Arabic Turkish
 
2011-06-29   Arkadþýna gönder
5672 (1988)


Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.


Sadun KÖPRÜLÜ


İnsan ne kadar dünyada yaşarsa yaşasın, ama bir gün gelip ULUTANRI’YA kavuşacaktır, ne kadar güzel, iyi kalıcı işler yapmış olursa bu özellikleriyle, adıyla, şanıyla her zaman unutulmadan sevenleri tarafından anılacaktır.Irak Türklerin milli davası yolunda şehit olanlar, acı, işkence görenler her zaman milletinin, insanlığı sevenler ve bırakmış oldukları yapıtlarıyla, sanat, edebiyatları ile mücadeleci duruşlarıyla hiçbir zaman unutulmayacaklar.Irak Türkleri olarak, çok sayıda şehitler verdik, çok sayıda yiğit, kahramanlarımız, ses sanatkârlarımız, Şair edebiyatçıları, büyük yazar şahsiyetlerimizi dava uğrunda dikta rejimlere karşı canını, kanını verenlerimizi, hapishanelerde uzun yıllar çürüyenlerimizi kayıp ederek ama onlar hiçbir zaman yok olmadılar hala bizimle yaşamaktadırlar.Çünkü parlak tarihleri, millet için bırakmış oldukları varlıklarından dolayı. Diri ölüdürler, her an yad olarak millet tarafından anılmaktadırlar..Ses sanat alında uzun yıllar büyük fedakârlıkta bulunanlar arasında rahmetli büyük ses sanatkârımızdan Abdülvahit Küzeci içli sesiyle, söylemiş olduğu, şarkı, türküler, makam, hoyratlarıyla sonsuza tek yaşamaktadır,Abdülvahit Küzeci

1925 yılında Kerkük Musalla semtinde doğdu. Okuma yeteneği olarak dini konularda Cami'de Molla yanında öğrenerek büyük yeteneğe sahip idi,Okulda olduğu sıralarda Din dersinde Kuran-ı Kerim okurken öğretmenleri tarafından sesi

Beğenilerek çok önem karşılanmıştır.Ortaokuldan sonra okul hayatından ayrılarak

1944 yıkında Kerkük petrol Şirketinde işe başlamıştır.Abdülvahit Küzeci

Sanat hayatına ilkokulda okumuş olduğu Türkçe şarkılarla başlatarak, en çok

Türkiye'nin güzel, içli yanık sesi olan Celal Bağın plaklarında sesinin dinlemekle hayranı olmuştur ve gazel, Türklerini öğrenerek söylemekteydi.1952 yılında Abdülvahit KÜZECİ Londra'ya gitmesiyle Türkçe radyo evi için Kuran'ı

Kerim ve birçok Kerkük hoyrat şarkı türkülerini kayda almıştır. Bunlardan muhalif,

muçala, nöbetçi hoyratları ile Ay Dolanaydı, Altın Yüzük gibi şarkıları...1956-1958 yılında Ankara ve İstanbul'da birçok Kerkük hoyratlarını uzun havalar Türkiye’nin Ünlü

Sanatçısı Nida Tüfekçi eşliğinde kayıt etmiştir.1959'da Irak Türklerinin radyosunun açılışıyla ilk ses sanatçısı olarak birçok

Şarkılar, türküler, makam hoyratları söyleyerek kayıt etmiştir.Günümüze kadar

Abdülvahit Küzeci oğlu

Kerkük TV'sinde ve Bağdat Türkmence Radyosunda yaklaşık 1000'nin

Üstünde şarkı, türküsü Kerkük hoyratları bulunmaktadır.Ayrıca TRT Müzik bölümü repertuarında 200'e yakın

Notasıyla şarkıları kayıtlıdır.

Abdülvahit Küzeci

82. yaşında gözlerini hayata yumarak Doğduğu, büyüdüğü yaşadığı güzelim

Kerkük'te son yolculuğuna ermiştir.Abdülvahit Küzeci’nin

Türkiye'de birçok ses sanatçı tarafından Türküleri okunarak, duygularıyla içten hiç silinmeyecek,

Uzun yıllar büyük usta ses sanatkârımızın adı kuşaktan, kuşağa nesle kalarak anılacaktır.Usta sanatçı Küzeci aramızdan ayrılsa bile güzel şakrak sesiyle anlamlı hoyratlarıyla gönüllerimizde duygumuzda var olarak yaşayacaktır. O her zaman Türk dünyası ve Irak Türkleri tarafından anılarak yaşatacakşarAbdülvahit Küzeci

3/7/2007 Tarihinde tanınan Kerkük’ün Usta ses sanatları 82 Yaşında Allah’ın Rahmetine kavuşmuştur. Arkasında baba yiğir oğulları Mehmet Küzeci babası gibi güzel içliselsi ve İhsan güzeci ile başkaları artık yolunda yürüyeceklerdir.Rahmetli Abdülvahit Küzeci ile Çocuk yaşlarından tanışmaktaydım her zaman onunla görüşerek, güzel sesini dinlerdik, hakkında birçok gazetelerde ben ve Kardeşim Ümit Köprülü yazılar

Yazmıştık. 197 4 yılında sık, sık onunla ve Rahmetli büyük ses sanatkarları Mehmet Kalayı, Sıdık Bende Gavur, Ali Kalalı, Satıh Köprülü ayrıca güzel sesiyle tanınan Teshin Kerkük oğlu, Faik Şefik, Behçet Gamgin ve başkaları görüşerek, (Her Bahçeden Bingül) adli Irak Türklerinin ses sanatkarlarının kitabını yayınlamak için bize çok yardımda bulunmuştur, benim adımla o dönem Saddam rejimin baskıları yüzünden kitap yayınlamak yasak olmasına rağmen, bu kitap arkadaşımız Hıdır Gece Yatmaz adıyla yayınlandı, kitapta bulunan bir bölüm milli hoyratlardan dolayı kitap evlerinden yasaklanarak, ve Hıdır Gece yatmaz soruşturmaya alınmıştır, işkenceye dayanarak bizlerin adlarını tüm gücüyle vermemiştir, ve kitap gizli olmasına rağmen satılarak bitmiştir.Abdülvahit Küzeci ile son görüşmem 1996 yılında olmuştur 17 yıl hapishaneden özgür olduktan sonra Molla Osman Camisinde benim için bir Mevlit düzenlendi bu Mevlide büyük Mollalar yanında tanınan büyük ses sanatkârdan Rahmetli Abdülvahit Küzeci, Ekrem Tuzlu, Kerim Osman, şehit Seyit Enver, Mehmet Rufu ve çok sayıda sanatkarlar yanında hapishane arkadaşlarımla çok sayıda kalabalık olarak milletimiz katılmıştır.Mevlitten sonra Saddam Emniyeti tekrar beni yakalamak ve hapishane bırakmak isteyerek, gizli yol ile Erbil şehrine kaçak yol ile kaçarak ve bir daha rahmetlini, görmedik Mevlitte çok güzel milli hoyratlar okunmuştur. Artık ölüm haberini alınca çok üzülerek Allah’tan tüm ailesine baş sağlığı ve Türk milletimizin başı sağ olsun

Rahmetlinin

Çok sevdiği hoyratlardan,

Şarkı, türkülerinden örnekler.

Sil kini

Sen kalbinden, sil, kini

Bir can nanca kocalsa

Yeri geli silkini

--------

Kar etmez ahım;Kar etmez ahim, sen Gülizare.

Onulmaz iş,ler güzelim, dilde bu yâre

Olsam da geçmem, bin pâre pâre.

Sevmiş bulundum güzelim, gayri ne çare.Koy aksın yaşım billah'i silmem.

Mecnun oldum güzelim, terk edebilmem.

Kessen de başım, senden ayrılmam.

Sevmiş bulundum güzelim gayri ne çare.

--------

Bu dünyayı kuran mimar

Ne hoş sağlam temel atmış

İnsanlığa ibret için

Kısım kısım kol yaratmış

--------

Kimi yayan kimi atlı

Kimi uçar çift kanatlı

Dünya şirin baldan tatlı

Eyvah balı tuza katmış

--------

Kazması yok küreği yok

Ustası var çırağı yok

Gök kubbenin direği yok

Muallâkta bina çakmış

-------

Kimi yayan kimi atlı

Kimi uçar çift kanatlı

Hep biliriz dünya fani

-------

Oyalıyor seni meni

Âdem Havva'dan bu yana

Nice insan gelmiş gitmiş

--------

Bu dünyaya gelen gülmez

Bir yol vardır giden gelmez

Bu hikmeti kimse bilmez

Bu ne sır demez kapatmış?onun için bir başka şaheser niteliğini taşırdı..

-------Bir bülbülüm öterim ne yerim var ne yuvam

Bir dertliyim gezerim ne çarem var ne davam

Benim destanı aşkım ne has anlara avam

Hülyalı gezen gönlüm dalına konmak ister

-------

Ayırdı zalim felek doyurmadan tadına

Benim gibi öksüzün kim koşar feryadına

Ezelden yanıyorum güzel senin oduna

Benim bu yanan gönlüm elimle sönmek ister

--------

Ne güzelsin gözümde güneş gibi gül gibi

Yıllar oldu ayrıldık bana gelir dün gibi

Birden ezdin bağrımı ilden ön gibi

Yollarında dilberin mum gibi yanmak ister

-------Sağ Kalanı

Yıktılar Sağ Kalanı

Parmaktan gösterirler

Bugünde sağ kalanı

-------

Bez ara

Degme candan bezera

Milleti, Türkmeni düşünmessen

Türbeyi kaz bez ara

------

İçer devar

Saf sudan içer davar

Bakmayın özüm güler

Ne var, içerde var


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ضyle bir ‏ey yok
Bu yaz‎y‎ ba‏tanba‏a okudum hep geçmi‏te Rahmetli ile yaz‎lan yazar‎n kendi gِrü‏üdür ve kimse bu gِrü‏ü yazmam‎‏ ve yazar Rahmetlini yak‎ndan tan‎yan biridir. bu bilgileri eskiden doًumu ve çal‎‏malar‎n‎ yazm‎‏ her yazar kendi gِrü‏ünü yaza bilir, iyi oku yaz‎n‎, Ses sanatkar‎n‎ doًumu çal‎‏malar‎n‎ her kes olduًu gibi yazar deًi‏emez çünkü sanatkara baًl‎d‎r. Yaln‎z kaleme al‎nan yaz‎ya bakt‎ً‎n‎z an çoًunluًu yazar‎m‎z ile hat‎ralar‎ ile ilgili olduًu için hiç kimse ِnceden yazmam‎‏t‎r. bu yazmam‎‏ olduًu gِrü‏leri, bu yaz‎ an‎lar, hat‎ralar ile ilgilidir, birde Yazar‎n tüm yaz‎lar‎ ِzeldir, konular‎ da ِzeldir, ilk defa yaz‎lmaktad‎r, çünkü kendisi yaz‎yor, ne olur bu kadar k‎skançl‎k, ac‎ sِzler yeter ve senin kim olduًunu iyice biliyoruz, her zaman ِyle yap‎yorsunuz.
Birde yazd‎ً‎n sِzlere dikkatli olmal‎s‎n, sayg‎l‎ olmak bence çok ِnemlidir, insanda cesaret, yiًitlik varsa kar‏‎ be kar‏‎ sِyler kendi ad‎yla, her zaman bizleri birbirine dü‏ürenlerin kim olduklar‎ bellidir.
Mert Oًuz
Mert Oًuz
Az yaz, ِz yaz, ama düz yaz
Güzel karde‏im eline saًl‎k ancak, yazd‎ً‎n yaz‎n‎n %70´i ba‏ka bir arkada‏ taraf‎ndan daha ِnce kaleme al‎n‎p ne‏redilmi‏tir. Kaynak gِsterip yazarsan‎z daha inand‎r‎c‎ olursun güzel karde‏im. Az yaz ِz yaz, Ama düz yaz...
Delli Sabih


Yazarýn diðer yazýlarý

31 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
32 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
33 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
34 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
35 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
36 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
37 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
38 - Türklüğün Simgesi Kerkük
39 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
40 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
41 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
42 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
43 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
46 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
47 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
48 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
49 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<