1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK UNUTULMASIN (3)

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

Bir önceki bölümde özetle bahsedilen hem IKYB’nin baðýmsýzlýðý hem de Kerkük’ün Kürdistan Bölgesine baðlanmasýyla ilgili referandumun devreye girmesi artýk zaman seçimine kalmýþtýr.
Süreç baþta projenin ana aktörü ABD olmak üzere Merkezi Hükümet, Türkiye, Ýran, Kürt gruplarý, Kerkük ve havalisinde yaþayan Türkmen ve Araplarý yakýndan ilgilendirmektedir. Ýlgililerin hiçbiri “Bu iþte ben yokum.” diyemez, yerini seçmek ve duruþunu sergilemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde iddialarý varsa tarihe karýþacaktýr.
Irak’ýn kuzeyindeki Kürt Yönetimi gerçeði dýþýnda IÞÝD kontrolü altýnda Sünni bölge olarak addedilen Musul, Rumadi ve Selahaddin vilayetleri hariç Baðdat dahil Irak’ýn diðer bölgelerinin hemen hemen tamamý, Ýran’a yakýn ancak birbiriyle ihtilaflý Þii partilerden oluþan Baðdat Merkezi Hükümetinin yönetimi ve kontrolündedir.
Ne yazýk ki Kerkük, Taze ve Tuzhurmatu olmak üzere Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan çizgide yer alan Türkmeneli Bölgesi, ihtilaflý bölge olarak kabul edilmekte ve ilgililer arasýnda pazarlýk konusudur. IÞÝD’in temizlenmesi ile ilgili meydana gelen son geliþmelerden anlaþýlacaðý üzere Peþmerge kontrolüne girmesi planlanan Musul kenti de bu pazarlýða tabi tutulmaktadýr. Ankara’nýn 1 Mart 2003’de olduðu gibi Musul’un kurtarýlmasýnda da devre dýþý býrakýlacaðý yönünde çalýþmalar yapýlmaktadýr. Kerkük ve Diyale þehirleri KYB’nin asayiþi ve güvenliði kontrolündedir. Kerkük’te fidye karþýlýðý insan kaçýrmalarý ve Türkmen evlerine yapýlan hýrsýzlýk hadiseleri had safhadadýr. Telafer’den 300.000 kiþi göçe zorlanmýþ ve Irak’ýn çeþitli kentlerinde sýðýnmacý durumundadýrlar. Bölgede Türkmenlere saldýrýlar ve gerginlik devam etmektedir.
Mesele ABD yönünden incelendiðinde, öteden beri Amerikan yönetimi, Irak’ýn toprak bütünlüðünden yana olduðunu vurgulasa da uygulamada farklýlýklar olduðu müþahede edilmektedir.
Bir defa Irak’ýn kuzeyinde oluþturulan Özerk Kürt Yönetimi ve hali hazýrda Suriye’nin kuzeyinde oluþturulmasý istenen Kürt Kantonlarý tamamen bir Amerikan projesidir. Bu baðlamda, ABD, Erbil ve Duhok’tan sonra Süleymaniye, Kerkük ve Musul’dan baþlayýp Suriye’de Deyrizor – Rakka hattýndan ilerleyen koridor Ankara’yý devre dýþý býrakma amacý taþýmaktadýr. Böylece Kerkük’ü de içine alan ve Afrin’e kadar uzanacak koridor için düðmeye basýlmýþ görülmektedir.
Washington’daki üst düzey diplomatik kaynaklardan uluslararasý medyaya sýzan haberlerin satýr aralýklarýna bakýldýðýnda Irak’ýn 3 ana bölgeye ayrýlmasýný öngören federatif yapýnýn Baðdat’tan yönetilmesinin arzu edildiði ve Ýsviçre modeline benzer Adem-i merkeziyetçi bir yapýnýn Irak için uygun olacaðý görüþünün aðýrlýk kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Kürt gruplarý, Amerikan projesi doðrultusunda birbirleriyle ittifak halinde ve hatta birkaç gün önce kanlý býçaklý Kürdistan Yurt Severler Birliði (KYB) ile Goran hareketi arasýnda uzlaþma zemini oluþturup anlaþtýlar.

Öte yandan ABD’nin hakimiyetine raðmen, Türkiye, Ýran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde farklý geliþmeler meydana gelmiþtir. Ýran açýsýndan bakýldýðýnda; ABD bölgedeki savaþlardan yarar saðlasa da artýk bölge ülkelerini de devreye sokma peþindedir. Bu da en çok Ýran’a yarayacaktýr. Zira Tahran, Irak ve Suriye’de cereyan eden savaþlarda bölgesel gücünü açýk bir þekilde kullanmaktadýr. Diðer taraftan Ýran’ýn hem Baðdat Merkezi Hükümetiyle hem de Süleymaniye’yi yöneten KYB üzerinde aðýrlýðý devam etmektedir.
Ýddialara göre Ýran’ýn Kerkük meselesiyle ilgili bazý Türkmen siyasetçilerine KYB ile diyaloða girmelerini önermesi, aynen Ankara’nýn yine farklý Türkmen siyasetçilerine KDP ile görüþmelerin baþlatýlmasýný istemesi gibidir.
Merkezi Baðdat Merkezi Yönetiminin ise Kerkük meselesi ve Kürdistan baðýmsýzlýðý konularýnda herhangi bir yorum yapmamasý düþündürücüdür.
En fazla Türkiye ve Türkmenleri ilgilendiren Kerkük meselesine bir sonraki yazýda devam edeceðiz.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...