Arabic Turkish
 
2009-10-02   Arkadþýna gönder
2228 (930)


Bir başvurunun çekilmez aymazlığının hikayesi


Dr. Nusret Merdan

İşte söz konusu başvuru
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanlığna
Sayın Fatih Türkcan ,
Konu : Sümer Dergisi
İlişkte belirtildiği gibi , şimdiye kadar 10 sayısı çıkan Sümer dergisinin sürekli ve düzenli çıkması için , başkanlığınızın destek vermesi için 14. 5. 2008 den beri başvuruda bulunmuş bulunmaktayım .

Bu süre içersinde 25.12.2008 tarihili yazımda sizden , konu ile ilgili olarak olumlu veya olmsuz karakınzı net bir yanıtla ricada bulunmam üzerine sizden şu yanıtı aldım :
Sn. Nusret MERDAN
İlgi: 13.06.2008 tarihli Mailiniz

Tarafinizdan cikarilan Sumer Dergisi ile ilgili olarak, derginin yeniden
duzenli olarak cikarilmasi amaciyla istemis oldugunuz ayrintili olarak
kaynak ilgili makamlara intikal ettirilmis olup, cevap alindiginda
tarafiniza bilgi verilecektir.

Fatih TURKCAN

Ne yazık ki bu yanıtın üzerinden aşağı yukarı yaklaşık 15 ay geçmesine rağmen , başkanlığınızdan tarafıma hiç bir karar iletilmedi.

Sümer dergisi ile ilgili Konunun tekrar gözden geçirilmesini ve 25. 12.2008 tarihli yapılan resmi başvuruma, gerekçeli resmi kararınızı tarafıma bildirmenizi ,

Saygılarımla rica ederim .Dr.Nusret Merdan

25. 8. 2009

CenevreNot : Maddi desteği mayıs 2008 kesilen sümer dergisi , ITC başkanı sayın Dr.Sadettin Ergec’in katkısı ile Mayıs 2009 sadece bir sayı yayımlanmıştır.


Sözün kısası


Sanırım yukarıdaki yazışmalar , yazımın konusunu ve konu ile ilgili gelişmeler hakkında okurlara , kısaca ve net olarak ortaya koymaktadır.


Doğrusu gönül isterdi ki , Türkmeneli Vakfının 17 ayı geçmiş başvuruma , bir kamu kurumuna yakışır bir kararlıkla, Olumsuz da olsa beklediğim yanıtını bana bildirbilseydi.


Ben resmi bir başvuruda bulunaum , Vakıf’ta Kamusal bir yapıya sahip olduğundan bana cevap vermesi gerekirdi . Ancak bu tutumu ile aydınlara fildişi kulesinden bakmayı yeğliyen Türkmeneli Vakfı yönetimi çareyi susmakla ve aymazlıkla geçiştirmeye çalıştığı apaçık görülmektedir.

Bu gelişmelerden sonra Sümer dergisi konusu benim için kapanmıştır .Türkmeneli Vakfı’na çalışmalarında başarılar dilerim .
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Bu kisir internet sayfalarile kaldi bu millet
Sayin bayatli Su dediginiz washing Ton arastirma merkezinin yazisini nerede bulunur, acaba? Bu merkezin dilinden yazdigin cumleler, kesinlikle bir arasitirma merkezi tabiri olamaz. olsa olsa senin kendi icadin olur.
Felegoglo
Yola Devam
Deًerli arkada‏lar, Nusret Beyin bu ele‏tirisine bir ayd‎n‎n hakl‎ feryad‎ olarak bakmak laz‎m. Tek kat‎lamayacaً‎m yan‎ Nusret Bey gibi deًerli bir ayd‎n‎m‎z‎n yay‎n‎na son vermesidir. فnternet ortam‎nda da olsa veya PDF dosyas‎ olarak okuyucular‎na ula‏mas‎ da çok faydal‎ olur. Kimse de insanlar‎ saf zannedip de “bak i‏te vakf‎ ele‏tirdiًiniz için Coniler Vakf‎ kapatacak ve Türkmen Davas‎ bitecek...” gibisinden hikâyeler anlatmas‎n. Eًer bir dava bir kurulu‏a veya sadece paraya baًl‎ kalm‎‏sa zaten bitmi‏ demektir. فyi niyetli ve seviyeli oldًu sürece ele‏tiriden bu kadar korkmayal‎m. Unutmayal‎m bir Nusret Merdan kolay yeti‏miyor. Nusret Beyin her ‏eye raًmen yoluna devam edeceًine inan‎yorum.
Mehmet Sab‎r
TEBRIK EDERIM
vakifta zatan bitti turkmenler o kader yazdiniz cizdiniz internetlede amerikanlarda kurtlerde takip ettiler iste bu deffa wasinton arastirma merkezi bakin ne dedi ?hey turkiye yeter artik vakfi kapat ve turkmenlerden destegin kes iste tebrik ederim seni ulu yazar NUSRAT MERDAN
SACIT BAYATLI
Ele‏tiri ne zaman yap‎l‎r ve ne zaman yap‎lmaz.
Deًerli Dr. Nusret Merdan ve deًerli yorumcular, Elbette ele‏tiriye ihtiyac‎m‎z var. Ele‏tiri bir aynad‎r ele‏tirilen ki‏iye ayna tutmas‎na benzer. Ancak elimizdeki ayna çizgili ve çatlak olmamas‎ gerekir. Bir ele‏tirinin sonucunda toplumun, milletin ِzünü yaralamak varsa o ele‏tiriden kaç‎n‎lmal‎d‎r. Dikkat ederseniz Türkmenlerin bu kadar inter net yaz‎lar‎nda bir fikir, bir ideoloji, bir sanat ak‎m‎ veya bir eser hakk‎nda ele‏tiri gِrdünüz mü? اok üzülerek sِyleyeyim hay‎r! Hep dedi kodu veya para al-veri‏li konular hakk‎nda yaz‎lar okuyoruz. Bütün dünyada gazete-dergi yay‎nlamak için pek çok kurulu‏un kap‎s‎ çal‎n‎r. Destekte bulunan da olur bulunmayanda. O kurulu‏un fikri zikri ne olursa olsun. فster yard‎m eder ister etmez. Ama, kimse yard‎m etmeyeni de‏ifre etmez. Bu bِyledir. Onun için Dr. Nusret Merdan'in bِyle gaf i‏leyeceًini beklemezdim. Sayg‎lar‎mla
Dost
Sayin dost, bugune kader hic elestri yapmadik, hilimizi goruyorsun
Nusret bey, cevapin verilmedigini elestiriyor. Birde unuttunuzmu? Cephe on seneden fazladir Turkmenlerin tek mesru temsilcisiyiz diyor. Baska bir konuda su: Baska halklar gibi Turkmenlrinde bir fonu olmasi gerekiyor. bugune kader Turkmenlerin liderligini ustlenen cephe en birinci sormlu olmasi gerekir bu eksiklikten. Eger cepheyi ufaltarak, cephe ne yapsin dersen, o zaman, halkimiz bir cagdir bel bagladi Turkiye desteginin hayinca verilmdigine inanmasi gerekir
Mecid Turkes
Yanl‎‏ istek ve yanl‎‏ yay‎n
Sevip sayd‎ً‎m‎z Dr. Nusret Merdan'in bِyle internet kanal‎yla bir Türkmen kurulu‏unu suçlamas‎n‎ doًru bulmad‎ً‎m gibi Biz Türkmenizinde bu haberi yay‎nlamas‎n‎ doًru bulmuyorum. Gazete, dergi ve kitap yay‎nlamak için yay‎nc‎n‎n ilk defa finans‎n‎ dü‏ünecek. Yol ortas‎nda bunu dü‏ünürse doًru olmaz. Ancak harcad‎ً‎ çabalar‎da hemencecik inad‎na inat olarak sonland‎rmas‎n‎ Türkmen yay‎n hayat‎na bir bo‏luk b‎rakmakt‎r. Yazarlar, yay‎nc‎lar azimli olurlar. Yay‎nlar‎nda vemek istedikleri MESAJI sonuna kadar yürütmeleri için bir kap‎ deًil onlarca yol ve kap‎ çal‎n‎r. Reklam olsun, ki‏sel giri‏imler olsun v.s. Ke‏ke Dr. Nusret Merdan bu yaz‎y‎ yazmasayd‎.Biz Türkmenizde yay‎nlamasayd‎.
dost
Bilen bilmeyenlere
Kültürün deًerini,ِnemini biz Türkmenler ne zaman bileceًiz ve ona gِre devrenceًiz? Ya‏ad‎ً‎m‎z çaً‎ ne zaman yaklayacaً‎z? Bu içimde hep bir soru kald‎..
Necmettin Bayraktar
Canimiz her an yanmaktadir, Nusret beg
Bak sana, Degerli yazarimiz kimlerden destek talebinde bulunmus. Dunya hara Turkmeneli vakfi hara.
Ohup


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Erbil’in Gizli Dili
2 - Günlük gazete çıkarmakla .. iş biter mi ?
3 - Babamın Tası
4 - Bir Koltuğun Sevdalılarına Mektubu