Arabic Turkish
 
2009-11-09   Arkadþýna gönder
6513 (2091)


SOYDAŞIMIZ DAVUTOĞLU BEYE SİTEM


Mahmut Uğur Karadağ

Beni cahillere kat, anlamıyorsam anlat
Ama yalvarıyorum, bana doğruyu anlat
Yalvarmış idim sana, gelsen uğra Türkmene
Niye gelmedin bana, anlat kardeşim anlat
Mihmanımız olmadın, bizi sevindirmedin
Kerküküde görmedin, bizdemiydi kabahat
KERKÜK Türkmen yıldızı, şevkle bekledi sizi
İçimizdeki sızı, bırakmaz sizi rahat
Bizdeki Türk sevgisi, yıllarca ezdi bizi
Yine severiz sizi, dostla düşmana anlat
Bir sözcüğüm var sana, dikkat et düşmanına
Dokunsa harmanına, bil ki bulmassın rahat
Ben Osmanlı oğluyum, Türküm ulu soyluyum
Bil ki senden doluyum, bana doğruyu anlat
Küsme bana kardeşim, alevlenmiş ateşim
Sana bu söyleyişim, bilme bunu kabahat
Çünkü içten yanmışım, divaneye dönmüşüm
Anlat bana kardeşim, niye gelmedin anlat
Töremize bağlıyım, koda sizi dağlıyım
Mahmut Karadağlıyım, rahat değilim rahat
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ozgurluk
arkadaslar yaz‎da en onemli sey ozgurluktur.yazar istedigi seyi yazabilir kimsenin kars‎ c‎kmaya hakk‎ yoktur.yazar ozgur olmal‎ eski dikte rejiminden kurtulun art‎k herkes icindekini korkmadan yazs‎n.bu millet bu sekilde yukselir.tart‎smaya ac‎k olun.
ali
ضzgürlük menberini y‎kmay‎n
Deًerli arkada‏lar.. bu yorum bِlümü insanlara laf veya çamur atmak için yap‎lmad‎.. ‏ah‎slardan ziyade fikirleri sunmak içindir.. her zaman her yerde kar‏‎n‎za çe‏itli insanlar ç‎kar ve k‎r‎c‎ laflar sِyler.. ِnemli olan doًüruyu yapmakt‎r daha iyisi yanl‎‏a kar‏‎ doüًru yan‎t vermektir.. umar‎m fikir tart‎‏mam‎z devam eder .. bizde üzülerek deًil seve, seve yay‎nlar‎z. BizTürkmeniz
Biz Türkmeniz
ADAM DEذفLSفN
Svgili arkada‏lar bak‎n Münir Kerküklü adam olmad‎ً‎ belli adam olasyd‎ ismini aç‎klard‎ o zaman ًِrencekti nas‎l ismimizi ortaya katar
AYTEKفN KARADAذ
Takt‎n sende
Deًerli hocam diyorsun karde‏im ama adam‎n yaz‎lar‎na ba‏ka yorum getirtmek pe‏indesin! Mahmut Beyin oًllar‎ arkada‏lar‎m‎z, çok sayg‎l‎ ve efendiler. Allah ana babalar‎na ve ِksüz davam‎za baً‎‏las‎n onlar‎. biz de burs ald‎k! ancak burs ald‎ً‎m müddetçe Türkmen Cephesi Partisini hep ele‏tirdim ve bursum kesilmedi. çünkü bursu Cephe Partisi vermiyor; verse bile kimse babas‎n‎n hayr‎na vermiyor! Sen Mahmut Aًabeye takt‎n yolda‏‎m! Kaç ki‏i Mahmut Aًabey gibi cesur yaz‎lar yazmaktad‎r. Lütfen ‏ahsi meseleler ile veya gerçekleri sapt‎rarak meselenin cevherinden ç‎kmayal‎m. Sayg‎lar‎mla
Edip Ku‏çu
LEVEND
Oًlum Levend biz baban‎ iyi tan‎yoruz, baban‎z milliyetçi siz ald‎rmay‎n baban gibi her insan‎ kِtülemek istiyenler baban‎n tersidir.
Kabili
Münir Kerküklü deًilsin
Bilgilerinizi düzeltmek için Aًabey ve e‏i burslu deًil, bende dediًin burs evimin kiras‎ oluyor onuda babama yükleyemem. Ama gerçekten soylu isen aç‎k ad‎n‎ yazda senin ne Mal olduًunu bilim
Levent Karadaً
