1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
  • Toplam 8061

Kerkük’teki Gök Kümbet de sergileniyor

Kerkük’teki Gök Kümbet de sergileniyor
Bir millet için 'tarihi eser' sahibi olmak, her þeyden evvel bir 'tarihe' sahip olmayý gerektirir. Bu topraklardaki geçmiþimiz bin yýlý aþýyor. Yani en azýndan bin yýllýk bir tarihten söz ediyoruz. Bin yýlý aþkýn geçmiþin tarih olabilmesi, tarih bilincine sahip olmayý ve bu süre içinde inþa edilen medeniyet ve tarihi eserlere sahip çýkmayý, o medeniyeti ve tarihi eserleri yaþatmayý gerektirir. ...

Musul'da DEAÞ'a büyük darbe!

Musul
Irak'ta terör örgütü DEAÞ'ýn, Musul'un Türkmenlerin yoðunlukta olduðu Telafer ilçesini kuþatan Ýran destekli Haþdi Þabi güçlerine saldýrmasý sonucu 44 DEAÞ militaný ile 15 Haþdi Þabi gücünün öldüðü bildirildi....

SALÝHÝ: ÝLÐANLI TEKKESÝ ÞEHÝT AÝLLERÝNÝ KABUL ETTÝ.

SALÝHÝ: ÝLÐANLI TEKKESÝ ÞEHÝT AÝLLERÝNÝ KABUL ETTÝ.
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Ýlðanlý Tekkesi Þehit Aillleri heyeti ile Tavuk Ýlçe Meclisi Baþkaný Celil Ýbrahim'ý,Baþkanlýk binasýnda kabul etti. Görüþmede,ziyaretçi heyet, Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi'nin her zaman þehit aillelerinin haklý davasýnýn yanýnda olduðundan dolayý teþekkür ettiler....

-Telafer'in kurtarýlmasýný bir an önce talep ederken,milli çizgiden çýkanlarý da cezalandýrdý---

-Telafer
Irak Türkmen Cephesi Baþkanlýðý Yürütme Kurulu üyeleri,bu sabah Baþkanlýk binasýnda toplantý düzenledi. Toplantýda,Irak'ta ve Türkmeneli bölgeleri'nde son durumu ile Telafer'in bir an önce kurtarýlamsý konusundaki kararlý duruþunu ve ilkesini görüþtü....

ERÞAT SALÝHÝ, AYDIN BEYATLI ÝLE BAÐDATTA BÝR ARAYA GELDÝ

ERÞAT SALÝHÝ, AYDIN BEYATLI ÝLE BAÐDATTA BÝR ARAYA GELDÝ
ITC BAÞKANI TÜRKMEN LÝDER KERKÜK MÝLLETVEKÝLÝ SAYIN ERÞAT SALÝHÝ TÜRKMENELÝ DERNEKLER FEDERASYONU BAÞKANI DR AYDIN BEYATLI ÝLE BAÐDATTA BÝR ARAYA GELDÝ; Görüþmede Irak- Musul ve Telafer deki son durum tartýþýldý. Türkmenler olarak çok hassas ve tehlikeli süreçten geçtiðimiz bu günlerde her zamankinden daha fazla birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduðumuz dile getirildi....

YURT DIÞINDAKÝ IRAKLI DOKTORLAR DERNEÐÝNDEN BÝR HEYET IRAK SAÐLIK BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ:

YURT DIÞINDAKÝ IRAKLI DOKTORLAR DERNEÐÝNDEN BÝR HEYET IRAK SAÐLIK BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ:
Yurt dýþýndaki Iraklý Doktorlar Derneði Baþkaný Dr. Aydýn Beyatlý ve beraberindeki heyet Irak Saðlýk Bakaný Sayýn Dr.Adile HUMUD Bakan müsteþarý Hazým El-Cümeyli ve Irak Parlamento saðlýk komisyonu üyesi Milletvekili Süham EL-MUSEWÝ ile görüþtü. Görüþmede aþaðýdaki konular arz edildi ve iþbirliði saðlandý....

SALÝHÝ: Ýsveçre Büyükelçisi ile ''DEAÞ'' sonrasýný görüþtü...

SALÝHÝ: Ýsveçre Büyükelçisi ile
Irak Türkmen Cephesi Genel Baþkaný Erþet Salihi,Ýsveçre'nin Baðdat Büyükelçisi Hans Piter ile biraraya geldi. Görüþmede,Irak'ta geliþen siyasi geliþmeleri ile DEAÞ sonrasý kurtarýlan bölgelerin durumu ve yýkýlan Türkmen þehirleri'nin imarý ele alýndý. ...

Þairler Antalya'da buluþtu

Þairler Antalya
AVRASYA Sanat Kültür ve Edebiyat Derneði (ASKED) tarafýndan organize edilen 'Uluslararasý Türkmen Elleri Þairleri Buluþmasý' Türk Halk Müziði konseriyle sona erdi....

Erbil'de 11 Türkmen Asker Için Anma Töreni

Erbil
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Musul'u terör örgütü DEAÞ'tan kurtarma operasyonu sýrasýnda Telafer ilçesinde hayatýný kaybeden Irak ordusunda görevli 11 Türkmen asker için Erbil'de bir anma töreni düzenledi. ...

IRAK TÜRKMENLERÝ HOCALI SOYKIRIMINI ANKARADA ANDILAR

IRAK TÜRKMENLERÝ HOCALI SOYKIRIMINI ANKARADA ANDILAR
Þubat 11 tarihde “Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði” Ankara þubesinde Hocalý Soykýrýmý anýsýna konferans düzenlendi. “Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneðinin” teþkilatçýlýðý ile gerçekleþen “Hocalý Soykýrýmýnýn” anma proðramýnda Ankarada yaþayan ...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10706

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9206

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...

Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý

Yaar Subhi Kesi

Açýlým

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter