1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
  • Toplam 3000

Ali Kerküklü Kimdir?

Ali Kerküklü Kimdir?
Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde Oyun - Kerkük", "Iraka Özgürlük Operasyonu ve Kerkük" ve Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çýðlýðý Öyle insanlar vardýr ki, onlar fazilette, cömertlikte, fedakarlýk ve ihlasta o derecelere yükselmiþ, öylesine ...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE
Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zorunlu dil olarak kullanýlmasýyla ilgili yayýnladýðý genelge, Türkmenler arasýnda gerilim ve Irak’ýn genelinde de infial yarattý. ...

Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi

Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi
Kerkük Valisi, Kerkük il meclisine 14 Mart 2017 tarihli bir yazý yönelterek Kerkük’teki resmî dairelerin üzerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraðýnýn asýlmasý talebinde bulunmuþtu. Ýl meclisi 28 Mart tarihinde toplanarak sayýlarý 41 olan il meclisi üyelerinin 25 Kürt ...

Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Baþlayacak?

Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Baþlayacak?
1921'de baþlayan ýrkçý Sünni-Arap hakimiyeti, ABD''nin Irak'ý 2003'te iþgal etmesiyle sona ermiþtir. Seksen iki yýl süren Arap hakimiyeti döneminde Türkmenlere, her türlü haksýzlýk ,ayrýmcýlýk,asimilasyon,Araplaþtýrma, ...

Milli Türkmen Partisi nasýl bu hale geldi?

Milli Türkmen Partisi nasýl bu hale geldi?
Türkmen Siyasi Tarihinin güzide bir Partisi iken Türkmen Siyasi hayatýna ilk defa Partileþmeyi getiren, ve baþka ilkleri getiren , Türkmen Halkýnýn hedeflerini dünaya tanýtan, Akýncý Teþkilatý, Talebe , Kadýn ve pek çok kurum ...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN BÝR YAPRAK

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN BÝR YAPRAK
Bugünlerde okumakta olduðum, Habib Hürmüzlü’nün, Kerkük Vakfýnca yayýnlanan yeni kitabý “مذكرات صحفي تركماني” Irak Türkmenlerinin yakýn geçmiþine ýþýk tutuyor. Hürmüzlü’nün hatýralarýndan oluþan kitapta 14 Temmuz (1959) Kerkük Katliamý’nýn öncesi ve sonrasý, Kardaþlýk dergisinin doðuþu ve istila ediliþi, 24 Ocak (1970) Kararlarýnýn arka planý ve Türkmenleri ilgilendiren pek çok siyasi ve sosyal...

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak
Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek kutlanmalýdýr. Bu bayram günü uluslararasý arenada da kaydedilmiþ bir tarihtir. ...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý
Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul eyaletleri. O dönemde Türkmenlerin çoðunluðu Musul Eyaletinin sýnýrlarý içinde yaþýyordu. Bu arada Hanekîn, Mendeli ve Karatepe gibi kasabalarda yaþayan Türkmenler Baðdat Eyaletine baðlý bulunuyordu....

IRAK’TA KÜRT DEVLETÝNÝ KURMA PROVALARI

IRAK’TA KÜRT DEVLETÝNÝ KURMA PROVALARI
Ortadoðu’da bir Kürt devleti kurulursa büyük bir ihtimalle Kuzey Irak’ta kurulacaktýr. Ama ne zaman? Bence Kerkük resmen Kürt bölgesine ilhak edilebilirse... 2011 yýlýndan itibaren konuþmalarýmda ve yazýlarýmda hep yaptýðým bir uyarýdýr: ¨Kerkük, Irak’ýn Irak da Ortadoðu’nun supabýdýr. ...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

HABÝB  HÜRMÜZLÜ’NÜN  HATIRALARINDAN,, IRAK  TÜRKMENLERÝNÝN  YAKIN  GEÇMÝÞÝNE  PENCERELER
Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan küçücük bir dilimde yaþadýklarýný kâðýda döküp bu dünyadan göç ettikten sonra bile kendine ait bir parçayý geride kalanlara býrakma arzusundadýr. Ýnsan bu dilimin içine ne bulursa doldurur. Tabir caizse, eteðindeki bütün taþlarý döker. ...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10484

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10207

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 8982

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 8888

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 8713

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý


counter