Arabic Turkish
 
2011-08-05   Arkadþýna gönder
7188 (2601)


Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada


Sadun KÖPRÜLÜ

22 Temmuz 1 Ağustos tarihlerinde Irak’ta çalışmasını sürdüren Araştırmacı, yazar Sadun Köprülü önemli konularda Bağdat, Erbil, Kerkük, Altunköprü ve Irak’ın güneyinde bir bölüm Irak Türklerini ilgilendiren toplantılarda bulunmuştur.

Ayrıca Irak’ın Kuzeyinde, Güneyinde, Batısında, Doğusunda bulunan ve nüfuslarının yoğun olduğu Karagol(KARAKOL) Türkmen oymaklarından birleşen 30 Aşiret başkanları ile bir araya gelerek Aşiret tarafından büyük bir konaklık, ziyafet verilmiştir.Sıcak içli duygu, sevgiyle karşılandıktan sonra

Köprülü Irak Türklerinin geçmişi, geleceği ve Türkmen Bayat, Karagol aşireti Türkmen oldukları hakkında bilgiler verilmiştir,

Bu büyük, önemli toplantı Bağdat’a bağlı Seydiye ilçesinde gerçekleşerek, Irak’ın birçok yerlerinden Aşiret başkanları yemek toplantısına katılmıştır, çoğunluk Bağdat, Rumadi, Basra, Nasırıya, Aziziye, Yusuf iye, Seydiye, Hilla velayetlerinden katılım olmuştur.Sayıları 5 milyona yakın olan Karagol oymakları Arap Baas partisinin Acı, baskısıyla kendilerini Arap yazmışlardır, ve Arap diye adlandırılmıştır,varlıklarını kaybederek ama Türk olduklarını her zaman söylemektedirler.Günümüzde Osmanlı Döneminden kalmış oldukları Türkmenler olarak Türkmen olmalarına karşı mutluluk, sevinç duyarak, ve her zaman Türkmen milletinin yanında olduklarını ve kimliklerini savunacaklarını söylemektedirlerKaragol Oymak aşiretlerinin tek amaçları bölgelerinde Türkçe eğitim yapmak için okulların, Türkmen kuruluşların, siyasi ve kültürel derneklerinin açılmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve öğrencilerinin, hastalarının Türkiye’ye gönderilmesini onarıyorlar.

Ve onlarla yakından ilgilememizi istiyorlar.Bilindiği gibi Karagol(Karakol) aşiretinden on öğrenci yüksek eğitimini Türkiye’de okumaktadır.

Karagol Aşireti Irak’ta en büyük Türkmen aşireti olarak bu aşiretten Mehemediye, Zeydiye, Zübeydi, Züheyri, Cümeyli gibi kollara ayrılarak ve Türkmen olduklarını unutmamaktadırlar.Bu önemli toplantının sonunda en yakından Türkmen bölgelerinde yaşayan Türkmenlerle kardeşlik bağlarını, ilişki kurmak ile Türkçe eğitim yapmak için bir an önce okulların açılmasıyla çocuklarının Türkiye’de eğitim görmek, Türkmen kültürel derneklerini kurulmasıyla kendi dilerini, tarihlerini öğrenmek için her türlü yardım beklediklerini vurguladılar.Uzun yıllardan beri Araplaştırma ve Kürtleştirme politikasından kendi Türkmen kan kardeşlerimiz Bayat, Karagol, Kalender, Vundavi, Haydarı, Bacalan, Zengene, Baban, Kakai, Şebek gibi kardeşlerimizi

Bağrımıza basarak, alarak onlarla kucaklaşarak birliğimizi bir an önce kurmalıyız.

Karagol kardeşlerimizle görüştükten sonra Basra, Bağdat, Aziz,te, Rumadı, Hilla velayetinde Türkmen Karagol (Karakol) aşireti adında Karagol Aşiretini bir araya toplamak için ve kültürel, tarihsel alanında derneklerinin kurulması ön plana alınmıştır.

Umarız Türkmen milletine güç veren, Türkmen sevgisiyle coşan Karagol aşiretine her zaman gönlümüz, evimiz gibi acık kalarak onlarla yakından ilgilenmeliyiz ve onların Türkmen milletinin bir parça olduklarını bildirerek haklarını savunarak onlarla yardımlaşmalıyız.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

turkmenler
sadun ab‎ el‎ne sag‎l‎k bu yapt‎fg‎n‎z mucadele b‎z‎m turkmenler‎m‎z‎ kazanmam‎zda ‎y‎ sonuclar get‎recek insallah ve nufusumuzun ‎rakta cok oldugunun kan‎t‎d‎r bu b‎ran once buralarda turkmen okullar‎ ac‎lmal‎ ve cocuklar‎m‎za k‎ml‎kler‎ yen‎den kazand‎rlmal‎d‎r
kerkuklu
Sadun Bey Eline Saًl‎k
in‏allah sesini duyan olur... bilhasse Orxan Begin dediًigibi okul açmak.. Bu konuyu ‏iddetle destekliyorum..
Sayg‎lar‎mla
Ersan SARIKAHYA
Te‏ekkür ederim
Sevgili Mücadeleci karde‏im Orhan Ketene beye bu naz‎k, milli duygular‎ndan dolay‎ sonsuz te‏ekkürlerimi sunar‎.

Birkaç sene oldu Türkmen A‏iretleri ile ilgilenerek, uًra‏maktay‎m çok say‎da A‏iret ba‏kanlar‎ قehleri ile Irak’‎n Güneyinde, kuzeyinde, doًu, bat‎s‎nda gِrü‏tüm, ama hiçbir bir kimseden destek yard‎m almadan, gِrmeden kendi, kendime karar vererek gِnülden mili gِrev olarak kat‎ld‎m, bu konuyu ele alarak ama bu çok çetin yorgunluk olduًunu her kes bilmektedir.

birkaç defa sِyledim, resmi yaz‎ yazd‎m, konu‏tum ama bir kar‏‎l‎k ilgili makamdan bulmayarak bildirmemeye raًmen, en son kendi y‎ll‎k izinimi kullanarak Irak’a giderek bunu gündeme getirdim hiç kimsenin yard‎m‎ olmadan geli‏, gedi‏imi on gün orada kalmam‎ kendim saًlad‎mi kendim kar‏‎lad‎m.

Buda biliyorsunuz çok zor oldu tek ba‏‎ma.
Umar‎m tüm milli mücadele yolunda çal‎‏anlar Arapla‏an, Kürtle‏en Türkmen oymak, A‏iretlerini biz araya toplayarak gelecek için yararl‎ olmas‎n‎ ‏imdiden dü‏ünüp, çal‎‏mal‎y‎z.
çünkü onlar karde‏lerimizdir.

Sayg‎lar‎mla
Sadun KضPRـLـ
Sadun KضPRـLـ
Tebrikler
Sadun Bey:
Karakollu kardeslerimize ziyaretleriniz cok onemli bir zamanda yapildi. Hatta gec bile kalindi. Bu ziyaretleri Siyasi liderlerimiz 2003´ten beri coktan yapmaliydilar. Milyonlarca insanimizi simdi kazanmistik. Siyasetcilerimizin ihmalkarligi Turkmenleri bugunlere getirdi. Zararin neresinden donulse yine kardir.
Bir an once Karakollu, Bayat, Wendawi, Salihi, Haydari, kalender, Zengene ve Bacalan oymaklari ile temaslar kurulmali ve tuccarlari ile Turkmen Tuccarlari arasinda ticari iliskiler gelistirilmeli, bolgelerinde Turkce okullar acilmalidir. heer turlu isbirligi gelistirilmelidir.
Hedef, gelecek secimlerde, milyonlarca yeni oyun Turkmenlere aktarilmasidir.
Sizin yaptiginiz bu kutsal hareket, siyasetcilerimize onculuktur. Insallah harekete gecerler ve icine kapandiklari kabuktan cikarlar.
Allahtan sana basari ve guc dilerim. yilmadan ve yorulmadan yoluna devam et.
Orhan Ketene
Erbil
Bu Makam ve Usullarda Türkmenlerin en güzel payla‏‎m payla‏‎m icra edilmetedir, ‏imdiye kadar uzaklardan duyduًunuz Türkmen sanat‎n‎ hemen hemen ِnünüzdedir makam ve usullar bugüne kadar Türkmen bِlgelerinden yüzde doksan sanatç‎lar‎yla san...at ‏ِlenini yapm‎‏t‎r. قair ve Yazar‎m‎z Riyaz DEMفRCف bey taraf‎ndan haz‎rlan‎p ve sunulmu‏tur, ister uydu kanalar‎nda ister yerel tvilerde mukemmel bir ‏ekilde icra edilen Tükmence Makam Ve usullar onun yan‎nda da içli horyatlar‎m‎z ve güzelim besteler seslendirilmitir. Say‎n قair ve Yazar‎m‎z Riyaz DEMفRCف sayesinde makam ve usullar‎m‎z kay‎p olmaktan kurtar‎lm‎‏t‎r say‎n Riyaz DEMفRCi´ye üstün ba‏ar‎lar dileriz ...
Sadun Erbilli


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
47 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
48 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
49 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<