1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ


Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45
Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdiði günlerde Kerkük valisi Washington´da bulunduðu sýrada bir açýklama yapýyor.
Kerkük valisi: "Kentin Baðdat´tan ayrýlmasý Kuzey Irak Yerel Yönetimi´ne baðlanmasý zamaný geldi".dedi.

Açýklama çok kýsa ama bugünlerde yapýlmasý çok manidar ve büyük anlam taþýyor, kanýmca.

Bu açýklama Türk Medya´sýnda da yer aldý ama, gündem olmadý,çünkü Türkiye´nin Musul ve Kerkük kýrmýzý çizgileri silindikten sonra bu bölgeler artýk gündem olma gücünü yitirdiðini görünmektedir.

Kürtler´in iddiasý, Kerkük tarihi olarak kendi bölgelerine baðlý olduðu ve baþta Türk Medya´sýnda olmamak üzere bu tezi yaymaya çalýþýyorlar.

Oysa Musul vilayeti ve Kerkük tarihi olarak Türk Topraklarý ve yüzyýllar Türk hakimiyeti altýnda olan bölgelerdir ve hatta Ýngiliz emri baki siyaseti olmasaydý þimdi bu bölgeler Misak-ý Milli´ye Sýnýrý içinde kalacaktý.

Ama Türk dýþ politikasýndaki yanlýþlýk ve uluslararasý camianýn baskýsý yüzünden artýk Türkiye bu konuda ne kasar HAKLI olduðunu ispat edemiyor.

Bu yazýda Türk tarih Adamlarýna, deneyimli diplomatlarýna ve gazetecilerine özel bir çaðrýda bulunmak gayretindeyim.
Gelin bu konuyu Gündeme taþýyalým özellikle televizyon programlarýnda tartýþma konusu yapalým,konuyla ilgili tüm saklanan belgeleri ortaya koyalým,dünyaya en azýndan tarihi parlak bu Bölgeler #Türk bölgesi olarak kanýtlayayým.

Ayrýca ortada bük bir yanlýþ var Musul vilayeti meselesi Sykes-Picot Anlaþmasý deðil Lozan antlaþmasýnda yer almaktadýr Buda ayrýca Tartýþma konusudur.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16880

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...