1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK UNUTULMASIN (2)

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ

Kerkük Valisi Mayýs ayýnda Washington’da yürüttüðü resmi temaslarýn ardýndan gazetelere verdiði demecinde, Kerkük’ün Irak Kürt bölgesine katýlmasýnýn gerekli olduðuna dair açýklamasýyla eþ zamanlý olarak KDP’nin üst düzey yöneticilerinden Fazýl Miran yaptýðý açýklamada “Irak Kürdistan bölgesinin referandum yoluyla bu yýlýn sonuna kadar Baðdat’tan ayrýlacaðýný” duyurdu.
Hali hazýrda her ne kadar Kürtler Kerkük’teki illegal nüfus kaydýrmalarýyla çoðunluðu teþkil etseler de yapýlacak referandum; ABD, Türkiye, Merkezi Hükümet ve hatta Kerkük’te yaþayan Türkmen ve Araplarýn görüþleri alýnmadan kolay olmayacaktýr. Ancak, bölgede çeþitli oyunlarýn oynandýðý müþahede edilmekte olup süreç Türkiye ve Türkmenler tarafýndan dikkatle takip edilmelidir.
Referandum meselesi kýsaca incelendiðinde, Nisan 2003’de ABD’nin Irak’ý iþgaliyle her iki parti (KYB, KDP) yetkilileri ile 18 Mart 2003’de Ankara’da yapýlan toplantýda Kürt Peþmergelerinin Kerkük’e girmeyeceklerine dair imzaladýklarý taahhütnameye raðmen Kerkük’ü paylaþtýlar ve geçen süre içinde gruplar halinde illegal nüfus kaydýrmalarýný da gerçekleþtirdiler.
Dönemin Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL, ABD’nin o dönemdeki Dýþiþleri Bakaný Colin Powell’ý arayarak Kürt gruplarýnýn Kerkük’ü terk etmelerini talep etmiþtir. Diðer taraftan Talabani 12 Nisan 2003’de Kerkük’e yapmýþ olduðu ziyaret sýrasýnda þehrin Kürt, Türkmen ve Araplardan oluþan eþit sayýda bir komite tarafýndan yönetileceðini ifade etmesine raðmen ne komite kuruldu ne de göçün hýzý kesildi.
Referandum meselesi irdelenmeden önce iki hususun altýný çizmekte yarar vardýr; ilki Irak ve BM resmi kayýtlarýna göre 2003’deki savaþ öncesi 830 bin olan Kerkük’ün nüfusu, Kürtler tarafýndan illegal nüfus kaydýrmalarý sonucu 1 Milyon 450 Bin kiþiye ulaþmýþ ve resmi kayýtlara da geçirilmiþtir. Ýkincisi, Kürt gruplarýnýn yine savaþ öncesi göçe zorlananlarýnýn sayýsý yüz binler olduðu iddialarýna karþýlýk, BM ve Irak Türkmen Cephesi kayýtlarýna göre Saddam döneminde Kerkük’ten göçe zorlanan Kürt sayýsýnýn yaklaþýk 11 Bin 800 kiþi olduðu tespit edilmiþtir.
Bu tablonun birinci bendine bakýldýðýnda Kerkük’te yapýlacak herhangi bir referandumun sonuçlarý Kürt gruplarýnýn lehine olacaðý aþikardýr. Durumun resmileþtirilmesi amacýyla Kürt gruplarýnýn baskýlarý sonucunda 2005’de onaylanan daimi anayasada yer alan 140. Maddede; ihtilaflý bölgeler içindeki Kerkük için 31 Aralýk 2007’ye kadar normalleþtirme sürecinin baþlatýlarak göçe zorlananlarýn geri dönmesi, yani daha fazla nüfus kaydýrmalarýnýn gerçekleþmesinin ardýndan nüfus sayýmý sonucunda referandumun yapýlacaðý yer almýþtýr. Sürekli sözü edilen ihtilaflý bölgeler ile ilgili olarak halen hukuki zemin oluþturulamamýþtýr.


Referandum ile Kerkük’te yaþayanlarýn Baðdat Merkezi Hükümetine mi yoksa Kürdistan Yönetim Bölgesine mi baðlanmak istediklerinin sorulacaðýdýr. O tarihlerde Türkiye’nin ve Baðdat Merkezi Hükümetinin konuya gösterdikleri hassasiyet sonucunda referandumun süresinde yapýlmasý engellenmiþ ve askýya alýnmýþtýr. Ancak 31 Aralýk 2007’de süresi dolan 140. Maddeyle ilgili herhangi bir deðiþiklik yapma yetkisinin sadece Irak Meclisinde olmasýna raðmen BM Özel Temsilcisi Staffan De Mistura tarafýndan iki defa 6 aylýðýna uzatýlmasýna raðmen herhangi bir netice alýnamamasýnýn yaný sýra BM’nin meseleye olan tarafsýzlýðýna da gölge düþürmüþtür.
Bilindiði üzere o zamanýn T.C. Baþbakaný Erdoðan, 2007’de parti grup toplantýsýnda “Kerkük’te bir referandum yapýlmasý çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir, demografik yapýsý deðiþtirilmiþ bir kentte referandum doðru olmaz” diyerek Kerkük’te oldubitti koþanlarý sert bir dille uyarmýþtýr. Ancak, ne olduysa 2008 sonrasý özellikle Kuzey Iraklý Kürtlerle Türkiye arasýnda enerji baþta olmak üzere ekonomik çýkarlar sebebiyle Kerkük dosyasý tamamen olmasa da kýsmen rafa kaldýrýlmýþtýr.
Devam edecektir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...