise 1957 sayımında henüz kurulmamıştı. Bu mahalleler, 1958 devrimi sonrasında gerçekleşen Kürt göçlerinin ardından oluşmuştur.
1957 yılı “Genel Nüfus Sayımı Form Rehberi”nde8 belirtilen on sekiz mahallede Türkmenler ikâmet etmektedirler. Mahallelerdeki Türkmen ailelerin toplam sayısı 19.145’dir. Bu da her ailenin 5 kişi hesaplanması durumunda 95.725 kişiye denk gelmektedir (araştırmacılar her aileyi 5 kişi olarak hesaplamaktadırlar). Şorca ve İmam Kasım, Kürt mahalleleridir ve bu iki mahalledeki aile sayısı 3.800’dür (Yaklaşık olarak 19.000 kişi). Bu mahallelerden İmam Kasım’da da yüzde 25 oranında Türkmen aile bulunmaktadır. Ermeni ve Süryanilerin sayıları net olarak bilinmemekle beraber 700 aile (3500 kişi) olarak tahmin edilmektedir. İlerleyen yıllarda ise Kerkük şehri büyümeye başlamış ve yeni mahalleler oluşturulmuştur. Bu mahallelerin büyük çoğunluğunda Türkmenler yaşamasına rağmen, Erbil-Süleymaniye yolu üzerinde Rahimava, Azadi, Kırmızı Kilise, İskân gibi bazı Kürt mahalleleri de kurulmuştur.

Sonuç olarak Kerkük’ün demografik yapısı, 1957 nüfus sayımı sonuçlarına göre şu şekildedir:
1. Kerkük 18 Türkmen ve 2 Kürt mahallesinden oluşmaktadır. Kürt mahallelerinden bir tanesi tamamen Kürt’tür; diğeri ise Kürt ve Türkmen karışımından oluşmaktadır.
2. Kerkük’te Türkmen ailelerinin sayısı: 19.145+552-700= 18.997 aile.
3. Kerkük’te Türkmen nüfusu; 94.985 kişidir.
4. Kürt aileleri (Şorce + İmam Kasım’ın dörtte üçü) yaklaşık olarak 3.400’dür.
5. Kerkük’te Kürtlerin sayısı, 16.240’dir
1957 yılında, Kerkük’teki toplam Türkmen nüfusu 94.985 kişi, toplam Kürt nüfusu ise 16.240 kişidir. Yâni Türkmenlerin nüfus oranı yüzde 80, Kürtlerin nüfus oranı yüzde 15’dir. Diğer kalan yüzde 5’lik grup ise Ermeniler, Asuriler ve Araplardan oluşmaktadır.9
1959’daki Kerkük katliamı bölgeden büyük bir Türkmen göçü yaşanmasına neden olmuştur. Kerkük’ün idarî taksimatta kapsadığı coğrafyanın 1975-1977 arasında küçültülmüş olması da gözden kaçırılmamalıdır. Türkmen çoğunluğunu yok etmek maksadıyla önceden Kerkük’e bağlı ilçelerden Tuzhurmatu ve Kifri ile bazı nahiyeler de başka illere bağlanmıştır.
Özetle Kerkük vilayetinin nüfusu: 1947 sayımında 286.005; 1957 sayımında 388.939; 1965 sayımında 473.626; 1977 sayımında 495.425 olarak açıklanmıştır. (1975-1977 yılları arasında Kerkük coğrafyasının 19.543km2’den 9.426km2’ye düşürüldüğü unutulmamalıdır).
Irak Türkleri’nin nüfusu, çeşitli nedenlerden dolayı Irak yönetimleri tarafından gizli tutulmuştur. Türkmen nüfusu, devletin asimilasyon politikası doğrultusunda gerçek ve tarafsız bir biçimde ortaya konmamıştır. Bugüne kadar Irak’ta sekiz nüfus sayımı yapılmıştır. 1947 nüfus sayımında Kerkük’ün nüfusu 286.005 (genel nüfusun yüzde 5.9’u), 1957 sayımında 388.939 (yüzde 6’sı), 1965 sayımında 473.626 (yüzde 5.8’i), 1977’de 495.425 (yüzde 4’ü) ve 1981 yılı istatistik tahminlerine göre ise 567.957 (yüzde 4.15’i) olarak açıklanmıştır. 1987 yılında yapılan nüfus sayımında ise sâdece Irak’ın genel nüfusu açıklanmış ve bu rakamın 16 milyon olduğu belirtilmiştir. Irak’ta etnik bazda yapılan gerçeğe en yakın nüfus sayımı, 1957 yılında gerçekleşmiştir. Bu sayımın 1959’da yayımlanan rakamlarına göre Irak’ta 567.000 Türkmen yaşamaktadır.

Hazırlayan : Rüşdi ÇELEBİArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmen Seçim Marşı
2 - Kerkük'te Nüfus Sayımı Hakkında Matematiksel Gerçekler
3 - Karanlık İlişkiler ve Kirli Emeller
4 - TÜRKMENLER NEDEN HEDEF ALINIYOR !!..
5 - Türkmen Tarım Arazilerini Erzyonlaştırma Komplosu
6 - Karma güç ve sinsi oyun ...!