Arabic Turkish
 
2011-07-03   Arkadþýna gönder
9078 (2622)


Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?


Sadun KÖPRÜLÜ


Milli Mücadele Yolunda çalışmak Can verip, Kan vermek büyük özverili olarak bu yolu seçen prensipli, ilkeli olan Türkler, onuruna, töresine bağlı olmasıyla güçlü sert yürekli olarak ölümü, korkuyu hiç düşünmeden Türk milletine, tarihine inanarak toprağına, bayrağına, ana yurduna sahip çıkarak her an mücadele savaş alanı gibi hazır olmalıdır.İyice Hainleri, işbirlikçileri, içimizde olan kanserleri koparıp atmalıdır bu yolun önderi, bu yolun elçisi, bekçisi olmalıdır, bu yol çelik gibi yürekler ister, denizler gibi millet, Türkçülük sevgisini kapsayan duygu, sevgi dolu Tanrı dağına varan gönülller ister, bu yolu seçen karşında aşılmayan dağlar, sıkıntılar, acılar her türlü baskı, işkenceler olsa bile onu aşmalıyız, engelleri, uçurumları, yok ederek kırarak kaldırmalıyız.

Bu Milli dava bir büyük teşkilatı, örgütü kuran sağlam, kahraman, töresine sahip, ölümden korkmayan baba yiğitler, gençler, Ülkücüler ister.Evet sevgili kardeşlerim bizler bu yolu seçerken kendimizi, dünyamızı, düşünmedik bizim için Türk milletimiz tüm aşkların, sevgilerin üstündeydi, para, koltuk, sandalye satılmadan, yaşantımızı, dünyanın güzelliğini , ön Dört günlük gençliğimizi düşünmedik her türlü acı, işkenceye katlanmak için tüm Türk dünyasının tutsaklıktan kurtarmasını, Türk birliğinin kurulmasını bizleri saran kucaklayan bir temiz sevgiyle, saygıyla, özverilikle, can deyip,kan deyip tüm varlığını bu yoldan adayan örgütlenen büyük bir teşkilatın olmasını istedik.Çalışmak için tüm Türk dünyasında anayasal, milli siyasi, kültürel haklarına kavuşmaları için büyük Milli Mücadelenin bir an önce güneş gibi doğmasını Umut ederek bu yolda birbirimizi tam olarak, içten, gönülden severek ilkemize, bayrağımıza, toprağımıza bağlanarak bunu gerçekleştirmesi için canımızdan tüm özelliğimizden vazgeçtik.Çünkü bu Milli Mücadele yolumuz birlik, töre, çalışanlarının, birbirlerinin sevenlerinin kendi çıkarlarını düşünmeyenlerin tek amaç prensibidir.Bu yolda can kan vermeye siperde durarak şehit olanların yoludur, milli mücadelesidir, içimizi bizden olmayanlardan, bizleri sevmeyenlerden temizleyelim, biz kim olduğumuzu düşünmeden, gelecekte millet için ne yapacağımızı ne türlü yardım ederek, milletimizin yücelmesini, yükselmesini üst düzeye ulaşacağını planlamalıyız.Milli Türkçülük davamızı, dilimizi, Edebiyatımızı, Kültürümüzü eski kalıntılarımızı, gelenek, göreneklerimizi koruyalım, canını, kanını bu yolda veren Alpaslan şehitlerimize sayğı duruşunda, Marşımızla durarak, ailelerinin yanında olmakla, uzun yıllardan beri özveri olarak tüm acıya, işkenceye, çileye, yurdundan, vatanından, toprağından, anne, baba, bacı kardeş, sevdiklerinden uzaklaşan kardeşlerimizle ilgilenerek, onları manevi olarak güçlendirerek moral, destek vermeliyiz.Onları bağrımıza, yüreğimize gönlümüze sıkarak, sararak, kucaklamayız.Suriye, İran, Irak, Doğu Türkistan Uygur, Gagavuz, Kale Hristiyanı, Kızılderili dünyanın neresinde bir Türk varsa oradan bizlerin milli mücadelemiz başlayarak, Türk birliği için birlikte çalışmalıyız.