i‏te bu
demokrasi eksiًimiz ‏u durumda ortaya ç‎km‎‏t‎r. deًerli hocam Mahmut aًabeyimin son yorumu ‏unu gِsteriyor, Türkiye'deki oًllar‎n‎n üzerlerine veya eًitim gelecekleri hakk‎nda endi‏esi var. o yüzden (sak‎n) ad‎nda yorumunu yapt‎. asl‎nda haks‎z deًildir; oًullar‎na, baban‎z bizi ele‏tirdi gidin size burs yok diyebilirler.
Münir Kerküklü
SAKIN
Sak‎n sak‎n Türk dostlar‎m‎zla dü‏man olm‎yal‎m benim ‏iirim Say‎n Davutluoًluya eski yaz‎lar‎mda yazd‎ً‎m bir borç ِdemesidir.Biliyorum Türkiyenin Devlet olduًunu ve dünyan‎nTürkiyeyi y‎pratmak istediًini ben Türk hükümetinin siyasetinden alakam yoktur,‏iirim bir dost sitemiydi.
Mahmut Uًur Karadaً
Sizi kutlar ellerinizden ِperim
Mahmut abicim ‏imdiye kadar anlat dedik ama hep bize bir bildiًimiz var dediler. Bu yüzden Türkiye'nin bize anlatmas‎n‎ beklersek daha çooooook cahil Kal‎r‎z.Ben ‏una çok ‏a‏‎r‎yorum, Davutoًlu'nun ziyareti ile ilgili ITC yِneticilerinden hiçbir yorum veya demeç gelmedi.Acaba ITC yِneticilerine susun konu‏may‎n,daً‎n arkas‎ndaki petrol kuyular‎ sizindir mi demi‏ler.اok merak ediyorum,Türkmen vatanda‏lar‎ bu kadar rahats‎zken, kendini Türkmenlerin tek temsilcisi kabul gِren ITC'den niye ses ç‎km‎yor.Daha ne bekliyoruz acaba? Davutoًlu, Barzani'yi Ortadoًu'nun bar‎‏ perisi ilan ettiًi için kendisini kutluyorum. Dr.Sadettin Ergeç فstifa ederse ellerinden ِperim ve gerçek bir lider vasf‎n‎ hakkettiًini dü‏ünürüm.
Mehmet Ali
قahsi gِrü‏üm
Ben Erbil'deydim Davautoًlu'nun ziyaretinde.Bu siteme bende kat‎l‎yorum tabiki eًer olaya duygusal aç‎dan yakla‏‎yorsak.Ancak ‏unu unutmayal‎m Türkiey'nin ortadoًu stratejisi dünkü gibi yada 1998 gibi deًil.Türkiye bir zamanlar AB üyeliًi ile uًra‏‎rken arka bahçesinde nelerin olup bittiًine sadece PKK penceresinde bak‎yordu.Bugün AB üyeliًinin yan‎nda birde Ortadoًu yakla‏‎m politikas‎n‎ deًi‏tirdi.Elbette kendi soyundan olan Türkmenlerin bir ay‎cal‎ً‎ olmas‎ gerekiyor.Edip Ku‏çu bey yorumunda Davutoًlu ITC'yi Ziyaret edmedi cümlesini okuduًumda,bir zamanlar Talabeni'den ِnce ITC ba‏kanlar‎ kar‏‎lan‎rd‎ Eroًan taraf‎ndan.
Ali Kasapoًlu
Aًz‎na Kalemine Saًl‎k
evet, gerçekten o ziyaret bizi çok üzmü‏tü. biz y‎llard‎r karde‏ ülke anavatan‎n yanl‎‏ siyaseti kurban‎y‎z. umar‎m Türkmen siyasi kurulu‏lar‎m‎z durumun ne kadar vahim olduًunun fark‎ndalar ve bir gün ِnce gerekeni yaparlar. Türkiye'den gelen bu heyet Türkmen Cephesi'ni ziyaretb etmemi‏tir! S.E. daha ne bekliyor, istifas‎n‎ versin art‎k ve cepheyi Er‏at Salihi beye b‎raks‎n!
Edip Ku‏çu
Siteme Devam
Mahmut Uًur Karadaً büyüًümüz gibi, Türkmen siyasetçilerimiz ve insanlar‎m‎zda T.C'den medet umduًu sürece daha çoook ‏iir ve makale yazarlar bu kadar y‎rt‎nacaً‎m‎za Irakta mücadele verseydik Türkmenler ‏imdi çok daha iyi yerlerde olurlard‎..فn‏allah Davudoًlu bu sitemi dikkate al‎r..Sayg‎lar‎mla.
Kaan Sِnmez


