Arabic Turkish
 
2017-04-12   Arkadþýna gönder
26991 (1788)


Kerkük’te Bayrak Zorbalığı


Suphi Saatçi

Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatında Irak üç eyaletten oluşuyordu: Bağdat, Basra ve Musul eyaletleri. O dِnemde Türkmenlerin çoğunluğu Musul Eyaletinin sınırları içinde yaşıyordu. Bu arada Hanekîn, Mendeli ve Karatepe gibi kasabalarda yaşayan Türkmenler Bağdat Eyaletine bağlı bulunuyordu. Musul Eyaletinin sınırları içinde bugünkü Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye illeri yer alıyordu.

Irak Türkmenlerinin dramı 1918 de sona eren Birinci Dünya Savaşının ardından başladı. Bِlge İngiliz işgaline uğramıştı. ـstelik Mütareke ilan edildiği zaman Musul henüz işgal edilmemişti. Bilindiği gibi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi 31 Ekim 1918 günü ِğle zamanı saat 12:00 sona ermişti. Mütareke yürürlüğe girdiği anda 6. Ordu birlikleri batıdan doğuya doğru Rakka, Miyadin, Telafer, Dibeke, Çemçemal, Süleymaniye hattı üzerinde yer alıyordu. İngiliz kuvvetleri ise EI-Hazar, Gayyare, Altınkِprü, Kerkük, Hanikin hattında bulunuyordu. Yani Mütareke imzalandığı gün, Kerkük merkezi hariç, Musul ve Musul vilayetinin büyük bir kısmı Osmanlı Ordusu'nun elinde idi. Mütareke hükümlerine gِre bِlgede bulunan bütün kuvvetlerin yerlerinde kalmaları gerektiği halde, İngiliz kuvvetleri buna uymadılar. İlerlemeye devam ettiler ve 1 Kasım'da Hamamali'ye girdiler. Buradan Musul'u işgal edecekleri tehdidinde bulunarak Türk kuvvetlerinin Musul şehrinden 5 km kuzeye çekilmelerini istediler.
Ali İhsan Paşa, İngilizlerin bu talebini Sadrazam'a bildirdi. Bir seri telgraf gِrüşmeleri sonucunda Sadrazam, Ali İhsan Paşa'ya 8 Kasım tarihli telgrafı ile, kan dِkülmesini engellemek için, 15 Kasım günü şehrin boşaltılması emrini verdi. Ali İhsan Paşa, bu emre uygun olarak Musul'u İngilizlere terk etti, ordu karargâhı ile birlikte Nusaybin'e doğru çekildi.
Kısacası Musul, Mütareke hükümlerine ve uluslararası savaş kurallarına aykırı bir şekilde işgal edilmiştir. Misak-ı Milli de Türkiye’nin güney sınırlarının tespiti meselesinde Mütareke'nin yürürlüğe girdiği andaki Türk ordusunun fiili durumu, temel bir kıstas olarak dikkate alınmış ve hazırlanmıştır. Dolayısıyla son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı tarafından 28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumda kararlaştırılan Misak-ı Milli ile İngilizlerin oldubitti hareketine karşı Türkiye’nin kendi milli haklarını koruması anlamına gelmektedir.
Ankara hükümeti, Musul konusundaki bu kararlılığı Lozan Konferansı'na kadar olan süre içinde çeşitli vesilelerle gِsterdi. Lozan Konferansı'nda üzerinde en çetin tartışmaların yürütüldüğü konu ise "Musul Meselesi" oldu. Türkiye için hayatî bir ِneme sahip olan Musul, Anadolu'nun güney kesimlerini birleştiren yolların kavşak noktasında bulunuyordu. Musul'un ticaret ilişkileri ve bu bِlgenin güvenilirliği bakımından Türkiye'nin elinde olması zorunlu idi. Musul Eyaleti, Türkiye'nin birçok başka parçaları gibi, savaşın durmasından sonra ve yapılmış sِzleşmelere aykırı olarak Türkiye'den alınmıştır. Bu yüzden, aynı durumda kalmış ِteki bِlgeler gibi, Musul'un da Türkiye'ye verilmesi gerekirdi.
Lozan Konferansında çِzüme kavuşamayan Musul Meselesi İngiltere ve Türkiye arasında 9 ay içinde yapılacak gِrüşmelere terk edildi. Musul Meselesi 9 ay içinde çِzüme kavuşamadığı için konu Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’nin hakemliğine terk edildi. Milletler Cemiyetinin bِlgede yaptığı araştırmalarda Musul Eyaleti halkının Türkiye bağlı olma istediğini tespit etmesine rağmen İngiltere’nin baskısı sonucu karar Türkiye’nin aleyhine çıktı. Verilen bu karar adil değildi ve en çok bِlgede yaşayan Türkmenlerin geleceğini sıkıntıya sokacaktı. Bِyle olmakla beraber Türkiye dünya barışı ve bِlgenin istikrarı için bu haksızlığı sineye çekti.
Bِylece İngiliz mandası olarak kurulan Irak Krallığı dِneminde Türkmenler 1924 ve 1946 yıllarında soykırımlarına maruz kaldılar. Türkçe eğitim ve ِğretim haklarından mahrum kalan Türkmenler, monarşi rejiminin devrildiği 14 Temmuz 1958 tarihinden sonra da acılar yaşadılar. Özellikle 14-16 Temmuz 1959 tarihinde Türkmenler, planlanmış bir soykırım hareketine maruz kaldılar. Tarihe Kerkük Katliamı olarak geçen bu soykırımında Türkmenlerin ileri gelenleri feci biçimde şehit edildi. ـç gün boyunca devam eden soykırımının yanı sıra şehir yağmalandı.
Türkmen toplumu cumhuriyet rejimi boyunca Irak’ta Baas Partisinin baskıları sonucu ağır ve sıkıntılı dِnemler yaşadılar. Irak’ta Türk varlığının izlerini silmek için Saddam rejimi her türlü baskı yِntemlerine başvurdu. Türkmen şehirlerinin adları değiştirildi; arazileri ve gayri menkulleri ellerinden alındı. Türkmenlerin en seçkin şahsiyetleri idam edildi ve memurlar ülkenin güney bِlgelerine sürüldü. Hak-hukuk, adalet ve bireysel ِzgürlük ayaklar altına alındı.
Dikta rejiminin devrildiği 2003 yılında Türkmenler yeniden umuda kapıldı ise de sonuç maalesef yine hüsran oldu. Arazileri ve evleri ellerinden alınan Türkmenler haklarını geri almak şِyle dursun, gayri menkulleri yeni işgallere maruz kaldı. Türkmen memurlar tayin edilmediği gibi, bütün resmî dairelerin müdürlüğüne ve yِnetim kadrosuna Kürtler yerleştirildi. Kerkük’e dışarıdan getirtilen binlerce Kürt ailesi yerleştirildi. Bağdat’ı da dinlemeyen Kürt yِnetimi, ırkçı bir yaklaşımla sadece Kürt toplumunu ِn plana çıkardı.
Şimdi ise Kerkük’ü Kürdistan topraklarının içinde gِstermek ve bu kentte yaşayan diğer etnik toplulukları varlığını hiçe sayan vali, şehir meclisine bir karar aldırttı. Bu karara gِre Irak bayrağının yanında Kerkük’e Kürdistan bayrağı da asıldı. Bunun üzerine Türkmen siyasî ve sivil toplum kuruluşları şahlanarak Kerkük’ü mavi Türkmen bayrakları ile süsledi. Bu uygulama Bağdat parlamentosunun da büyük tepkisine yol açtı. Nitekim parlamentonun aldığı kararla Kerkük valisinin bu uygulamasının Irak Anayasasına aykırı olduğu ve bِyle bir yasa dışı davranışın kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Valinin başlattığı bu uygulamanın, kentte yaşayan diğer etnik toplulukların da huzurunu bozacağı ve bugüne kadar kentte kardeşçe yaşayan bütün halkların birlik ve beraberliğine gِlge düşüreceği hissedilmeye başlandı. Bu bakımdan Türkmenlerle Arapların gِrüşünü almadan bayrak zorbalığı yapmak kentteki kardeşlik havasını tehlikeye düşürdü.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkmeneli bِlgesi için verilen karar adalete ve hakkaniyete dayanmadığı için ülkede bir türlü istikrar sağlanmadı ve Türkmenler huzurlu bir hayat yaşayamadı. Irak’ta 100 yıldan beri baskı altında yaşayan Türkmenler, artık canlarından bezmişlerdir.
Tarih boyunca yasalara ve yِnetime saygı gِsteren Türkmenler, kendi topraklarında barış, güven ve ِzgürlük ortamı içinde yaşamak istiyorlar. Bu husus aslında en asgarî vatandaşlık haklarıdır. Dünyada hiçbir topluma karşı nefret ve düşmanlık duygusu taşımayan Türkmenler, her toplumun hak ve hukukuna da saygı gِstermişlerdir. Bu bakımdan Türkmenler de herkesten aynı biçimde saygıyı gِrmek hakkına sahiptirler. Türkmenlerin silahsız, sahipsiz ve kimsesiz olduklarını hesaba katarak, kanunsuz ve yasal olmayan uygulamalarda bulunmak, sonuçta yِnetimde gِrev alanları zor durumda bırakır.
Temennimiz, herkesin Irak’ın yakın tarihinden ders alarak hareket etmesi ve yanlış uygulamalara başvurmaktan kaçınmasıdır.

Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Kerkük Kayserisi
2 - Irak Bir Hukuk Devleti Olabilir mi?
3 - Türkmenlerin Demokratik Zaferi
4 - Aşkı, vatan için canını verenlerden öğrenen: Kahraman Şehit Musa Özalkan
5 - Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi
6 - Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…
7 - Kardaşlık 18 Yaşında
8 - Bu Coğrafya Emlakçiden Alınmamıştır
9 - Irak’ın Geleceğine Dair…
10 - Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
11 - Türkmen Dağarcığı: Bir Türkmen Sevdalısı - Gezenfer Paşayev
12 - Irak Dramı Nereye Kadar…
13 - Türkmenler İçin Güvenli Bِlge Oluşturulmalı idi…
14 - Türkmen Gençlerine Sesleniş
15 - Irak Anayasası Düzeltilmedikçe…
16 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
17 - Gençlerimizi Geçmişe Hapsetmeyelim
18 - Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
19 - Yalnızlık Denizinde Yüzen Şehir: Kerkük
20 - Fuzuli ـniversitesi Hakkında…
21 - Türkiye ve Türkmenler
22 - Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü
23 - Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin Bir Mezar İstiyoruz
24 - Irak’ta Etnik ve Mezhep Ayırımı Devam Ettikçe
ـlkede Huzur ve Güven Sağlanamaz
25 - Türkmen Yazar Mehmet Hurşit Dakuklu’nun Ardından
26 - Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri
27 - Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…
28 - Büyük Dava Adam‎: Mevlut Taha KAYACI, Hakka Yürüdü
29 - Külah Kapma Yarışı Hızlanırken
30 - [SEÇİM SONRASI IRAK] Şaşırtmayan sonuçlar
>>Sonraki >>