1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
  • Toplam 8061

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Salihi'den açýklama

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Salihi
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþat Salihi, Kerkük'te kamu binalarýna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraðý asýlmasýna iliþkin "tepkili ve endiþeli" olduklarýný söyledi. Salihi, "Salih Müslim'in bayraðýnýn ne iþi var benim memleketimde?" dedi....

MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adan: Kerkük'teki yangýn Ankara'ya da ulaþýr

MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adan: Kerkük
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adan, "Kerkük'teki yangýn Ankara'ya da ulaþýr. Bizim çýkarlarýmýz, bölgedeki Türkmen çýkarlarýyla birebirdir ve sonsuza kadar da öyle olmak zorundadýr." dedi....

Türkmen demek ýrkçýlýksa ben ýrkçýyým

Türkmen demek ýrkçýlýksa ben ýrkçýyým
Antalya’da konuþan Sinan Oðan, ihraç edildiði partisi MHP’ye, Kerkük konusunda Ankara’da 1 milyon kiþinin toplanacaðý miting çaðrýsý yaptý. ‘Ülkem ve ülküm için hayýr’ sloganýyla Türkiye’yi gezen MHP’den ihraç edilen Sinan Oðan, Antalya’da CHP’li Muratpaþa Belediyesi’nin ...

Bayrak kirizi Türkmen Aþiretler Meclisinde ele alýndý

Bayrak kirizi Türkmen Aþiretler Meclisinde ele alýndý
Haftalýk toplantýsýný Türkmen toplumunun önde gelen þahsiyetlerinin ciddi katkýsýyla gerçekleþtiren Türkmen Aþiretler Meclisinin bu haftaki buluþmasýna ilgi büyüktü. Bugünkü toplantýya kerkük ve etrafýndaki kasaba ve köylerden birçok aþiret reis ve temsilcilerinin yanýsýra Türkmen Sivil Toplum Örgütlerinin Baþkan ve Temsilcileri, ...

Irak Parlamentosu'ndan 'bayrak' kararý

Irak Parlamentosu
Türkmen milletvekili Hasan Turan, mecliste bugün düzenlenen oturumda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraðýnýn tek taraflý onayla Kerkük'teki kamu binalarýna asýlmasý konusunun oylamaya sunulduðunu belirtti. Milletvekili Turan, söz konusu oturumda Kerkük'te sadece Irak bayraðýnýn asýlmasýnýn onaylandýðýný ifade etti. ...

Suriye’de Türkmenlerden Kerkük protestosu - Video

Suriye’de Türkmenlerden Kerkük protestosu - Video
Türkmen Muntasýr Billah Tugayý’nýn öncülüðünde bir araya gelen bölgedeki askeri gruplar ve sivil toplum örgütlerinin liderleri Kerkük Ýl Meclisi’nde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin bayraðýnýn Kerkük’te bulunan tüm resmi dairelere asýlmasý kararýný protesto etti....

Ganire Paþeyeva'dan 'Kerkük' çaðrýsýAna

Ganire Paþeyeva
Kerkük'teki zulümle ilgili çaðrýda bulunan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paþayeva, “her zaman Irak Türkmen kardeþlerimizin yanýndayýz ve bütün Türk dünyasýný Irak'taki soydaþlarýmýza desteðe çaðýrýyoruz” dedi. ...

Kýrmýzý çizgide birlik oldular

Kýrmýzý çizgide birlik oldular
Türkmen yetkililer Aydýnlýk’a yaptýðý açýklamalarda Kerkük meselesinde birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Milletvekili F. Ekrem Terzi ‘Filistin gibi olmasýn diye birlikteyiz’ derken Türkmen Cephesi Lideri Salihi de Baðdat yönetimine imzalarýn sunulduðunu bildirdi. ...

Türkmen liderden bayrak tepkisi: Silahlar konuþur

Türkmen liderden bayrak tepkisi: Silahlar konuþur
Irak Türkmen Meclisi Baþkaný Erþad Salihi, Kerkük'te Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraðýnýn kamu kurumlarýna ait binalarda kullanýlmasý kararýna iliþkin açýklama yaptý. ...

Türkmen Gazeteci Unutulmadý

Türkmen Gazeteci Unutulmadý
Irak Kerkük’te terör saldýrýsý sonucunda yaþamýný yitiren gazeteci Ahmet Haceroðlu kabri Türk Dünyasý heyeti tarafýndan ziyaret edildi. Haceroðlu’nun kabrini Avrasya Türk Dernekler Federasyon Baþkaný Ýsmail Cengiz...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10706

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9206

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...

Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý

Yaar Subhi Kesi

Açýlým

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter