TÜRKÇE عربي
 
info@bizturkmeniz.com

Dier Yazlar
Habib HÜRMÜZLÜ
Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi (39)
Mehmet Ömer Kazancý
Hamza Hamamcýoðlu'nun Ardýndan (798)
Fevzi Türker
Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Baþlayacak? (795)
Hasan ÖZMEN
Milli Türkmen Partisi nasýl bu hale geldi?(1394)
Önder Saatçi
HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN BÝR YAPRAK (1271)
1 - 5

Ahmet Haceroğlu
TürkmeneliTV haber müdürü
Görev başında iken Terör örgütü DAEŞın Kerküke saldırısında şehit düştü

Cevdet Kadıoğlu
Gazeteci ve şair
Peşmerge ve PKK tarafınddan kaçırldı bir daha haber alınamadı
Dier Haberler
'Kerkük'te tek taraflý kararlarla Türkmen gerçeði deðiþtirilemez'
(2017-04-25)

Irak Türkmen Cephesi 22. yaþýnda
(2017-04-24)

Türkmenler haykýrdý! Susmayacaðýz
(2017-04-21)

krizine iliþkin konuþtu: Haklarý yoktu
(2017-04-21)

Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne saldýrý
(2017-04-16)

1 - 5
site Bakimda


..::devam

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak merkezi yönetime baðlý kentteki kamu kurum ve kuruluþlarýna IKBY bayraðýnýn asýlmasýný kabul etmediklerini söyledi.
..::devam

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) PKK hedeflerine hava saldýrýsý düzenlemesine karþý gösteri yaptý.
..::devam

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan Kerkük Üniversitesindeki Türkmen Öðrencileri için düzenlediði mezuniyet törenine katýldý.

..::devam

Ali Kerküklü Kimdir?
Fehmi Atalay
Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde Oyun - Kerkük", "Iraka Özgürlük Operasyonu ve Kerkük" ve Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çýðlýðý
Öyle insanlar vardýr ki, onlar fazilette, cömertlikte, fedakarlýk ve ihlasta o derecelere yükselmiþ, öylesine
..::devam

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI
Ýhsan BÜRÜNGÜZ
Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale ve ilhaka hazýr hale getirilmek istenmiþtir.

..::devam

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE
Dr. Cüneyt Mengü
Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zorunlu dil olarak kullanýlmasýyla ilgili yayýnladýðý genelge, Türkmenler arasýnda gerilim ve Irak’ýn genelinde de infial yarattý.
..::devam

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükseldiði Kerkük’teki krizi ve Türkmenlerin duruma bakýþýný Kerkük Vakfý Baþkaný Erþat Hürmüzlü deðerlendirdi.

..::devam

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türkmenleri ve ITC çalýþanlarýný kutlarken,Kerkük'te tek taraflý kararlarla kentteki Türkmen varlýðý ve gerçeðinin deðiþtirilemeyeceðini söyledi.

..::devamKurlar
Dviz Irak Dinari
1171
1276
1516
329
2017-04-29 19:00:08

Matbuat