1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-27
Facebook Twitter Youtube
Yeniler
  • Toplam 24

Azerbaycan genç milletvekili Ceyhun Osmanl‎: Her‏eydenِnce vatan‎n‎n ve milletinin bugünü ve geleceًi için elinden geleni yapmaya haz‎r vatansever bir Azerbaycan evlad‎d‎r

Azerbaycan genç milletvekili Ceyhun Osmanl‎: Her‏eydenِnce vatan‎n‎n ve milletinin bugünü ve geleceًi için elinden geleni yapmaya haz‎r vatansever bir Azerbaycan evlad‎d‎r
Henüz çok genç,milleti için ülkesi için yaptýðý yapacaðý çok sayýda idealleri var.Türk tarihinin en parlak sayfalarýna girmeye hazýrlanýyor,1982 yýllýnda Azerbaycan Cumhuriyeti’ninBakü ketinde dünyaya gözünü açtý,çok sayýda dil biliyor,26 þubat 1992 yýllýnda Daðlýk Karabað’a baðlý Hocalý bölgesinde Emeniler tarafýndan acýmasýzca katil edilen Azeri Türklerin feryadýný dünya kamuoyunaanlatmasý konusunda çok sayýda aktif çalýþmalarý var. ...

TP Lideri Sar‎kahya:Kale ve Türkmeneli gazeteleri bize yasak .. Ba‏ar‎s‎z bir Türkmen Eًitim Genel Müdürlüًümüz var

TP Lideri Sar‎kahya:Kale ve Türkmeneli gazeteleri bize yasak .. Ba‏ar‎s‎z bir Türkmen Eًitim Genel Müdürlüًümüz var
TP lideri Riyaz Sarýkahya Saray'a çarpýcý açýklamalarda bulundu. "Kerkük'ün özel bir yapýya kavuþmasý konusunda Kürt yetkililerinde de artýk bir kanaat oluþtu " diyen Sarýkahya, Hasan Turan'ýn Kerkük Türkmenlerinin gerçek temsilcisi olduðunu savundu. Saray'dan övgüyle söz eden Sarýkahya gazetenin çok farklý ve çeþitli konulara yer verdiðini söyledi ...

Yurt d‎‏‎ndaki Türkmen politikac‎s‎yla diyalog - Ganim Osman: Irak Türkmenleri Asil ve deًerli bir millettir, tarih boyunca kimseye boyun eًmemi‏ bir milletiz. Bundan sonrada kimseye boyun eًmeًiz

Yurt d‎‏‎ndaki Türkmen politikac‎s‎yla diyalog - Ganim Osman:  Irak Türkmenleri Asil ve deًerli bir millettir, tarih boyunca kimseye boyun eًmemi‏ bir milletiz. Bundan sonrada kimseye boyun eًmeًiz
Kuveyt savýþýndan sonra Yurt dýþýna çok sayýda kültürlü ve tahsilli insanlarýmýz ne yazýk siyasi nedenlerle Irak’ý terk etmek zorunda kalmýþlardýr ve Türkiye baþta olmak üzere Avrupa, Kanada ve Amerika ülkelerine yerleþmiþlerdir. Bu büyük sayýda kültürlü insanlarýmýz bulunduklarý ülkelerde isteseler bizleri çok iyi bir þekilde temsil edebilirler ifade ettiðim gibi bu insanlarýmýz üniversite bitirmiþ insanlardýr, ama ne yazýk ki ortada her hangi bir siyasi ve ya mezhebi neden olmadan bu kardeþlerimiz bir araya gelmiyorlar, ben þahsen defalarca Hollanda Danimarka ve Ýsveç’e giderek bu kardeþlerimizi birlik ve beraberlik çerçevesinde toplamak istedim. Çözüm olarak Þahsi ve kiþisel çýkarlarýmýzý bir yana býrakýp milli çýkarlarýmýzý göz önüne alarak birlik ve beraberliðimiz saðlamaktýr. ...

فran Türkmenlerinden Ema اelebi ile Diyalog

فran Türkmenlerinden Ema اelebi ile Diyalog
Dünya Türkmenlerini tanýmak, yaþadýklarý acýlarý, marjinalleþmeyi, kendilerini tanýmlamak ve siyasî, kültürel ve tarihî miraslarýna sahip çýkmak için yaptýklarýný ilk defa gerçekleþtirilen bir diyalogla sizlere anlatma fýrsatý yakaladýk. Irak Türkmenlerinin savunucusu Ýranlý aktivist Bayan Çelebi’ye misafir etmekten büyük mutluluk duyuyor. ITMC Merkez Müdürü Eyad Yolcu ve Türkmensahra Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin baþkaný Ema Çelebi ile bir konuþma röportajý hazýrladýk ...

Yetenekli Küçük Türkmen قairimiz Hüseyin Bayatl‎

Yetenekli Küçük Türkmen قairimiz Hüseyin Bayatl‎
Hollanda’da düzenlenen bir þiir gecesinde sahneye yakýþan bir þekilde gayet sakin ve soðukkanlýlýkla Türkmence þiir okumanýz bizleri çok duygulandýrarak etkilemiþtir, dolayýsýyla sizinle bir görüþme yapma fikri aklýmýza gelmiþtir, sizin gibi yetenekli gençlerimizi milletimiz ve diðer milletlere tanýtmak bizlerin görevidir, ayrýca milletimizin sizin gibi gençlere ihtiyacý olduðunu halkýmýza hatýrlatmalýyýz, onun için görüþmemize razýlýk göstermeniz bizleri çok mutlu etmiþtir. ...

Tesadüfen gِrü‏tük...

Tesadüfen gِrü‏tük...
14.4.2009 Salý günü Ýstanbul’un Osmanbey semtinde bir alýþveriþ yerinde tesadüfen karþýma çýkan Türkmen Ýþadamlarý Derneðinin baþkaný sn. Suphi Mutapçi ile bir görüþme gerçekleþtirdik, Dünya Türk Ýþadamlarý Derneði’nin kurultayýna katýlmak üzere Ýstanbul’da bulunan Mutapçý’ya merkezi Kerkük’te bulunan Türkmen Ýþadamlarý Derneði hakkýnda birkaç soru sorduk: M.S: Suphi bey, sizleri Ýstanbul’da görmek çok güzel, zira sizin gezmeye geldiðinizi sanmýþtým ama öyle deðilmiþ, neden buradasýnýz?...

Dr. Muzaffer Arslan’ile Sِyle‏i

Dr. Muzaffer Arslan’ile Sِyle‏i
M. Arslan, 1946 yýlýnda Kerkük-Þaturlu Mahallesi’nde doðdum. Liseyi Kerkük’te bitirdim. 1966 yýlýnda Týp eðitimi yapmak üzere Ankara Üniversitesi Týp Fakültesine baþladým. Tahsilimi tamamladýktan sonra 1975 yýlýnda Almanya'da, Hildesheim Eðitim Hastanesinde baþladiðim Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalýnda uzmanlýk eðitimimi tamamladým. Yoðun Bakým ve Aðrý Tedavi konularýnda eðitim yaparak çalýþma alanýmý geniþlettim. Irak’ta devam eden Baas rejimi nedeniyle yurda dönemedim. Ailece Türkiye'ye yerleþmek zorunda kaldýk. Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesinde Ögretim üyesi olarak çalýþtým. Daha sonra T.C. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çeþitli görevlerde bulundum. Þu an Irak Cumhurbaþkanlýðý Divanýnda Türkmen Ýþlerinden Sorumlu Müsteþarlýk görevini yapmaktayým....

