Arabic Turkish
 
2010-08-10   Arkadþýna gönder
4307 (1595)


Bizler Kahraman, Yiğit bir Türk Milletiyiz


Sadun KÖPRÜLÜ


Bizler büyük Türk milleti olarak, dünya yüzünde ilk millet diye bağımsızlığını, özelliğini kazanarak, Yüce tarihiyle, yiğitlik, kahramanlık sanı ile adıyla tanınarak, dünyaya hüküm süren devletler kurarak, uygarlık Adalet, kardeşlik sevgi bağlarını yüksetmişlardır, bunun yanında Irak Türklerinin eski yüce Milli tarihlerine bakarsan umut, kahramanlık, atılganlık, yiğitlik arkadan vurmayan yüz be yüz ercesine savaşlarda tanınan güçlü bir millettir, kıyıcılar, Zalimler, acımayanlar arkadan vurup kardeşini idama gönderen, öldüren başka milletler gibi İngilizlerle, Amerika öteki düşmanlarla paraya, sandalye görev için satılanlar, Dini çıkarı için kullananlarda bizden değiller, Kan kardeşini kendi çıkarları için şehitlerimiz Yarbay Abdullah Abdulrahman, Adıl Şerif, Dr Rıza Demirci, Dr Ülkücü Necdet Koçağı İdama gönderen İngilizler için çalışanlar gibi değiliz Onlarla işbirliği içinde ollarız. Türk Milletimiz, büyüklrtimizi severek, Türk bayrağı, toprağı tek doğru, temiz özveri yüzde yüz babalı, anneli Türk olanlarımızın korkmadan dünyada kıyıcılarına karşı ben Türk’üm diye kendisini başka milletlerden yazmayanların dilini, yüce tarihini unutmayanların uzun yıllar hapishanede Milli dava mücadele uğrunda kalanların, yatanların kardeşini, kız kardeşini, annesini kendi kardeşi bacısı, annesi gibi düşünenlerin kan kardeşinin namusunu, şerefini onurunu kendi namusu, şerefi gibi düşünenlerinin, Türkmenelini bir sayanın iklimcilik, bölgecilik Şii, Sünni mezhep ayrımı yapmayanların yoksullara, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere aç yaşayanlara komşusu kan kardeşi aç kalanlarla ekmeğini paylaşanların, sandalyeni, paranı meslek görevi kendi çıkarlarına karşı kullanıp düşünmeyenlerin, ben gönülden ben Türk’üm diyenlerin, Atatürkçü Türk Cumhuriyetini sevenlerin, Al bayrağa, tüm Türk dünyasına her bir yerde, her bir toprakta Türk’üm diyenlerin kan, can verenlerin, Ulu Türk tarihini, büyüklerini , şahsiyetlerini bilenlerini, büyüklere, saygı, küçüklere güler yüz sevgi gösterenlerin , kötü gözle bakmayanların, doğru iyi parasını, lokmasının helal edenlerin, ajansızlık, iki yüzlük yapıp kendi kan kardeşi hakkında yapancı devletlere Türk Milletini sevmeyenlerle ilişki kurmayanlarının rapor yazmayanların kahraman şehitlerimizin de gözü yaşlı kalan annelerimizin , babalarımızın, kardeş bacılarımızın Ulu Tanrımızın dua ederek gece gündüzlü önlerinde eğilmeye söz veriyoruz, bu uğurda ölmeye can, gönülden hazırız , Ulu Tanrımıza, Kutsal Kuranımıza, Şefaatli son Peygamberimize inanarak, birbirini severek, birbirimize yardım etmeliyiz, destek vermeliyiz, komşusunun derdine derman bulan, dostunu koruyan büyüklerine , acı, baskı işkenceye karşı kendisini bu yolar verenlere büyük Türk milletidir, özellikle bunu düşünen tüm Türk milleti için her zaman kanlar vermek ne mutlu bizlere tüm güzellikleri tek milletimizde görmekteyiz , dünyanın ilerlemesi, çağdaş hala gelmesiyle birçok deyimler, nesneler değişerek, yabancılardan bizler kalıcı olarak, bir bölüm insanlarda iki yüzlülük, dedikodu, bencilik, para, sandalye sevenler ön plana çıkarak, yalnız kendisini düşünerek, millet, toprak, bayrak, Türkçülük aşkından uzaklaşarak düşmanlarla kendi çıkarı için birleşerek, Milletinin temiz tarihini adak vermektedir. Dostunu, kan kardeşini geçinmeden boşu boşuna kendisini kardeşlerini yâdlara satmaktadır. Harcayanlardır, artık bunlar bizden sayılmazlar, Bütün Türk dünyası uzun yıllar tutsaklık, baskı, işkence dolu acı yaşam yaşadılar, gördüler ama onurlarını, tarihlerini topraklarını, yurtlarını, kan kardeşlerini satmadılar birliklerini milletlerini sevdiler düşmana karşı birleştiler, birlikte savaşarak çok sayıda devletler kurdular, uzun yıllar hüküm sürdüler büyük liderler, kahramanlar, aslanlar, er yiğitler, aydın parlak bilgi dolu uzmanlar, bilginler yetirdiler.
Bizler yüce Türk Milletinden olarak, varlığımızı, dilimizi büyüklerimizi unutmadık, kanla tarih yazarak, Din, dil, toprak, bayrak uğrunda şehitler verdik, düşmana karşı büyük savaşlar kazandık Çanakkale, Kurtuluş, Sakarya savaşları gibi büyük yiğit kahramanlar yetirdik Oğuz Han, Atilla, Atatürk, Alpaslan, Mehmet Fatih, Enver paşa, gibileri, her alanda yazarlar, bilginler, tarihçiler edebiyetciler kültür adamları sanatkarlar, siyasetçilerle alanları aldık, Bizler yiğit Türk milleti olarak, dünyanın her yerinde 16 İmparatorluk, devletler, atabeyler kurarak, üç kıtada at koşturan kılıç oynatan bir milletiniz düşmanlar her zaman sesimizden, naramızdan titrerdi, korktu 300 Milyon bir Türk milleti olarak, bütün ülkelerde devletlerde yoğunluğumuz bulunmaktadır, Türk Cumhuriyetlerimiz vardır, tarihimiz çok Ulu dünyada var olan tek milletiz uygarlığı bizler yarattık, adalet doğruluk, sevgi, özveri, hoşgörü kardeşliği biz tanıttık, Biz yürüttük dünyayı hiçbir ayrımcılık olmadan kardeşlik duygusunu sevip sevmeyi her kese hakkın ne olduğunu gösterdik, öğrettik uyguladık.
Türk milletimiz kahraman bir millet olarak, her zaman düşmanlara karşı susmadı sesiz kalmadı hakkını savundu, uzun süreden Barzani Hapishanesinde bulunan Emir İzzet serbest olmasına çok sevindik, ama bunu bir hak olarak bildirmemiz gerekir ilkyazı Emir İzzet hakinde yazarak Türkiye’de birçok gazete medya, Televizyonlarda konuşmalar yaptık onun serbest olmasını istedik, ayrıca Türkiye’de birçok yazarlara bilgi vererek yazılar yazdırdık bunlardan Ümit Özdağ gibi en son birkaç ay önce İzmir Millet Vakili Şenol BAL ile görüşerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Irak Türkleri özellikle Emir İzzet hakkında ve Irak sınırında bulunan Türkmenlere baskı yapan Salih hakkında toplam 36 sayfa yazı acı durumları yazılarak dile getirildi, bunlar belgeli olarak bulunmaktadır, bizler iyi, sağlam, temiz doğru milletsever millet aşkıyla coşan kan kardeşlerle ile iyi çalışırsak, çok kazançlar, haklar elde edeceğiz, nasıl ki Irak Türkleri tarihinde ön kazanan yeri çok büyük olan İngilizlere karşı mücadele ederek, savaşan kahraman Telafer Türkleri 1920 Kaça kaç devriminde milli destanlar yazmışlardır, Çünkü onlar İngilizlerin ne olduğunu biliyorlar nasıl ki Denizde iki balık kavga yaparsa İngilizcin parmağı olduğu söylenmiştir.
Amerika, İngilizler, İsrail bunlarla işbirliğinde olan Kürt ve başka gruplar için çalışanlar kardeşlerine baskı yapıp kıyanlar hiçbir gün başarı olamazlar, pek yakında sonları gelecektir, sağ olsun var olsun Telafer ve tüm Türkmeneli bölgeleri kahraman yiğitleri.
Sevgili mücadeleci çalışkan milli dava kardeşlerim içimizde Türk olmayanları çıkaralım, atalım Türk devletlerini Türk dünyasını Türk topluklarını düşünelim, Türk milletinin savunarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün izinde, yolunda yürüyerek milletimiz başı Dim dik kalarak kutsal Türk toprağımız şehitlerimiz ruhları şad olsun diye annelerimiz bacı kardeşlerimiz öksüz kalanlarımız, kimsesizlerimiz için, bir Al bayrak olalım onları içimize, gönlümüze saralım.

ULU TANRI TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN diyelim.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Say‎n Mehmet Ali nin sorular‎na cevap
Say‎n Mehmet bey;
1.sorunuz Turan nedir?
1800 senelerinde doًudaki türk devletleri ingilizler, çinliler ve ruslar taraf‎nca ele geçirilir ve oradaki türkler osmanl‎dan destek ister ama o zamanki osmanli ‏imdiki türk hükümetleri gibi (bana dokunmayan y‎lan bin yil ya‏asin) dü‏üncesinde olduًu için destek vermeyerek s‎rt çevirir ve onun neticesinde anla‏‎l‎r ki osmanl‎ sorumluluklar‎na sahip ç‎kmamakta ve kafkasya türkleri ingilizleri, çinlileri, almanlar‎ ve ruslar‎ izleyerek ‎rka dayal‎ dunya türklerini içine alan Turan devleti fikrini meydana atm‎‏ olurlar ve bu fikir çِkmekte olan osmanl‎n‎n içinde sorumluluk his eden ba‏ta gelen komutanlar‎nca çok benimsenir ve bu fikrin uygulanmas‎ için s‎n‎rs‎z çapalar sarf edilmeye ba‏lan‎r ve bunun sonucu olarak Kafkasyada ve ضzbekistanda ruslara, Hindistan Afganistan ve iranda ingilizlere ve doًu Türkistandada çinlilere kar‏‎ çok büyük mucadeleler verilmeye ba‏lan‎r, dunya emperyalizmi bu tabloyu gِrünce ilk hamlede osmanl‎ topraklar‎nda ya‏ayan tüm türk olmayan unsurlar‎ osmanl‎ya kar‏‎ ayakland‎r‎r ard‎ndan osmanl‎ toprak üzerine toprak kayip eder sonundada ‏imdiki Türkiye s‎n‎rlar‎ içine s‎k‎‏t‎r‎l‎r, ikinci hamle olarakta Turan fikrine fa‏isim çuval‎ giydirerek dunyaca yasaklanm‎‏ fikir olarak ilan edilir ve bunun sonucu olarakta Atatürk Turanc‎l‎ًa baًl‎ tüm kurum ve kurulu‏lar‎ yasaklay‎p kapatm‎‏ olur.
Buradan anla‏‎l‎yor ki Turan bir hayal deًil ama dunya türklerinin çok doًal bir hakk‎ olan fakat dunya emperyal‎z‎nca haks‎zca yasaklanan bir dü‏ünce, ama obir yandan bakiyoruz ki türk yerle‏im yerlerinide (Sivas-Erzurum-Elaz‎ً-Kars-Kahramanmara‏-Gaziantep-Urfa-Malatya-Mu‏-B‎ngِl-Van-Bitlis-Diyarbekir-Erbil-Kerkük-Telafer-Tuzhurmatu-Karatepe-Kazaniye-Tebriz-Urumiye-Kazvin-....) içine alan büyük kürdüstan devletine, muhtelif ‎rklar‎ içine alan kِrfezden okyanusa büyük arap devletine, 300 milyon türk meًul as‎ll‎ müslümanlar‎ kontrolunda tutan Hindistana, Doًu Türkistani kontrolunda tutan اine, اeçenistani kontrolunda tutan Rusya ya kimse fa‏ist dememekte, yani bir ikilem var bu adaletsiz dunyada o zaman demek ki turanc‎l‎k hayal olsada olmasada dunyanin üzerimize piçip diktiًi bu dar gِmleًi y‎rt‎p atmam‎z dunyada varl‎ً‎m‎z‎n aً‎rl‎ً‎n‎ gِstermemiz ve ayakta durabilmemiz için kendiliًnden s‎k‎ s‎k‎ sar‎lmam‎z gereken bir hedef hal‎n‎ alm‎‏ durumda ki dunyadaki türklerin esaret zincirini k‎r‎p ِzgür olmalar‎ için Turan gerek aksi takdirde geçirilen o yasak çuval‎n‎ kiyamete kadar türkün ba‏‎ndan ç‎karmayacaklar.
2.sorunuz türkmenler niye birle‏mez?
100 senelik asimilasyonun tabii sonucudur türkmenlerin birle‏memesi, bu süre içinde türkmenlerin içinde tek bir ‏ey ekildi o da korku. Türkmenler 100 sene içinde bireyselliًe ًِretildi haklar‎n‎ devlet alaçak denildi ama hep kesildi biçildi ِldürüldü hemde devletin kendi elleriyle ama yine dِnüp devlet haklar‎n‎ alacak diye bir daha kand‎r‎ld‎ ve bu kand‎rmaca bugüne dek devam etti ama netice olarak korku her türkmende kaderinin parças‎ halina dِnü‏tü o nedenle ben inaniyorum ki bizim nesiller (bu topraklar dedelerimizin ne arap‎n nede kürdün, bu topraklarda yِnetimin bize ait olmas‎ gerek) her tarafa deklere etmediًimiz süreçe birle‏eme saًlanmaz, ançak korku yerine ِzgürlüًü kahramanl‎ً‎ ِzveriliًi geleçek nesillerde eke bilir isek o zaman birle‏memiz kendiliًnden olu‏ur.
3.sorunuz türkçedeki yanl‎‏l‎klar?
Okutulan türkçe فstanbul lehcesini baz ald‎ً‎ için istanbul türkçesini konu‏mayanlar‎n yanl‎‏ yapmas‎ çok doًal cünkü türkçede konu‏duًunuz gibi yaziyorsunuz, o nedenle mesala doًu türkçelerinde s‎k s‎k kullan‎lan ق ve خ harflar‎n‎ yazmas‎ imkansiz o nedenle say‎n Sadun Kِprülü elinden geldiًi kadar istanbul türkçesiyle yazmaya çal‎‏m‎‏, kald‎ ki ben yaz‎s‎ndan fikirlerini çok net bir ‏ekilde anlayabildim ve yüzde yüz o fikirlerinede kat‎l‎yorum.
Turanc‎ Türkmen
Anlayan varsa... Anlayan var ise
anlayan varsa ile anlayan var ise aras‎nda hiçbir fark yoktur. her ikisi kullan‎labilir. Belki resmi yaz‎‏malarda ve yabanc‎ yerlere gِnderilecek yaz‎larda anlayan var ise gِnderilmeli. Arkada‏lar burada ne yaparsan‎z yapan ne yazarsan‎z yaz‎n ama Türkçe meselesine girmeyin. çünkü siyasette farkl‎ dü‏ünceniz olabilir. Ama Türkçe bir dildir. dilin de bir kural‎ vard‎r. Bu kural dil uzmanlar‎na mahsustur. dedi kodu yapanlara deًil.
ahmet mecit Erbilli
turanc‎ türkmen
turanc‎ türkmen, turan anlam‎ ne sizce! siz b‎rak‎n türk dünyas‎n‎n birle‏mesi, biz türkmenler, bir birimizle bile birle‏emiyoruz! i‏te davam‎za bu hayalperistlik büyük zarar verdi! eskiden milliyetçiyim deyen ‏ah‎slar, ‏imdi akp ile berzani ile i‏birliًi yap‎yorlar. Ali beyin Türkçesi güzel, Ali bey bir yaz‎da 2 3 hata yapabilir, bu gayet normaldir, ancak normal olmayan Sadun beyin yaz‎s‎d‎r (bu ne allah a‏k‎na). üstelik Ali beyin (var ise) cümlesi, en az sizinki kadar (varsa) doًrudur, çünkü her ikisi kullan‎lmaktad‎r! sayg‎lar‎mla
Mehmet Ali
Say‎n Ali bey sizde türkçenizi düzeltiniz
Say‎n Ali bey sizde türkçenizi düzeltiniz cünku yorumunuzda (anlayan var ise bana da anlats‎n) yazcaً‎n‎z yerine (anlayan varsa bana da anlats‎n) yazm‎‏s‎n‎z
Turanc‎ Türkmen
Saglik olsun
Birakin canim adam coktan yazi felan yazmamis birakin icini doksun.Oturmaktan yoruldu.
Huseyin Tuzlu
Nihayet bir akli selim ç‎kt‎ ..

Yukar‎daki yoruma aynen kat‎l‎yorum
Zaten Sadun beyin oldum olas‎ yaz‎lar‎ bِyle, ‏imdiye kadar bu kadar cesurca ele‏tirmedi.. birisinin dur demesi laz‎md‎..kaleminize saًl‎k
not : Sadun Bey iyi, dürüst bir Türkmen’dir ancak her dürüst Türkmen Doktor olamad‎ً‎ gibi yazarda olmas‎ mümkün deًil. Tabii bunu Sadun beyin bir kusur olarak gِrmemek laz‎m.
Okur Yazarr
Anlayan varsa bana da anlats‎n...
Arkada‏lar kusura bakmay‎n ama ben bu yaz‎dan bir ‏ey anlayamad‎m... Ne Türkçedir ne de Türkmence, ne demek istediًi neyi ima ettiًi anla‏‎lm‎yor. Kusura bakmay‎n bu Türkçe´yle Türkiye´de Türkmenleri temsil edemezsiniz. Bütün yaz‎ sadece Türk, Türkmen, Dava, Vatan ve Millet sِzcükleriyle rastgele doldurulmu‏ gibi. Yaz‎ yazmak veya bir fikri kaleme almak sadece kelimeleri arka arkaya s‎ralamak deًil ki, lütfen biraz ِzen gِsterelim. Türkmen web siteleri yِneticilerinden rica ediyorum lütfen bu kadar zay‎f bir Türkçe ile yaz‎lan yaz‎lar‎ ya düzeltip yay‎nlay‎n ya da hiç yay‎nlamay‎n. Bِyle yaz‎lar sizin yay‎n kalitenizi olumsuz etkiler. Ben anlayamad‎m lütfen anlayan varsa bana da anlats‎n...
Ali Dakuklu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>