1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

MÜSLÝM’ÝN KERKÜK’TE NE ÝÞÝ VAR?

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Türkmen þehri Kerkük’ün Kürt Valisi Necmettin Kerim’in geçen Mayýs ayý içinde Washington’a yapmýþ olduðu resmi ziyaret sýrasýnda gazetelere verdiði demeçte Kerkük’ün Kürdistan’ýn bir parçasý olduðu ve bu nedenle de Kürdistan bölgesine baðlanmasýnýn gerektiðini belirtmiþtir.
Kerim, bununla yetinmeyip döndükten sonra PKK uzantýsý olan PYD’nin eþ baþkaný Salih Müslim’i benzer açýklamalar yapmak amacýyla alelacele Kerkük’e davet etmesi rastgele veya tesadüfi bir ziyaret olmayýp kendisine tevdi edilen projenin uygulanmasýdýr. Müslim’in Kerkük ziyareti sýrasýnda yapmýþ olduðu talihsiz açýklamalar Türkmenlerin tepkisine yol açmýþtýr. Bu baðlamda Irak Türkmen Cephesi’nin yayýnladýðý bildiride; Salih Müslim’in açýklamasýnýn þiddetle kýnandýðýný, Kerkük’te bir Türkmen vatandaþý kalana kadar buranýn bir Türkmen þehri olduðunun savunulmaya devam edileceðini ve bu talihsiz açýklamalarýn iki halk arasýndaki tarihi iliþkilerin bozulmasýna da yol açacaðý yer almýþtýr.
Bir defa Irak’ýn kuzeyinde oluþturulan özerk Kürt yönetimi ve hali hazýrda Suriye’nin kuzeyinde oluþturulmak istenen Kürt kantonlarý tamamen bir Amerikan projesidir. Þimdi de hedef yeni enerji hatlarýnýn kurulmasýdýr. Bu baðlamda IÞÝD’in Musul’u iþgal etmesiyle baþlayan süreçte Kerkük hem ekonomik hem de siyaseten bölünmüþ durumdadýr. Kerkük’te Merkezi Hükümetin sahip olduðu Kuzey Petrol Þirketi bölgedeki Babagurgur ve Cambur petrol kuyularýnýn petrol satýþý yapýlmadan yalnýz denetimini elinde tutarken, IKBY’ye baðlý Peþmerge güçleri ise kentin kuzeyinde ele geçirdiði Avana ve Bay Hasan kuyularýndan çýkarýlan petrollerin satýþýný yapmaktadýr. Diðer taraftan bölgede süren karýþýklýk nedeniyle yeni boru hatlarýnýn da inþa edilmesi gündemdedir.
Yeniçað gazetesinde yayýnlanan bir haberde ‘’IKBY Yönetimi, Baðdat’tan aylýk 1 Milyar Dolar gelir garanti edilmesi durumunda petrol gelirlerinin %83’ünü Irak’a, %17’sini bölgesel Kürt yönetimine verilmesi konusundaki anlaþmanýn yeniden yürürlüðe girmesi için Baðdat Hükümeti ile petrol ihracatý konusunda yeni bir anlaþma yapabileceklerini açýkladýðý’’ yer almaktadýr. Öte yandan Erbil kontrolünde olan North Oil Company Ceyhan’da sonlanan boru hattý üzerinden günlük 150 Bin varil petrol ihracatý yapýlmaktadýr.
Türkiye’nin taleplerine raðmen PKK uzantýsý PYD ile temasýný sürdüren ve desteðini artýran ABD’ye Ankara, Rakka operasyonunu birlikte yapmayý önerse de ABD’nin ajandasýnda baþka planlar olduðu için Suriye ve Irak’ta yeni koridorun altyapýsýný hazýrlýyor.
Daha sonra yapýlacaklar arasýnda yer alan, Erbil ve Duhok gibi, Süleymaniye, Kerkük ve Musul’dan baþlayýp Suriye’de Deyrezor – Rakka hattýndan ilerleyen koridor oluþturma planlarý hem Ankara’yý devre dýþý býrakma amacý taþýmakta hem de Kerkük’ü içine alan ve Afrin’e kadar uzanan koridor için de düðmeye basýlmýþ olacaktýr.


2013’de Müslim’in Ankara ziyaretine tanýk olunmuþtur. Müslim, Ankara ve Ýstanbul’da aðýrlandý, saðlýk kontrolünden geçti ve Türkiye’ye övgüler yaðdýrdý. Esad’ýn devrilmesi için muhaliflerle birlikte çalýþacaðýný ifade etti fakat ülkesine döndükten sonra beklenmedik bir þekilde Esad Rejimi ile kol kola girdi.
Türkiye ne yapmalý? Kuzey Suriye’de Güvenli Bölge kuramadý. Koridorun eksik son halkasý Cerablus – Azez arasýndaki alaný PYD’ye vermemek için direniyor. Ancak sadece Cerablus – Azez hattýyla sýnýrlý kalýnamaz. Türkiye diðer kantonlar konusunda da farklý tavýr içinde olmalýdýr. Cizre ne ise Kobani de o olmuþ ve güvenlik tehdidi olmanýn da ötesine geçilmiþtir.
Hali hazýrda Türkiye oyunu bozma gücüne sahiptir. Suriye politikasý gözden geçirilip ne yapýp edip Kerkük için bu sürecin içinde yer almalý, adaletli çözüm için Ýran’la ortaklaþa hareket etmeli ve dolayýsýyla da Türkmenlerin insani haklarý ve hukuklarý korunmalýdýr.

Cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...