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENELİ VE KÜRT BÖLGESİ-TÜRKMEN PARTİ VE HAREKET SORUMLULARINA (AÇIK MEKTUP)
2 - PARTİ VE HAREKET BAŞKANLARINA AÇIK METUP(3)
3 - SAYIN TÜRKMEN SİYASİ KURUMLARININ LİDERLEİNE AÇIK MEKTUP
4 - TÜRKMEN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP VE SAYIN ERŞET SALİHİNİN KÜRTLERE YÖNELTİLEN SÖZÜ
5 - TANRI GENÇLERİMİZİ KORUSUN
6 - TÜRKİYE BİZİ SATMADI
7 - BİR YILDIZ DAHA KAYDI UFUKTAN
8 - YAZIKLAR OLSUN LAL OLANLARA
9 - YENİ TÜRKMEN MECLİSİ VE YENİ ITC
10 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ(BAZI SİYASETÇİLERİN PASİF ETKİLERİ)
11 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ
12 - KERKÜK SOMA İÇİN AĞLIYOR
13 - İYİ Kİ ŞEHİT OLDUN MUSTAFA KEMAL YAYÇILI
14 - YENİ KADRO GEREKLİDİR
15 - OLAN OLDU GELECEĞE BAKALIM
16 - IRAK TÜRKLERİ YOK DEDİLER
17 - SİYASETÇİLERİMİZİN MATEMATİK BİLGİSİ VARMI ACABA?
18 - ALLAHA ŞÜKÜR NEVRUZUNUZU KUTLAMADIM.
19 - NEVRUZUNUZ KUTLUYAMAM
20 - BİZ BÖYLE YARATILDIK
21 - ADAYLARDAN KİMLER YÜREKLİDİR
22 - YEDİ TÜRK DEVLETİNİN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP
23 - ESKİŞEHİR´DE TOPLANAN SİYASETÇİLERİMİZE SELAMLARIMLA
24 - HANGİ TÜRKMEN LİSTESİ BİZİ TEMSİL ETMELİ
25 - ERŞAT SALİHİ VE TURHAN MÜFTÜ
26 - GENÇLERİMİZ NEREYE SÜRÜKLENİYORLAR
27 - BABA İLE OĞULUN SOHBETİNİ DUYUNUZ TÜRKLER
28 - GÜL’ü ve DOĞAN’I beklerken ÇİÇEK bile açmadı BAHÇEMİZDE
29 - ERŞAT SALİHİ DERSEM KAÇ ARKADAŞ KÜSER BENDEN
30 - BU MEKTUP CEVAP BEKLER
>>Sonraki >>