1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

13. ÝSLAM ZÝRVESÝNÝN ARDINDAN

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) 13. Ýslam Zirvesi 14 – 15 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi’nde yapýldý. Zirveye üyeliði askýya alýnana Suriye’nin dýþýnda ÝÝT’yi oluþturan 56 ülkenin liderleri ve hükümet temsilcileri katýldý.
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliði yaptýðý zirvede, Ýslamofobi, Ýslam’ýn Batý’da terörle baðdaþtýrýlmasý, DAEÞ, El Kaide gibi terör örgütlerinin Ýslam dünyasýna verdiði zarar, Arap baharýnýn Ýslam ülkeleri arasýnda oluþturduðu gerilim, mezhep farklýlýklarý nedeniyle bölgede yükselen tansiyon ve Ýslam ülkeleri arasýnda yaþanan derin krizlerin nasýl çözüleceði gibi konular masaya yatýrýldý.
Vikipedi’den alýnan bilgilere göre BM’den sonra dünyanýn en büyük ikinci kuruluþu olan ve 1 Milyar 700 Milyon nüfusu ile dünya nüfusunun 4’te 1’ini oluþturan ÝÝT’ye üye ülkelerin 49’u aðýrlýklý olarak Müslüman ülkedir. Diðer 8 ülkede ise Müslümanlar geniþ bir azýnlýk nüfusa sahiptir. ÝÝT’nin toplam GMSH’sý 15 Trilyon 860 Milyar 261 Milyon dolar ile dünya GSMH’sýnýn % 15’ini teþkil etmesi ve Dünyanýn petrol ve doðalgaz rezervlerinin neredeyse % 60’ý ÝÝT üyesi olan ülkelerde bulunmasý nedenleriyle uluslararasý arenalarda önemli bir konuma ve yere sahiptir.
ÝÝT’nin gerek nüfus sayýsý gerek ekonomik deðerleri uluslararasý arenalarda önem arz etse de ülke baðýmsýzlýðý faktörü ve haiz olduðu bilgi tekniði (KnowHow) kriterinin yetersizliði, küresel güçler arasýnda ve önemli kuruluþlar arasýnda yer almasýnda engel teþkil etmektedir.
Eski adýyla Ýslam Konferansý Örgütü yeni adýyla Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý 25 Eylül 1969’da Fas’ýn baþkenti Rabat’ta kurulmuþtur. ÝÝT’nin kuruluþ gerekçesi her ne kadar 21 Aðustos’ta Siyonistler tarafýndan düzenlenen saldýrýnýn Ýslam dünyasýnda yarattýðý yoðun tedirginlik sonucu gerçekleþtirildiði ileri sürülse de 1967’de Ýsrail – Arap savaþýnda Araplarýn yenilgilerinin de ÝÝT’nin kuruluþunda büyük pay sahibi olduðu kanýsýndayým.
Ýslam teþkilatýnýn kurulduðu günden beri çeþitli sebeplerden dolayý dýþ politikada oynadýðý rol sýnýrlý olmuþ ve Ýslam davalarý konularýnda yetersiz kalmýþtýr. Ýstanbul zirvesinde gerek toplantý gündeminde ele alýnan konular ve gerekse Türkiye tarafýndan önerilen Ýslam Ýnterpolü, Kadýn Konferansý, Ortak Kýzýlay ve Tahkim Kurulu oluþturulmasý, Filistin, KKTC ve Karabað sorunu üzerinde yapýlacak çalýþmalar ÝÝT’yi daha ileri bir noktaya taþýyabilir.
Söz konusu Teþkilat, Ýslam Birliði, Konfederasyon ve misyonunu tamamlayan Hilafet gibi kavramlarla karýþtýrýlmamalýdýr. Osmanlýnýn daðýlma sürecine destek verenlerin savaþ bitiminde Ýngilizler tarafýndan yarý yolda býrakýldýklarýný anladýklarýnda 1926’da Ýslam ülkelerini bir araya getirmek amacýyla konferans düzenlenmesi ve yeniden birlik iradesi oluþturulmasý talepleri baðýmsýzlýklarýný kazandýklarý takdirde gerçekleþebileceði görüþünü ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk tarafýndan reddedilmiþtir. Daha sonraki yýllarda Ýslam Dünyasýnýn baðýmsýzlýk mücadelelerinde Atatürk ilham kaynaðý olmuþtur.

Zirvenin Sonuç Bildirisinde Ýran kýnanmýþ, Ýslam Dünyasýndaki sorunlarýn tamamýna yer verilmiþ, Kerkük’e baðlý Tazehurmatu’da DAEÞ tarafýndan kimyasal silah kullanýldýðý, Batý Trakya, Kýrým, Ahýska Türklerinin haklarý da vurgulanmýþtýr. Aslýnda ÝÝT örgütü, üye ülkeler arasýndaki dayanýþmanýn artýrýlmasý, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda iþbirliðinin saðlanmasý ve mezhepsel ayrýmcýlýða ve sömürgeci anlayýþa karþý durulmasýný saðlayabilir.
ÝÝT zirvesinde Mýsýr’dan Baþkanlýðý 2 seneliðine devralan Türkiye, bazý eksikliklerine raðmen yukarýda sözü edilen kriterlere ilaveten kadýn haklarý ve itibarý, hukuk devleti ve demokrasi gibi konularda Müslüman ülkeler arasýnda ilham kaynaðý olan tek ülkedir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...