1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
  • Toplam 8061

Türkmen þairler Antalya’da buluþacak

Türkmen þairler Antalya’da buluþacak
Avrasya Sanat Kültür ve Edebiyat Derneði (ASKED) tarafýndan organize edilen 'Uluslararasý Türkmen Elleri Þairleri ve Sanatçýlarý Buluþmasý', 11-13 Þubat'ta Antalya'da yapýlacak. ASKED Baþkaný Savaþ Ünal, Crown ...

Iraklýlarý ilgilendiren Milli uzlaþý konusu sadece Sunii ve ya Þiilere mahsus deðildir

Iraklýlarý ilgilendiren Milli uzlaþý konusu sadece Sunii ve ya Þiilere mahsus deðildir
Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi ifade etti... Iraklýlarý ilgilendiren Milli uzlaþý konusu sadece Sunii ve ya Þiilere mahsus deðildir. Uzlaþý,tüm Iraklýlarýn sorunlarýný çözecek siyasi görüþün bir stratijik ürünüdür.Bunlar,siyasi ve ya protokol görüþme ile gerçekleþmeyecektir....

KISKANIYORUM SENÝ SON BAHAR..


KISKANIYORUM SENÝ SON BAHAR..
Ýlham geliyorum demez. Týpký kalbe inen bin ton aðrýsý gibi.. Ansýzýn tutar kýskývrak seni.. Daralýrsýn.. Kalbini söküp atasýn gelir o an.. Yeter ki o aðýrlýk hafiflesin.. Geçmez öyle kolay kolay.....

ITC'den "Bakanlýk talebi yineleme" çaðrýsý

ITC
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Salihi: "Baþbakan Haydar el-Ýbadi baþkanlýðýndaki Bakanlar Kuruluna, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen ve bizim referansýmýzla bir Türkmen ismin bakan olmasý talebimizi yineliyoruz" "Ülkedeki tüm kararlarýn alýndýðý siyasi ...

Telaferli Türkmen Ahmet Rýza: Irak'tan ders alsýnlar

Telaferli Türkmen Ahmet Rýza: Irak
IÞÝD, Telafer’i ele geçirince Kerbela’ya göçen Ahmet Rýza, “Suriye halký Irak’tan ders almadýðý için bu halde. Bütün milletlere, Türkiye’ye de söylüyorum, emperyalistlerin sözlerine uymasýnlar” diyor...

ITC , Seçim Dairesi bir biyometri kayýtlarý için Musalla bölgesinde bir panel düzenledi.

ITC , Seçim Dairesi bir biyometri kayýtlarý için Musalla bölgesinde bir panel düzenledi.
ITC Seçim Dairesi , ITC Kerkük il baþkanlýðý bürolarý ve T. S.T.Ö ile iþ birliði çerçevesinde biyometri kayýtlarý için Musalla bölgesinde bir panel düzenledi. Panele , bölgede birçok vatandaþlar ve ITC Kerkük bürolarý sorumlularý , T.S.T.Ö ve hatta din adamlarý katýldý. ...

Türk Kýzýlayý Antalya Þubesi, savaþ maðduru Türkmen ailelere gýda yardýmýnda bulundu

Türk Kýzýlayý Antalya Þubesi, savaþ maðduru Türkmen ailelere gýda yardýmýnda bulundu
Þube Baþkaný Dr. Cengiz Nizam, “Ülkelerindeki olumsuz koþullar dolayýsýyla vatanýmýza sýðýnan kardeþlerimize 20 koliden oluþan kuru bakliyat malzemelerinin bulunduðu erzak yardýmlarýný bizzat mahallelerine giderek elden ulaþtýrdýk....

Haþdi Þabi Telafer'e saldýrý baþlattý

Haþdi Þabi Telafer
Ýran destekli Haþdi Þabi güçlerinin Musul'un Türkmen kenti Telafer ilçesinin kuzeyinde operasyon baþlattýðý belirtildi. Ýçerde en az 65 bin sivilin olduðu düþünülüyor. ...

ITC'den Ýbadi'ye "Türkmen Bakan" çaðrýsý

ITC
ITC Baþkaný Salihi:- "Ýbadi'nin Ticaret ya da Sanayi bakanlýðýna üyesi olduðu Dava Partisi mensubu 'sözde Türkmen aday' seçeceði duyumunu aldýk. Bu durum, Türkmenler açýsýndan endiþe verici. ...

TÜRKMEN MÝLLÝYETÇÝ HARAKETÝ AVRUPA SORUMLUSU KERKÜKTE

TÜRKMEN MÝLLÝYETÇÝ HARAKETÝ AVRUPA SORUMLUSU KERKÜKTE
Türkmen milliyetçi haraketi genel baþkaný Sn. Hüsamettin TÜRKMEN çaðrýsý üzerine ve partinin kayýt iþlemleri tamamlandýðý üzere türkmen milliyetçi haraketi avrupa sorumlusu Sn. Kemal BACALAN KERKÜKTE Sn. Hüsamettin TÜRKMEN ile görüþtü....

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

Hits: 11351

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

Hits: 10706

Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

Devam...

BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

Hits: 10667

Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

Devam...

HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

Hits: 10328

Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

Boyun .... Eðmem

Hits: 9206

Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

Devam...

Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý

Yaar Subhi Kesi

Açýlým

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter