Arabic Turkish
 
2019-06-19   Arkadþýna gönder
4254 (885)


ITC’nin Teşkilâtına Bir Tenkit.


İbrahim Demirel Köprülü

Teşkilat Nedir? Örgüt Nedir?

Teşkilat kavramına baktığımız zaman çeşitli kaynaklarda; “ bir gayenin gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içerisinde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen vasıflı ve yeterli sayıda insandan oluşan yapı” olarak ifade edildiğini görürüz. Başka bir ifadeyle “ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş” şeklinde tanımlanmıştır. Yazımını muhtevasını oluşturan bir diğer kavram olan örgüt ise; “belirli bir amaç ya da amaç grubuna yönelik, birbiriyle bağlantılı eylemlerin gerçekleştirilmesi için bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcı ve süreklilik gösteren toplumsal yapılanmadır”. Bir başka deyişle “ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat”. Her ne kadar örgüt ve teşkilat kavramlarının iç içe olduğu görünse de, yukarıdaki tanımlar ışığında “örgüt” ün, “teşkilat” tan daha kapsayıcı olduğunu anlıyoruz. Demek ki ITC (Irak Türkmen Cephesi) genel anlamda; “toplumun geniş kitlelerini içerisine alan, değişik müesseseleri bünyesinde barındıran, türlü kademelerde bireyler istihdam eden, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürüten ana yapıdır”. Her örgütün kendine has bir çalışma yöntemi, amacı ve gayesi vardır. Kimi örgütler dinî, millî/kavmi veya maddî olabilmektedirler. Yazımının ana konusu millî/kavmi bir yapıya sahip ITC olduğundan, bu doğrultudan hareketle burada ITC’yi yıpratan birkaç not düşeceğiz.

Teşkilatın unsurları:

Teşkilatın tanımında belirtilen ana unsurları teker teker izah edeceğiz:

Gaye: Örgütün tüzüğünde belirtilen neyse, teşkilatın bireyleri bunu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalıdır.

Plan: planlanan işler periyodik bir şekilde yerine getirilmelidir.

Program: planlanan işlerin kimler tarafından nerede, ne zaman ve hangi vasıtalarla yapılacağını tespit etmektir.

Vasıflı insan: Vasıflı eğitilmiş insan demektir. Eğitilmiş insan ise niçin çalıştığını, çalışıp ne yapacağını, çalışmayı nasıl yapacağını iyi bilen ve onu yapan insandır.

Bir Teşkilatın Temel Bazı Esasları Vardır:

Planlama:

1. Planlama; neyin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden istişare ile kararlaştırılmasıdır.

2. Planlama; teşkilat mensupları ve başkan için risk ve belirsizlikleri en aza indirmede yardımcı olur.

3. Planlama; işlerin kontrolünün elde tutulmasında, etkili ve sağlıklı karar verilmesinde en önemli adımdır. Sonucu BAŞARIDIR.

4. Planlama yaparken muhtemel problemleri ve öncelikli hedefleri tespit ederek, uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümleri ortaya koymaktır.

Koordinasyon:

Koordinasyon; kurulan ve çalışmaya başlayan teşkilatın bütün kademeleri arasında uyum sağlamaktır.
Koordinasyonun ihmali uyumsuzluğu, uyumsuzluk çatışmayı, çatışma ise çözülmeyi getirir. Koordinasyonu sağlayacak olan da başkandır.
Koordinasyonda en önemli husus; teşvik, cesaret ve maharetlerin geliştirilmesi, göreve başlanması ve görevde süreklilik esastır.
Kontrol:

Kontrol; Planlanan faaliyetler ile elde edilen sonuçların aynı olup olmadığının belirlenmesidir.
Başkan gerçekleşmeyen hususları tespit eder, onları gidermeye çalışır verimli ve etkin olmak için tüm tedbirleri alır.
İhmal edilen kontrol, yapılan planların gerçekleşmesine mani olduğu gibi, hedefleri yakalamayı da geciktirir.
Bütün bu çalışmaların doğru ve tam olarak rapor edilmesi ile bu raporların, zamanında ilgili makamlara ulaştırılması esastır.
Yukarıda bir örgütün veya partinin teşkilatı ve mensuplarında bulunması gereken vasıflardan bahsettik. Şimdi ise ITC’nin teşkilatı ve görevlileriyle ilgili olan asıl gözlemimizden bahsedelim. ITC bu yıl 24. Kuruluş Yıl Dönümünü Kerkük’te Fusul El Arba denen yerde icra etmiştir. Her yıl olduğu gibi merasime Kerkük’ün önde gelen şahsiyetleri, emniyet mensupları, parti başkanları (temsilcileri), vali ve yardımcılarının yanı sıra, diğer etnik grupların önde gelen isimleri de katılmıştır. ITC başkanı, yardımcıları ve diğer mensupları protokol gereği gelen misafirleri kapıda karşılamıştır. Bu doğal bir durumdur, olması gereken de zaten budur.

Ancak bu tür merasimlerde; salonun içini, gelen misafirlerin mevkiine göre masalara dağılımını, masaların düzenini, masalara konulan ikramın dizilişini, ikramın bitmesi halinde tekrardan takviye edilişini, gelen misafirlerin ihtiyacını karşılamak ve sorulan soruları cevaplamak adına masalarda görevlilerin bulundurulması, ayrıca ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin kalitesini belirleyen teşkilat (protokolden sorumlu ki bunu teşkilat belirler) başkanı ve yardımcılarının olması gerekmektedir. Söz konusu merasimde ITC’nin Teşkilâtı yapılması gerekenleri yapmayarak görevlerini aksatmışlardır. Zira sosyal medyada poz verip nara atmakla meşguller. Üzerinden epey zaman geçmesine rağmen bu eleştiri mahiyetindeki yazıyı yeni yazmaktayım. Başlangıçta böyle bir yazı yazmayı düşünmüyordum, ancak aynı durumun bayram kutlaması esnasında tekrarlandığına dair kulağıma birtakım bilgilerin çalınması sonucu, bu yazıyı yazmama neden oldu Acilen ITC başkanı, yardımcıları ve sorumluları bu duruma el atmalarını, var olanı düzeltmek ya da yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiği inancı ve kanaatindeyim, zira “bir partinin en önemli kolu teşkilatıdır,” vesselam.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kültür nedir? Kültürlü insan kimdir?
2 - Türkiye-Amerika Krizi
3 - Irak Seçimleri
4 - Hüsamettin Türkmen
5 - SESLENİŞ
6 - Bir Yılın Yarısında Tuzhurmatu