Artık bu birliğin kurulma günü gelmiştir bunun yanında Türkçe öğrenen Olimpiyatı değil Türk Dünyası birliğini kurarak Turan Türk dilleri birleştirerek, tüm Türk dünyasının tek Türkiye Türkçesiyle konuşmalarının tüm varlık gücümüzle gerçekleştirmeliyiz.Bu milli mücadele yolunda, birlikte çalışmaya, şehitlerimizin, kahraman, yiğit insanlarımızın yollarında yürümeye var mısınız? bu yolda can kan verip bayrağımıza, toprağımıza, yurdumuza Türk dünyamızın yanında olmaya var mısınız? Tek Türkçülük bayrağımızı sonsuza dek yükseltmeye, yüceltmeye göklerde, tepe, dağlarda, denizlerde, mertlik, yiğitlik alanında Kınalı kuzular gibi, Bozkurtlar gibi var mısınız?, birbirimizi hiçbir çıkar olmadan Türk kardeşini düşünen ona gönülden bağlı olanların yanında var mısınız?Artık bizler her zaman sizinleyiz acıda, sevinçte, mutlulukta,

İşkencede, çilede ve bu milli Mücadele yolunda ölmeye, birleşmeye, özverili olarak can, kan vermeye bir er, asker gibi her alanda hazır durmaya varız, var olacağız.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Yüreًim yan‎yor, yüreًim....
Deًerli karda‏‎m!

فçten gelen samimi duygular‎n‎n d‎‏a vurumu olarak deًerlendirdiًim bu güzel yaz‎n sonras‎...

Dü‏ündüm...

Ve...

Kendi kendime sordum:
Acaba dedim sevgili Sadun Karda‏‎m gibi dü‏ünen kaç ki‏i kald‎?

Kaç ki‏i kald‎k diye de sorumu yineledim!

Evet Sadun Kِprülü Karda‏‎m gibi ayn‎ hissi duyan ve bunlar‎ yüreklice seslendiren kaç ki‏i kald‎k!?

Bence bu hisler a‏ama, a‏ama erezyona uًra(t‎l)d‎!...

Dolay‎s‎yla çok az kald‎k...

اe‏itli mihraklarca ve mahfillerce ِyle bir taarruza ve tarize uًruyoruz ki!

Türk milletini sevmek, onun dert ve sevinçlerini dillendirmek;

Ay‎p, günah hatta ondan da ِtesi ‎rkç‎l‎k say‎l‎yor...

Bu yaftay‎ hayas‎zca bizim boynumuza asanlar‎n.
Kendi soylar‎n‎, boylar‎n‎ rahatl‎kla dile getirmelerinde hiç bir sak‎nca yok!

Amma, b‎rak‎n‎z Türk´üm demeyi Türk milletindenim veya Türk milletinin bir ferdiyim bile demek.
Fa‏istlik say‎lmaktad‎r...

El insaf!

Bu bak‎mdan az say‎daki bizler zaten sürekli ِzverinin içerisindeyiz...

ضnemli olan ‏u an üstünde eًreti olarak durduklar‎ hal‎n‎n altlar‎ndan her an çekilebileceًini fark etmeyenlerin, fark etme yetilerine kavu‏malar‎d‎r...

Peki çe‏itli sebeplerle olaydan uzak tutulanlar‎n, 9 y‎ld‎r kahir ekseriyetle ba‏‎m‎za tuttuklar‎na ne demeli?

Yani demem o ki, ‏u an devlet var m‎?

Aًz‎n‎ doldura, doldura konu‏anlara bakarsan‎z var...

Peki nerede?

San‎r‎m tatildeler!!!

Evet ِyle olmal‎lar ki, PKK e‏kiyas‎ taraf‎ndan kaç‎r‎lan 2´ si asker 1´i sivil memur ‏u an terِristlerin elinde...

Yahu ‏u hale bakar m‎s‎n‎z?

ـç vatanda‏‎ hükümran olduًu sِylenilen topraklarda kaç‎r‎l‎yor...

Ve hükümet ile onun ba‏kan‎ dereden tepeden eften püften meselelerle me‏gul...

Kalkm‎‏lar birde Mecliste ki muhabbetlerde,
ضmer اelik konu‏uyor.
``Hasta adam dirilmi‏ ve ad‎ndan sِz edilmeye ba‏lan‎lm‎‏t‎r`` diye...

Bir kere Allah´tan korkun!

Eًer büyük bir devlet isek, (ki -ba‏taki yِnetimin acizliًi ayr‎k- bize gِre de hala ِyledir);

ـç be‏ çapulcu ile müzakere masas‎na oturmaz, terِrle mücadelede ne gerekiyorsa o yap‎l‎r.

Binlerce ‏ehit ve gazi verdiًimiz bu topraklarda bu mübarek insanlar‎n kan‎ yerde b‎rak‎larak terِristlerle pazarl‎k yap‎lmaz...

Siyasi ikbal, ‏ahsi menfaatler dü‏ünülmez;
Arkas‎ndaki güçler de dahil hepsiyle anlad‎klar‎ dilden konu‏ulur...

Evet yüzde 50 siz bunlar‎ ``terِristlerle müzakere edin`` diye mi seçtiniz?

ـç dِnemdir sand‎kta sormad‎n‎z.

Hiç deًilse biraz olsun sesinizi bari yükseltin...

Yoksa!

Gerisini siz bilirsiniz!!!
***

Sadun karda‏‎m, uzun süredir yaz‎ yazm‎yordum duygular‎m‎ kabartt‎n...

Kalemine yüreًine saًl‎k...

Son cümlendeki soruna ise cevab‎m‎z...

Bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için ve Türk milleti için her zaman her ‏eyimizle mücadeleye daima var‎z...

Selam ve sevgiyle

Harun KILIا
Emekli Bankac‎/Yazar
ANKARA
Harun K‎l‎ç
YAقA SADUN KARDEقفM
Mustafa bey anlay‎n‎z dünyada her millet kendi milleti için çal‎‏‎yor sen hayale kap‎lma.
Say‎n Sadun Kِpürlüye kat‎l‎yorum.
Mahmut Uًur KARADAذ
Irak Turkmenleri
Irakl‎ Türkmen karde‏lerimizin i‏i zor..Allah kolayl‎k versin..Kürtler USA n‎n kucaً‎na oturdular ve ‏‎mard‎lar..Türkmenlerin Türkiye ile güç birliًi yapmas‎ laz‎m..
Necati
iflah etsin
Bu yorumu yazan hiçte onca Türkmen duygusu yoktur Kürtler her türlü ‎rkç‎l‎k yap‎yor hiç ses ç‎karm‎yorsunuz bizlar milletimiz sevdiًimiz zaman ‎kc‎ oluruz , olsun ne mutlu, Saddamc‎lar hiçte dü‏medi i‏ba‏‎nda olduًunu iyice biliyorsunuz kendinizi aldatmay‎n , ne olur bu y‎k‎c‎ Fikirlerle millete bo‏ sِzler sِylemeyin bu yorumu yazan hiçte Türkmen deًil, ba‏kara ‎rk‎ deًil yaln‎z bizleri ‎rkç‎ gِsteren utans‎n, bizlere paraya sat‎lan insanlar deًiliz, deًiliz her kim olursan‎z olun kendiniz yorup k‎skanmay‎n bu millet büyük millettir bir gün her türlü hainlerinin cezas‎n‎ verecektir, sِyle hangi devlette Türklerin hakk‎ var Irak tam‎, فran’da mi, Suriye yoksa Avrupa devletlerinde bir az olsa bile gِnlünle deًil akl‎nla konu‏ . Allah yolunu kaybedenleri ‎slah ve iflah etsin

فflah etsin sizleri
Say‎n Mustafa bey gel ak‎ll‎ ol inanma deccallara
Bahis ettiًiniz yeni dünya düzeni tam bir deccallar düzmecesi bizim caًr‎m‎z ise ey Türk ِzüne dün caًr‎s‎ bunun neresi sosyalist a‏iretci saddam veya ‏ِfِnist hitler ile uyu‏makta kin ve nefret çiًerlernizi o kadar karatm‎‏ ki gerçekleri gِremiyorsunuz yüce rabbim her yarrat‎ً‎na bir ِzellik vermi‏ nasil ki arslan et yeyerek güçlenerek ya‏iyorsa kuzuda ot yeyerek ba‏kalar‎na yem olmak için pustla‏arak etini tatlandiriyor Peًember efendimiz bile türkleri vasiflandirir iken onlar için dünyanin en çetin insanlar‎ olduklar‎n‎ anlat‎r iken kalk‎pta türklerin ِzüne dünmelerine kafatasc‎l‎k demek cehaletin en büyük gِstergesi nasil ki arslan et yerine ot yerse kuyunla‏acaksa türklerede yeni dünyanin deccallar‎cada girdirilmek istenen dar gِmleًi girdermeye çal‎‏‎r iseniz türklerde kuzula‏acak ve i‏te sizin gibi dü‏ünenlerin sayesinde ‏imdiki hal‎m‎zde bunun eseri
Turanc‎ Türkmen
hangi çaًda ya‏ad‎ً‎n‎n fak‎nda olmamak
Bugün dünyada ,bütün ülkelerde hangi ‎rktan,kavimden,dinden olursa olsun.insanlar‎n karde‏çe ve bütün insan haklar‎na e‏itçe sahip olmalar‎ için çal‎‏‎l‎rken.Irkç‎lar ve kafatasç‎lar ak‎nt‎ya kar‏‎ kürek çekip,ortal‎ً‎ kar‎‏t‎rmaya çal‎‏maktad‎rlar.kendilerini bu fikirlerin para ettiًi 1930larda sanmaktad‎rlar.say‎n yazar‎n ve iki yorumcunun ‎rkç‎ fikirleri TـRKMEN lere dü‏man yaratmaktan ba‏ka hiç bir ‏eye yaramaz.Hitlerler,saddamlar dِnemi bitti.
mustafa
bفZ BAقLAYALIM KARDEق
Say‎n deًerli Turanc‎ karde‏ Allah raz‎ olsun senden her zaman güzel doًruyu yaz‎yorsun sana her zaman kat‎l‎yorum, birde sevgili yazar‎m‎za Ulutanr‎dan uzun ضmerler her zaman ِyle üstün ba‏ar‎lar dileriz tüm gِnlümle bu karde‏imizin milli davas‎na kat‎larak destekliyorum, bizler üstümüze dü‏eni yaparsak فn‏allah tüm ümitlerimiz, isteklerimiz gerçekle‏ecek. Türk birliًini ِnce bizlerden evimizden ba‏layacakt‎r ama temiz milletsever, ِzveride, kan, can vermeye haz‎r olan sizler gibi karde‏lere ihtiyac‎m‎z var, ba‏layal‎m Allah yard‎mc‎m‎z olacakt‎r.
Millet sever
Her Türk bu ruha sahip olursa neler olmaz ki
Say‎n deًerli yazarm‎z‎n eline yüreًine saًl‎k, bunlar‎ okur iken ak‎l‎mdan geçen tek bir ‏ey vard‎ oda eًer gerçekten yer üzerinde her türk tarihinden esen bu ruhu sahiplenir ise Türkün güçü ِnünde kim durabilir dünyanin süper gücü ABD yerine TURAN diyar‎nda ya‏ayan Türklerin gücü olacak ama ِyle bir haldeyiz ki birtane Türkiyemizi bile bizlere çok gürüp kendi ellerimizle milliyetsizle‏tirdiler bize sanki sihir yapm‎‏ler gibi bizlere akl‎m‎z fikrimiz kِ‏eyi en k‎sa zamanda nas‎l dِnebilirim dan ba‏ka hiç bir ‏eyi dü‏ünemez hale geldik, bu millet bu ‏anl‎ tarihini gece gündüz ekonomisini dü‏ünerekten yapmad‎ tam tersine bir lukma ekmeًini bir tas ayran‎n‎ milletçe bِlü‏erek kazand‎ً‎n‎ iyice en derin duygular‎m‎zda ya‏att‎ً‎m‎z an esaretin zincirini k‎ra biliriz, sayin yazar‎n kelem mürekep‎ sonsuz denizler kadar bul olsun
Turanc‎ Türkmen


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>