1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli´de tarihi olay!..

site Bakimda

Özdemir Hürmüzlü


Ýlk kez açýklýyorum;

Gazetecilik mesleðine baþlamamýn nedenlerden birisi Türkiye´de düzenlenen Türkmen Basýn Kurultaylarýna katýlmak idi.

Zira Türkmen davasý,Türk basýnýnda yerel ölçüde bile gündem olmadýðý, dolaysýyla Türk kamuoyunda bilgi yokluðu doðmaya neden oluyordu.

Gel zaman git zaman 6.Türkmen basýn kurultayý ve 1.Irak Türkmen gazeteciler kurultayý Türkmeneli´nin Baþkenti Kerkük´te yapýldý.

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bir önemli bir organizasyon düzenlediler.

Eksiði ile fazlasý ile Kerkük´te kurultay üç gün sürdü.Kurultaya Türk basýnýnda temsilen önemli bir heyet katýldý,ve söylenmesi Gerekirse güvenlik yönünden Irak´ýn çok sýkýntýlý günler geçirmelerine raðmen bu heyet tüm tehlikelere göz önüne alarak kurultaya katýlmalarý organizasyona baþka bir baþarý ve renk kattý.

Bir toplum özellikle basýn ve siyasete ilerlemek için kendi arasýnda iç demokrasiyi geniþlemek zorunda yani yapýcý eleþtirilere ve yanlýþlýklar düzeltme yöntemlerine baþvurmasý elzemdir ve tüm sorunlara uygun bir ray çerçevesinde açýk tartýþmasý gerekir.

Ve kurultay sýrasýnda özellikle yönetim kurulu seçilmesi konusunda yapýlan sýcak tartýþmalar, cemiyetin saðlýklý bir yol görmesine yol açtý.

Daha önceden defalarca ifade ettim, yine ediyorum: "Bir kurum kurmak çok kolay ama yaþatmasý için çalýþmak daha önemlidir".

Bu Cemiyetin yaþamasý için özellikle siyasi konularda araþtýrma yapan ve siyasi analiz yapan genç gazeteci yetiþtirmenin bu cemiyetin en büyük görevi olmalýdýr.

Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...