1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-23
Facebook Twitter Youtube
Yeniler
  • Toplam 2459

Kale iki kez y‎k‎ld‎!

Kale iki kez y‎k‎ld‎!
Kale Kerkük’ün simgesi Türkmenlerin Kerkük’te ilk yerleþim bölgelerinden biri Kerkük’ün göbeðinde þahlanan bu tepecik bir çok Tarihi olaylara sahne olmuþtur bir çok olaylara þahitlik yapmýþtýr, bir çok ileri gelen meþhur Türkmen ...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD
Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmen kaný dökülmeye devam ederken Ankara ve Ýstanbul’da Türkmenlere can katacak, nefes aldýracak, moral verecek ve geleceðe ümitle baktýracak geliþmeler oldu. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu, Türkmen Meclisi müteþebbis heyeti Ankara’da tarihî ...

Mimar Sinan´‎ anlat Türkmen mimar

Mimar Sinan´‎ anlat Türkmen mimar
Bir süredir Ortadoðu’da yaþanan siyasi kirlilik ister istemez bizleri haber kanallarýnda uzak tutmaktadýr ancak raðbet gören belgesel ve bilimsel kanallarýn hem yararlý hem de bizlere faydalý olduðunu, bilgilerimizi tazelendirip bizlere yeni bir þeyler kazandýrmaktadýr. ...

Suriye’nin Kuzeyi senaryolar‎!

Suriye’nin Kuzeyi senaryolar‎!
Sözüm ona Hür Dünya güçleri, Suriye’yi “balistik füzelerle” vurmaya hazýrlanýrken, 2 yýldýr kargaþalý bir iç savaþ yaþayan ülkeyi paylaþma senaryolarý þimdiden hazýrlanýyor. Gerçekten de, diktatör Esad’ýn durumu gün geçtikçe zorlaþýyor. ...

KUZEY IRAK REALفTESفNDEN SONRA KUZEY SURفYE SENARYOSU

KUZEY IRAK REALفTESفNDEN SONRA KUZEY SURفYE SENARYOSU
2 yýlý aþkýn bir süredir Suriye’de devam eden kaos, bir yandan Türkiye dahil bölgeyi Suriyeli mülteci akýnýyla baþ baþa býrakýrken, diðer yandan iktidarýn baþlattýðý açýlým paketinin yaný sýra son zamanlarda Kuzey Irak’taki bölgesel yönetime bahþedilen imkanlar sonucu Kuzey ...

Türkmen Ki‏iliًi psikolojisi

Türkmen Ki‏iliًi psikolojisi
Her hangi bir toplum, oluþum ve ya bir kiþi ile ilgilenmeden önce psikolojisi üzerinde iyice durmalýsýnýz. Ýliþkilerin baþarýlý olmasý adýna bunlarýn üzerinde uygulanan baský ve sýkýntýlarý göz ardý etmemekle birlikte iyice araþtýrmalýyýz. aksi takdirde bu iliþkiler ayný ...

ITC BAقKANI ERقET SALفHف’NفN AاIKLAMASI فLE فLGفLف

ITC  BAقKANI  ERقET  SALفHف’NفN  AاIKLAMASI  فLE  فLGفLف
Kardeþim Erþet Bey eðer Türkmen gruplarý ve partileri anlaþmasalar ve tek söz olmasalar yorgunluðunuz heba olur ve bir þey yapmamýþ gibi olursunuz.Onun için tek hedefiniz Türkmen grup ve partilerini bir araya toplamak olsun ve acilen legal veyada illegal bir silahlý milis kuvveti ...

Türkmen Ki‏iliًi psikolojisi

Her hangi bir toplum, oluþum ve ya bir kiþi ile ilgilenmeden önce psikolojisi üzerinde iyice durmalýsýnýz. Ýliþkilerin baþarýlý olmasý adýna bunlarýn üzerinde uygulanan baský ve sýkýntýlarý göz ardý etmemekle birlikte iyice araþtýrmalýyýz. aksi takdirde bu iliþkiler ayný ...

Vatan yahut Kürdistan, karar zaman‎

Vatan yahut Kürdistan, karar zaman‎
Þu anda Türkiye'nin en uzun sýnýr komþusu, düþünülenin aksine Suriye deðil. Irak da deðil. Türkiye'nin en uzun sýnýr komþusu Kürdistan. Baðdat’ta Þii baþbakan Maliki, Kürtlerin güçlenmesinden rahatsýz. Ama lügatinde ‘Kuzey Irak’ diye bir laf yok....

Bağdat–Erbil Yakınlaşması ve Suriye Krizi

Bağdat–Erbil Yakınlaşması ve Suriye Krizi
GESAM ORTADOĞU UZMANI Arap uyanışı ile beraber Orta Doğu’da yaşanan değişim süreci ve gelişmeler tüm bölge ülkelerini meşgul etmektedir. Bir yandan Suriye krizinin devam etmesi ve diğer yandan da Mısır’daki askeri darbe sonucunda Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesi bölgedeki şiddet...

Kale iki kez y‎k‎ld‎!

Hits: 40

Kale Kerkük’ün simgesi Türkmenlerin Kerkük’te ilk yerleþim bölgelerinden biri Kerkük’ü…

Devam...

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..

Hits: 8

Milletlerin kutsal amaçlarý ve beklentileri, davalarýna emek veren kahraman insanlarýyla gerçek…

Devam...

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak

Hits: 4

Sosyal paylaþým aðý Twitter´in, en büyük gelir kalemi olan reklam gelirleri, bu yýl sonu iti…

Devam...

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor

Hits: 5

Þampiyonlar Ligi´nde 2013-2014 sezonu yarýn A, B, C ve D Gruplarý´nda oynanacak 8 karþýlaþma…

Devam...

kanl‎ Pazar

Hits: 5

Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Kerbela, Babil, Nasýriyye ve Basra …

Devam...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...

Hits: 22

Erbil’de Türkçe ve Kürtçe çýkan Saray gazetesinin 102. sayýsý çýktý. Yeni sayýda öne …

Devam...

Saray 102

Hits: 3

Devam...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD

Hits: 178

Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmen kaný dökülmeye devam ederken Ankara ve Ýstanbul’da Türkme…

Devam...

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI

Hits: 13

yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, güzel bir tablo ortaya çýktý bugün Kerkük´t…

Devam...

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü

Hits: 439

Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Türkmeneli Dernekler Feder…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

فphone 5 S

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter