1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son güncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TAZEHURMATU FACÝASI

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Telafer, Amirli, Tuzhurmatu, Beþir ve diðer Türkmeneli bölgelerinde yaþanan trajik olaylarýn ardýndan geçtiðimiz günler içinde terör örgütü IÞÝD’in Kerkük’ün 20 km güneyinde ve Beþir’e 5 km uzaklýkta olan Türkmen Kasabasý Tazehurmatu’da dünyaca yasaklanan kimyasal silahlarý kullandýðý ve soykýrým teþebbüsünde bulunduðu bölgeden gelen haberlerde yer almaktadýr. Tazehurmatu’nun, Haziran 2014’ten beri IÞÝD’in kontrolü altýnda olan Beþir kasabasýndan atýlan hardal – klor karýþýmý zehirli gaz bombalarýna maruz kaldýðý da bildirilmektedir. Böylece Tazehurmatu, Irak’ta Kürtleri dünyaya tanýtan Halepçe’den sonra kimyasal silahlarýn kullanýldýðý ikinci bölgedir.
Yine bÜlgeden aldýðýmýz bilgilere gÜre hastanelerde tedavi altýna alýnan sayýlarý binleri aÞan yaralýlarýn vßcutlarýnda, yßzlerinde kabarýklýklar ve farklý derecede yanýklarýn bulunduðu ve pek çoðunun solunum problemleri yaÞadýðý tespit edilmiÞtir.
Tazehurmatu’da durum çok vahim. Kasabada okullar kapalý ve yaþayanlar korku içerisinde hayatlarýný idame ettirmeye çalýþmaktadýrlar. Yaralýlarýn akýbeti ve kullanýlan kimyasal silahlar sonucu kirlenen bölgede saðlýklý yaþam ortamýnýn olup olmadýðý acilen incelenmelidir. Tazehurmatu’ya yapýlan insanlýk dýþý saldýrýlar devam ederken ABD’nin ilgisiz kalmasýnýn yaný sýra, Irak hükümeti ve yerel yönetimin de seyirci kalmalarý ise düþündürücüdür.
Tazehurmatu’da kullanýlan kimyasal silahlarýn halka olan etkisinin incelenmesi için bölgesel veya uluslararasý bir komitenin bölgeyi ziyaret etmesi gerekmez mi? Tazehurmatu’da normal yaþam ortamý nasýl saðlanacak ve potansiyel kanserojen riski taþýyan kiþilerin muayene ve tedavileri için alýnmasý gereken tedbirler nelerdir? Bu insanlarýn tedavisi karþýlýksýz olarak nasýl ve nerede yapýlacaktýr? Bu konularda acilen somut adýmlar atýlmalýdýr.
Türkmenlerin bölgede ne silahlý bir güç kurmalarýna müsaade edilmekte ve ne de Türkmenler korunmaktadýrlar. Musul’dan önce, IÞÝD unsurlarý dýþýnda hiçbir kimsenin kalmadýðý küçük Beþir kasabasý neden kurtarýlmýyor? Bu sorularýn cevaplarý ulusal ve uluslararasý mahfillerde aranmalýdýr.
Türkmen kökenli milletvekillerinin katkýlarýyla Irak Millet Meclisi tarafýndan 17.03.2016 tarihinde Tazehurmatu’nun afet bölgesi olarak ilan edilmesinin yaný sýra alýnmasý gereken 13 maddeden oluþan tedbirlerin onaylanmasý çok önemli ve yerinde bir adýmdýr. Ancak daha da önemli olan husus yukarýda sözü edilen ve kararda yer alan konular uygulama safhasýna geçmeli ve gerekli çözümler ulusal ve uluslararasý mahfillerde aranmalýdýr. Baþka bir ifadeyle Tazehurmatu için Irak meclis kararý kaðýt üzerinde kalmamalýdýr. Bu itibarla bir fon oluþturulmasý kaydýyla Türkmenlerin siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluþacak birkaç heyetin uluslararasý çevreler ile bölge nezdinde kamuoyu oluþturmak amacýyla giriþimlerde bulunmalarý ise elzemdir. Buradan yola çýkýlarak bölgede yaþanan sýkýntýlarla ilgili olarak Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nin, Türkmeneli Ýnsan Haklarý ve Türkmeneli Kadýnlar Dernekleri ile birlikte bu elim olayla ilgili olarak ortaklaþa hazýrladýklarý rapor, Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN, Baþbakan, Meclis Baþkaný, Dýþ Ýþleri Bakaný ve siyasi parti liderleri makamlarýnýn dikkatlerine sunulmuþtur.
T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn Tazehurmatu’da kimyasal silah kullanýldýðý yönündeki açýklamasý ve Irak Türkmen Cephesi öncülüðünde Tazehurmatu’dan getirilen yaralýlarýn Ankara’daki muhtelif hastanelerde tedavi görmeleri Türkmen toplumu içerisinde bir umut yaratmýþtýr. Her türlü yardýma ihtiyacý olan Tazehurmatu ve diðer Türkmeneli bölgesi ile ilgili olarak umarýz ki bu umutlar tükenmez.

Dr. CĂźneyt MENGÜ Yazarýn diđer yazýlarý (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devamý...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak BaĂžbakan? Haydar el-Ýbadi KerkĂźk'te yerel seçimlerin yapĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ desteklediĂ°ini ancak m…

Devamý...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'Ă˝n KerkĂźk kentinde terĂśr ĂśrgĂźtĂź PKK yandaÞý bir grup, TĂźrk SilahlĂ˝ Kuvvetleri'nin (TS…

Devamý...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak TĂźrkmen Cephesi BaĂžkanĂ˝ ErĂžet Salihi,TĂźrkmeneli Öðrenci ve Gençler BirliĂ°i tarafĂ˝ndan…

Devamý...

Ali KerkĂźklĂź Kimdir?

Hits: 36

Ali KerkĂźklĂźnĂźn yayĂ˝mlanan 4 kitabĂ˝: "Ýstihbarat OyunlarĂ˝, Petrol ve KerkĂźk", "Oyun Ýçinde…

Devamý...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

YĂźzlerce yĂ˝llĂ˝k bir TĂźrkmen Ăžehri olan KerkĂźk'Ăźn demografik yapĂ˝sĂ˝ deĂ°iĂžtirilerek iĂžgale…

Devamý...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

KerkĂźk’ün KĂźrt Valisi kentteki kamu dairelerinde KĂźrt bayraĂ°Ă˝ asĂ˝lmasĂ˝ ve KĂźrtçenin zoru…

Devamý...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarĂ˝nda Irak bayraĂ°Ă˝nĂ˝n yanĂ˝nda IKBY bayraĂ°Ă˝nĂ˝n da asĂ˝lmasĂ˝yla tansiyonun yĂźkse…

Devamý...

TĂźrkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devamý...

Irak Tßrkmen Cephesi'nin 22. yýldÜnßmß Kerkßk'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuĂžan Irak TĂźrkmen Cephesi BaĂžkanĂ˝ ve KerkĂźk Milletvekili ErĂžet Salihi, TĂźm TĂźrk…

Devamý...

Yazarýn çok okunaný

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

YaklaÞýk bir yĂ˝ldan fazladĂ˝r sĂśzĂź edilen ve Irak’ýn içinde ve dýÞýnda pazarlýðý yapĂ…

Devamý...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararĂ˝yla GĂźvenli BĂślge adĂ˝ altĂ˝nda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak KĂźrt BĂślge…

Devamý...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci DĂźnya Savaþý’nĂ˝n baĂžlamasĂ˝yla batĂ˝lĂ˝ gßçler tarafĂ˝ndan hasta adam olarak adland…

Devamý...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karÞý 2011’de baĂžlayan ayaklanmayla ilgili olarak TĂźrkiye’nin eĂž …

Devamý...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

YĂ˝llardĂ˝r hararetle tartýÞma konusu olan ve ĂśnĂźmĂźzdeki gĂźnler içerisinde 16. yĂ˝lĂ˝nĂ˝ do…

Devamý...