Irak Cumurba‏kan‎ Müste‏ar‎ Muzaffer Arslan Türkmeneli Devletinin Haritas‎n‎ اizdi

Irak Cumurba‏kan‎ Müste‏ar‎ Muzaffer Arslan Türkmeneli Devletinin Haritas‎n‎ اizdi
Irak Türkmen Otonom Örgütü Genel Baþkaný ve Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani’nin Türkmen Ýþleri’nden Sorumlu Müsteþarý Dr. Muzaffer Arslan, Türkmenlerin Irak’ýn toprak bütünlüðünü savunmaktan vazgeçerek, Irak’ta giderek þekillenmeye baþlayan “federasyon” modelinden pay kapmak için gayret sarfetmesi gerektiðini savundu. Türkiye’den kendilerine bir “yol haritasý” çizmesini isteyen Arslan, Türkmen Federe Devleti’nin, Irak’taki Türklerin yeni “kýzýl elma”sý olmasý gerektiðini dile getirdi. Muzaffer Arslan, Cumhurbaþkanlýðý Divaný’na ve Meclis’e sunduðu Türkmen Federe Devleti’nin haritasýný Irak’tan önce Türkiye’de ortaya çýkardý:...

ـzeyiraًal‎: Federasyon Türkmen haklar‎n‎ garanti etmez

ـzeyiraًal‎: Federasyon Türkmen haklar‎n‎ garanti etmez
Türkmen Baðýmsýzlar Hareketi (TBH) Baþkaný ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Meclisi Üyesi Kenan Þakir Üzeyiraðalý, Kürtçe yayýnlanan Kürdistan Rapor Gazetesine konuþtu. Üzeyiraðalý, ITC’nin siyasi projesi ile Kürtler’in siyasi projesinin birbiriyle uyuþmadýðý için ITC’nin þuana kadar Kürt yönetiminde yer almadýðýný belirtti....

2007 Kerkük y‎l‎ olacak

2007 Kerkük y‎l‎ olacak
ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkmen Baðýmsýzlar Hareketi Lideri Kenan Þakir Üzeyiraðalý sitemize konuþtu. Çarpýcý mesajlarda bulunan Üzeyiraðalý Kerkük'te adilane bir yönetim istediklerini söyledi. ABD'yi sert bir dille eleþtiren Türkmen politikacý Üzeyiraðalý, Irak'taki mezhep çatýþmasý arkasýnda siyasi gruplarýn dar particilik çýkarýnýn yattýðýný ifade etti. ...

Kale iki kez y‎k‎ld‎!

Hits: 40

Kale Kerkük’ün simgesi Türkmenlerin Kerkük’te ilk yerleþim bölgelerinden biri Kerkük’ü…

Devam...

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..

Hits: 8

Milletlerin kutsal amaçlarý ve beklentileri, davalarýna emek veren kahraman insanlarýyla gerçek…

Devam...

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak

Hits: 4

Sosyal paylaþým aðý Twitter´in, en büyük gelir kalemi olan reklam gelirleri, bu yýl sonu iti…

Devam...

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor

Hits: 5

Þampiyonlar Ligi´nde 2013-2014 sezonu yarýn A, B, C ve D Gruplarý´nda oynanacak 8 karþýlaþma…

Devam...

kanl‎ Pazar

Hits: 5

Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Kerbela, Babil, Nasýriyye ve Basra …

Devam...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...

Hits: 22

Erbil’de Türkçe ve Kürtçe çýkan Saray gazetesinin 102. sayýsý çýktý. Yeni sayýda öne …

Devam...

Saray 102

Hits: 3

Devam...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD

Hits: 178

Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmen kaný dökülmeye devam ederken Ankara ve Ýstanbul’da Türkme…

Devam...

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI

Hits: 13

yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, güzel bir tablo ortaya çýktý bugün Kerkük´t…

Devam...

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü

Hits: 439

Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Türkmeneli Dernekler Feder…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

فphone 5 S

Yaar Subhi Kesi

Rüya Raporu

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter