1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
  • Toplam 8061

Türkmen siyasi liderlerinin,Ulusal Ýttifaký Baþkaný Seyid Ammar El Hakim ile Cuma günü Baðdat'ta yapýtýklarý toplantý sonucu...

Türkmen siyasi liderlerinin,Ulusal Ýttifaký Baþkaný Seyid Ammar El Hakim ile Cuma günü Baðdat
Geniþ bir coðrafyada Kuzey'de Telafer ve Güney'de Mendili þehrine kadar yaþayan ve Irak'ta 3. unsur ve bir millet olan Türkmenler. Kerkük'ü kendilerine merkez ve baþkent olarak saymýþtýr. Türkmenlerin Nüfusu,göç ve yerlerinden edinmelere raðmen, 2 Millyondur. Bu topraklarda 1400 yýla aþkýn bir süredir yaþamaktadýrlar ve yaþýyorlar....

Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalýþtayý’nda

Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalýþtayý’nda
Antalya'da bu yýl ikincisi düzenlenen Yörük Türkmen Çalýþtayý, 40 ilden Yörüklerin katýlýmýyla baþladý. 300'e yakýn Yörük derneðinin temsilcisi, Irak Türkmenleri adýna da 17 yýldýr Antalya ve Türkiye'de faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliði ve Dayanýþma Derneði katýldý....

Büyükelçi Yýldýz,ITC'yi ziyaret etti...

Büyükelçi Yýldýz,ITC
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Irak Türkmen Cephesi Baþkan Yardýmcýsý,Parlamento raportörü Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroðlu ve Türkmen Þahsiyetleri Baðdat'taki Baþkanlýk binasýnda,Türkiye Cumhuriyeti Baðdat Büyükelçisi Fatih Yýldýz'ý kabul etti. ...

Irak Parlamentosu,Ýl meclis seçimlerini görüþtü...

Irak Parlamentosu,Ýl meclis seçimlerini görüþtü...
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,2005 yýlýndan beri ertelenen Kerkük Ýl Meclis seçimleri hakkýnda, Parlamento oturumunda açýklama yaptý....

Türkmeneli Partisi'nden Devlet Kurumlarýna Ziyaret

Türkmeneli Partisi
Türkmeneli Partsi'nden bir heyet Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna baðlý olan Sosyal Koruma bölümü Kerkük Þubesini ziyaret etti Ziyaret sýrasýnda vatandaþlarýn karþýlaþtýðý sýkýntýlar ele alýndý ...

-Hollanda Baðdat Büyükelçiliði siyasi danýþmaný ile DEAÞ sonrasýný görüþtü-

-Hollanda Baðdat Büyükelçiliði siyasi danýþmaný ile DEAÞ sonrasýný görüþtü-
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi, Hollanda Baðdat Büyükelçiliði siyasi danýþmaný Limoyýn Tonstra ile DEAÞ sonrasýný ele aldý. Görüþmede, Irak'taki Türkmenlerin durumu ve DEAÞ sonrasý geleceði görüþüldü....

Kerkük petrolü Ýran üzerinden ihraç edilecek

Kerkük petrolü Ýran üzerinden ihraç edilecek
Irak ve Ýran, Kerkük petrollerinin Ýran üzerinden ihraç edilmesi için boru hattý inþa edilmesi konusunda anlaþtý. Irak ve Ýran enerji bakanlarý, boru hattý inþasý için çalýþmalara baþlamak üzere baþkent Baðdat'ta bir mutabakat zaptý imzaladý. ...

Köprülü'den Yüksek Seçim Komiserliðine eleþtiri.

Köprülü
ITC Seçim Dairesi Baþkaný sayýn Ahmet Ramzi Köprülü, Yüksek Seçim Komiserliðinin Türkmenleri bir azýnlýk saymalarýna eleþtiride buludu. ITC Seçim Dairesi Baþkaný sayýn Ahmet Ramzi Köprülü , Türkmenleri bir azýnlýk saymamalarý için tüm Türkmen partilerinin Siyasi Parti ve Teþkilatlar dairesine 2000 isim parti üyesi olarak vermelidirler. ...

Ganire Paþeyeva'dan Türkmen Çaðrýsý

Ganire Paþeyeva
Gittiði her ülkede Irak Türkleri ve Türk Dünyasý’na desteðini sürdüren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paþayeva, Antalya'da yaptýðý açýklamada Avrupa Konseyi'ni Türkmenlere destek olmaya çaðýrdý....

Irak’ta Türkmen Partilerinin Tarihçesi

Irak’ta Türkmen Partilerinin Tarihçesi
2003 yýlý öncesi diktatör Saddam rejimi döneminde ve o rejimin düþmesinden bu yana, Irak’ta kurulmuþ olan bir sürü Türkmen siyasi parti ve kuruluþlarý faaliyet yapmýþtýr . Bu yazýmýzda o parti ve örgütleri mercet altýna alarak tarihlerine bir göz atmak istedik....

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10706

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9206

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...

Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý

Yaar Subhi Kesi

Açýlým

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter