1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

LÝDERLER ÖLMEZ

Ümit KÖPRÜLÜ


(Büyük kayýp Mustafa Kemal Yayçýlýnýn arý ruhuna)

turkmensaný@yahoo.com

Liderler ölmez..
Altýn harflarýn arasýnda yaþarlar,
Güneþ doðarlar
Yeni sabahlara,
Gürgürbaba alevi olurlar..
Düþmanlarýn baðrnda.
Liderler ölmez..
Þanlarla anýlýrlar,
Tarihin ak yapraklarýnda.

Liderler ölmez..
Yýldýz doðarlar,
Karanlýk gecelere.
Ferlerini saçarlar,
Ölmez þehirlere.
Liderler ölmez..
Çocuklarn mavýmsi
gülümsemesinde dirilirler.

Liderler ölmez..
Onlarla devrimler patlar,
Ýnsansýzlýklara karþý.
Onlarla sýnýrlarrrrýn üstüne..
yürür mübarek intifadeler.
Engellerse aþýlýr birer birer.
Liderler ölmez..
Yurdumun Ýtleriyle savaþýrlar,
Yenerler onlarý birer birer.

Liderler ölmez..
Kerkükün kalesi gibi,
dim dik durarlar.
(Zubun çeketlerini giyerler
Türkmencesine.
Soluk yüzleri..
gülümsetmek için dolaþýrlar
Musallayý ve ölmez Tisini,
Erbilin kalesini,
Altnköprümün ortayakasýný,
Tuzun Büyük Pazarýný,
Taleferin Kanberderesini,
Kýzrabatý, Türkalaný, yayçýyý.
Ruharý þad olur gezdikçe..
Türkmenelinin evlerini
birer birer.

Liderler ölmez..
Ölümsüzliðin simgesidirler,
Türkmen bayraðý gibi..
dlgalanýrlar semalarda.
Atalarla, Koçaklarlarla
Satýrlarý süsletirler.
Bir lider öldükçe..
Bin lider doðar Türkmenelimde.
Karanlýðý boðar aydýnlýk,
ve özgürliðede yollar görünür.
Yaþasn Türkmen..
Yaþasýn Türkmen..
söylendikçe.

Notlar:
• Ata: 1959 katliamýnda þehit edilen Türkmen lideri rahmetli Ata Hayrullahtýr.
• Koçak: 1980 yýlýnda Saddam rejiminin idam ettiði Türkmen lideri rahmetli Necdet Koçaktr

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...