1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Gözümüz aydýn azýnlýðýmýza

Ümit KÖPRÜLÜ


Her kesce bellidir ki eski rejim baþkaný Saddam Hüseyin Irak’ta azýnlýklardan konuþtuðu zaman Türkmenleri, en büyük azýnlýk gösterirdi. Ancak 9 Nisan 2003 günü ýrkçý rejimin düþtüðünden bu yana ve özellikle de son dönemde Irak türkmenleri bir çok siyasetci ve yazarlarýn belirtmelerine göre süryaniler’in bile altýna düþmektedir. bü üzücü tabloya ne yazýk ki baþta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kesim ve yazarlarýmýzdan her hangi bir düzeltme ve hakkýmýzý savunma teþebbüsünde bulunmamaktadýr. Acaba sayýmýzýn üç milyonu ve bezýlarýnýn dört milyonu bile aþtýðýný iddia edenler, ne zamana kadar halkýmýzýn varlýðýný yok, veya olduðundan defalarca daha az göstermeye çalýþanlar karþýsýnda sesisliklerini koruyacaklardýr.

Koþkusuz ki milletimiz son seçimleri kaybettiðinden dolayý büyük bir moral kýrðýnlýðna uðradý. Ancak seçimlerdedeki kaybimizin en büyük suçlusu kendimiz olduðumuzu göz önüne alarak, bu moral kýrðýnlýðýnýn milli mücadelemiz önünde engel olmamasýna çalýþmamalýyýz. Milli varlýðýmýz ve gerçek güç ve aðýrlðýmýzý meydana koymayý düþünüyorsak, önce Türkmeneli’mizdeki insanlarýmýzý davamýza inanandýrýp kazanmalýyýz. Geride býraktýðýmýz iki yýlýn sonucu olarak, Bir çok Türkmen kesimlerimiz baþkalarý tarafýndan iþgal edilerek, idare edilmektedir. Erbil’deki sayý oranýmýz 60% den 05%’e düþtü. Ýnsanlarýmýza KDP çeteleri, orada göz açtýrýlmadan her türlü basýlarý uygulamaktalar ve onlarý eritmek ve Kürtleþtirmek ereðiyle, çabalarýný tüm çýplaklýðýyla devam ettirmektelerdir. Musulda sürekli olarak, siyasi bürolarýmýz iþgal edilmektedir ve insanlarýmýz öldürülmektedirler. Kerkük’ten sonra en büyük Türkmen þehrimiz olan Telafer bombar dýman altýnda kalarak bir çok ailelerimiz þehri terk etmek zorundalar. Taze’de, Tuz’da, Dakuk’ta din perdesi altýnda evler basýlarak suçsus yere tutuklamalar ardarda yapýlmaktadýr. Diyala Vilayeti’nin çoðunluðunu oluþturan Türkmenler tamamen sahipsiz kalmaktalardýr. Bazýlarý araplaþtýrýlmakta, diðerleri ise de Kürtleþtirilmektedirler. Türkmen Siyasetçilerinin aðýrlýklarýný býraktýðý Kerkük’te bile neyi kaybetmedik ki? bugün Kerkük halkýndan söz edildiðinde, bir çok yazarlarýn Araplarla Kürtlere iþaret etmeleri yokluðumuzu kanýtlamaktadýr.

Gerçekten Kendimiz Irak ulusunun üçüncü büyük öðesi göstermek istiyorsak büs bütün Türkmen halký olarak, önce güçlüðümüze ve hak sahibi olduðumuza güvenmeliyiz ve ondan sonra, gerçekten mücadele vermeliyiz, mucizeler yaratmalýyýz ve geçmiþ hatalarýmýzdan ders alarak,engelleri birer birer aþmalýlýyýz. Önümüzdeki günlerde Dörtüncü Türkmen Kurultayý var. Ne hazýrlýklarla, ve ne yaratýcý ve kurtarýcý fikir ve düþüncelerle bu büyük ve önemli kongereye katýlacaðýz? ve varlýðýmýzý kanýtlamak için neler yapacaðýz? Mutlaka ve mutlaka bu kurultaydan bir güç olarak çýkmalýyýz, ve kendimize kendisini ailesinden daha fazla milletine ve milli mücadelesine adamýþ olan gerçek bir lider seçmeliyiz.Milli mücadelimizi üstlenecek kuruluþlarýmýzý temiz ellere teslim etmeliyiz. Baþta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kuruluþlarýmýzý, miletimize yürekleri yananlar olarak, ve geleceðini düþünenler olarak, tüm baascý, hain, casus, kendi menfaatýný düþünen, milletimizi düþmanlarýmýza satan, bencil, haydut ve kalleþlerden temizlemeliyiz. Türkmen Kurultayý sýnavýný baþarýyla kazanýrsak ne mutlu bize söyleyerek aþaðýdaki noktalara önemle dikkat etmeliyiz.

Erek tüm Türkmeneli olmalý

Kerkük’ün bir Türkmen simgesi olmasý uðruna Türkmeneli’mizin diðer þehir ve kasabalarýný kurban vermemeliyiz. Kerküklü’lere saðlamak istediðimizin aynýsýný Erbilli, Musullu, Telaferli, Köprülü, Tazeli, Tuzlu, Dakuklu, Hanikinli, Mendelili, Kifrili, Kýzlarbatlýlý, Þehrebanlý, Amýrlý, Kara Tepeli ve diger Türkmen bölgeli insanlarýmýzada saðlamalýyýz. Kerkülü Türkmenin acýsýný sezdiðimiz kadar diðer Türkmen bölgelerindeki Türkmenler’imizin acýlarýnýda sezmeliyiz.
Kendi ayaðýmýz üstünde durmak

inkar edilmez bir gerçek olarak, biz Türkmenler doðuþtan bugüne kadar baþkalarýnýn ayaðý üstünde durmaya çalýþtýk. Özelliklede Türkiye Anavatan baðýrarak binlerce gencimiz idam edildi ve zýndanlara atýldý. Bugün ise çalacaðýmýz tek kapýmýz olan, baþýmýzý sokacaðýmýz tek sýcak ana göðüsü sandýðýmýz Anavatan bize sahip çýkmadan kendi ayaklarýnýz üstünde durmayý becerin söylemektedir. Evet Türklüðümüzle gurur duyarak artýk kendi ayaklarýmýzýn üstünde durmamýzýn zamaný geldi. Özgürlüðüne kavuþan veya daha kavuþma mücadelesi veren, Azeri, Türkmen, Kýrgýz, Özbek, Tatar,Kazak, Çeçen, Boþnak ve Türküstan Türkleri gibi diðer soydaþlarýmýzý örnek almalýyýz. Ne Türkiye, ne Ýran, ne Suriye ve ne de baþka bir ülkeden yardým beklemeden kendi ayaklarýmýz üstünde durmayý baþarmalýyýz. Kendi haklarýmýzý kendi fikir, kendi us, kendi güç ve kendi yumruklarýmýzla almalýyýz.

Türkmen Gücü

Türkmeneli’mizde gözü olan düþmanlarýmýz gibi artýk millet ve topraklarýmýzý koruyacak bizimde silahlý bir güce sahip olmamýzýn zamaný geldi. Bu gücün var oluþu düþmanlarýmýza nasýl gerekli olarak kabul edildiyse bizede kabul görülmelidir. Aksi takdirde bir ara gizli de olursa, Türkmen Gücü diye adlandýracaðýmýz bu gücümüz Türkmen kuruluþ ve halkýmýzý korumalý ve þehitlerimizin öçlerini canilerden almalýdýr.

Yeni Irak anayasasý

Her kesce belli ki Irak’ta kurulan yeni Parlamanto üyelerinin en önemli görevlerinden birisi hazýrlayacaklarý ülkenin yeni anayasasýdýr. Bu anayasada halkýmýzý üçüncü öðe göstermemiz ve yasal haklarýmýzý tespit etmemiz milli mücadelemizin en önemli noktasý olmalýdýr.

Genel sayým

Koþkusuz ki yurdumuzda gergeçekleþecek genel sayým, siyasetcilerimizin baþarýyla geçmeleri gereken önemli sýnavlardan birisidir.Bu sýnavý baþarýyla aþmamýz için, hazýrýklarda geç kaldýk bile. Kalan kýsa süreden derhal yararlanmalýyýz.
Gelecek Seçim

Geride býraktýðýmýz bizleri moral kýrðýnlýðýna uðratan seçimlerdeki kayýplerimizin nedenlerinden ders alarak, bilimsel ve saðlýklý bir þekilde önümüzdeke seçimlere kendimizi ve milletimizi hazýrlamalýyýz.

Eðitim ve öðretim

Bir milletin varlðýný kanýtlayacak önemli koþullardan baþta koþkusus konuþtuðu dili ve tarihi gelmektedir.Artýk halkýmýzýn kendi Türkmen dilini öðrenmesi mecburi olmalýdýr. Türkmen okullarý Türkmeneli’mizin tüm þehir ve kasabalarýnda açýlarak, çocuklarýmýza dil ve yüce tarihleri öðretilmelidir.
Sosyal yaþam

Türkmeneli’mizin tüm vilayet, þehir ve kasabalarýnda çeþitli sosyal ve kültürel kulublar, gençlik ve spor merkezleri, kadýnlar ve öðrenciler birlikleri açmamýz, çeþitli kültürel,edebi, sanatsal ve spor yarýþmalarý ve rengarenk faaliyetler düzenlemek gerekir.Enfermasyon


Enfermasyon tüm kesimlerimizin en fazla üstünde durmalarý gereken bir sözgüktür. Enfermasyon alanýnda ister yurt içinde ve isterde yurd dýþýnda olsun, bir çok þeyleri yapacaðýmýzýn þart olduðunu bilmeliyiz. Bizden sayýlarýnýn defalarca az olan Süryani kardeþlerimizin iki uydu kanallarý yanýnda Türkmeneli uydu kanalýmýz daha henüz ayaklarý üstünde durmayý baþaramamýþ. Yurt çapýnda günlük siyasi bir gazetemiz yok. internete istenilen kadarda açýlamadýk. Onun için kurulmasý gereken bir enfermasyon komitesinin aþaðýdaki istenilen tanýtým faaliyetleri üstlenmelidir.

- Türkmeneli uydu kanalýnýn yayýn seviyesini yükseltmek, program ve faaliyetlerini uzman kiþilerce hazýrlamak ve kontrola tabi tutmak. Her geldi düþük anlamlý ve zayýf sözlü ve besteli þarkýlara asla izin vermemek. Milli mücadele türkü ve marþlarýný kayýt etmelerine ses sanatcýlarýmýzý heveslendirmek ve düllendirmek.

- Türkmeneli gazetesini günlük gazete haline getirmek ve yanýsýra yurt içindeki tüm gazete ve dergilerimizin yayýlarýný sürdürmeleri için maddi yardýmlarý saðlamak.

- Yurd dýþnda Türkmen mücadelesi yapan gazete ve dergilere sahip çýkmak ve onlarýn yayýn giderlerini karþýlamak.

- Sürekli olarak yur dýþýndaki temsilçilik, dernek ve kuruluþlarýmýzý yürüyüþ, konfrans, siyasi ve kültürel faaliyetler yapmaya teþvik etmek.

- Ýnterne evrenine açýlmak ve çeþitli dillerde onlarca siteleri açmaya aydýnlarýmýzý davet etmek. üç milyonu aþkýn nüfusu olan bir millete bir elin parmaklarý kadarý internet sitelerinin bulunmasý yazýk deðilmi.

- Ýnternet siteleri dediðimiz anda özgür ve baðýmsýz olmalýlýdýr. Bencil, hain Türkmen mücadelesi düþmanlarýnca yönetilmemelidir. Türkmen mücadeleci’lerinin ürünlerini ihmal etmeden yayýnlamalýdýr.

- Arapça ve yabancý dillerde makaleler yazan yazarlarýmýza sahip çýkmalý ve onlarý yurt içinde düþmanlardan korumalýyýz.

Yoksa dikanlý yolumuza geride býraktðýmýz güçsüz düzensiz ayný adýmlarla devam edersek kedimize yerimizi süryanilerden sonra normal hak olarak kabul etmeliyiz ve milletimize (GÖZÜMÜZ AYDIN AZINLIÐIMIZA) SÖYLEMELÝYÝZ.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...