1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Unutulmayan Acý Kaybýmýz - Nihat Akkoyunlu

site Bakimda

Necat Kevseroðlu


Irak Türkmenlerinin çaðdaþ eðitim, edebiyat, sanat ve siyasi tarihinde parlak bir yer alan, halk arasýnda tanýnan, iz býrakan bir öðretmen, iyi bir þair, tiyatro sanatçýsý ve en meþhur tarafý ülküsel milliyetçi, mücadeleci etkin þahsiyetli Nihat Akkoyunlu Perþembe 24 Mayýs 2016 tarihinde bir beyin kanamasý neticesi hayata gözlerini yumduðunu büyük üzüntü ile öðrendik.
Kerkük´ün tanýnmýþ soylu ailelerinden olan Akkoyunlu ailesine mensup Nihat Akkoyunlu, 1933 tarihinde dünyaya göz açtý. Ýlk öðrenimini Kerkük´te tamamladýktan sonra, Baðdat´ta Öðretmen yetiþtirme okulundan mezun olduktan sonra, bir ara Dakuk "Tavuk" ilçesinde, öðretmenlik yaptý, ertesi yýl Kerkük´te ilk öðretim veren okullarda Ýngilizce ve Resim öðretmeni olarak çalýþmýþtý, iyi görüþleri, mantýklý düþünce, konuþmalarý ile gençliðe rehber ve iz býrakan, kendisini sevdirmiþ bir öðretmen idi.
Kerkük´ün Gavurbaðý semtinde olan "Mansur" adlý ilk okulunda bir öðrencisi olarak bize o küçük yaþta aþýladýðý milli þuur ve hayat boyu doðru yolun yolcusu olmak için dinimizi, dilimizi iyi okuyup, öðrenmek gerek, bu ilkeleri biz öðrencilere ders sýrasýnda hep öðretirdi ve açýklamasýný yapardý. Bu ülkücü öðretmenin, öðrencileri, ilk okuldan mezun olduðu zaman hep dilini güzelce yazýp okumaðýný iyi bilen baþaran bir öðrenci yetiþtirdi. Nihat Akkoyunlu iddialý olduðu için Kerkük´te ünlü öðretmenler arasýnda üstün bir yer alan baþarýlý öðretmenlerden sayýlýr.
Yazýmýzýn baþýnda, rahmetli çok yönlü bir þahsiyet olduðunu yazmýþtým, Hocamýz Türkmen sahne tarihinde parlak bir yere sahiptir, 1950 lerden sahneye çýkmýþtýr ve aldýðý rolu güzelce sergilerdi ve oynardý.
Sunduðu konular, hep Türkmen toplumunu yakýndan ilgilendiren, milli meselesini, karþýlaþtýðý sýkýntýlarý göstermek bildirmek ve ayný sahnede çözüm aramak ve toplumu üzgür, kendi dilinde öðretim, eðitim yapýlmasý, milli, kültürel ve ekonominin Türkmenlerin elinde olmasýnýn iddiasýnda ve elde edilmesi için hep bu konularý sahnede iþlerdi.
Ýþte dikta rejim hýþýmlanarak, büyük deðerimizi süstürmek yapmacýk, türlü, doðru olmayan sebepler göstererek hapse atarak, sorup sormadan ebedi hüküm kendisine verildi.
Rahmetlinin, bir diðer yaný da, ülküsel mücadeleci, etkin þahsiyetli idi, tüm yaþamýný inandýðý milli Türkmen davasý ilkeleri üzerine kurmuþtu, Irak´ta kendisi tek kiþi idi, zalim rejime hayýr dedi. Arkasýndan aðýr, insanlýk dýþý iþkenceler gördü, bu duruþuyla, tüm Irak halkýna bildirdi ve gösterdi ki, Türkmen toplumu hur, özgür yaþam için, dikta rejime hayýr demesi cesaretini gösterdi.
Rahmetli, 8 Ocak 1981 tarihinde siyasi tutuklu olarak 20 yýl iki ay mahpushanede kaldý, türlü iþkence ve sýkýntýlar çekti ve bunlara dayandý, 20 yýlýn uzun süresini infiradi, yalnýz mahpus olarak kaldý, cefasýný çekti, inandýðý ilkesi, kendisine güç vererek hep bu sýkýntýlar karþýsýnda dim dik durdu ve Türkmen toplumunun zulüm karþýsýnda duran, zulüm kabul etmeyen bir millet olduðunu tüm dünyaya bildirdi.
Dünyanýn her yerinde ebedi veya 20 yýl siyasi mahpus ve inandýðý milli ülküsü üzerine tutuklanan insanlara büyük deðer verilir, ülkesinde yüksek ve takdire þayan bir merkez alýr, buna örneklerim çoktur ülkelerinde en üst yüksek düzey mertebe alýr, Cumhurbaþkanlýðýna bile getirildiler. Ülkemizde ise, bu büyük deðere, yalnýz kendi toplumu yani Türkmenler arasýnda her zaman takdir edildi ve ediliyor, ne yazýk ki, yeni kurulan Irak´ta hiçbir hükümet veya günümüzdeki merkezi hükümetten ölüm haberini veya yaþamýndan, hiçbir söz edilmedi, bu kadar gafil bir hükümet, ülkesinde olan büyük deðerlerden hiç bir bilgisi ve haberi yoktur, bunu da üzülerek dile getiriyorum.
Rahmetlinin, bir diðer yaný da, þair ve edebiyatçý olmasýdýr. 1960 yýllarýndan baþlayarak, Türkmen toplumunun yayýmladýðý edebiyat ve sanat dergilerinde güzel þiirler ve yazýlar yayýmlamýþtýr. 2012 tarihinde "Usumdan Geçenler" adlý orta boy, 150 sayfadan oluþan Türkçe yeni harflerle, þiir kitabýný yayýmladý
Yazýma son verirken büyük acý kaybýmýz, Nihat Akkoyunlu Hocamýza, Ulu Tanrýdan maðfiret, gömütü nurla dolsun, tüm Akkoyunlu ailesine ve Türkmen toplumuna sabýrlar ve baþsaðlýðý dilerim kaybýmýzýn mekaný Cennet olsun.
Þirinden Örnekler
CANIM KERKÜK
Nihat Akkoyunlu
Çobanlarýn türküsü
Bülbüllerin þarkýsý
Her yürek çarpýntýsý
Öz yurdum caným Kerkük

Baðýrlarda çýnlayan
Gurbet ilde þnleyen
Namertlere kaynayan
Öz yurdum caným Kerkük

Geçmiþimin destaný
Ulusumun divaný
Çok mübarek imaný
Öz yurdum caným Kerkük

Ta... ezelden benimdir
Bana haykýran kimdir
Mabedimdir ilimdir
Öz yurdum caným Kerkük

Dolaþýrým baðýnda
Hepbeklerim daðýnda
Fitilim çýraðýnda
Öz yurdum caným Kerkük

Biziz onun ahfadý
Türk Türkmandýr evladý
Sorun kimdir ecdadý
Öz yurdum caným Kerkük

Boyandým ben yaðýna
Kan sýzdým topraðýna
Bir varam ah ahýna
Öz yurdum caným Kerkük

Her karýþýn bir verim
Fakat ben aç gezerim
Ýste canýmý verim
Öz yurdum caným Kerkük

Çayýndan geçer Hasa
Taþlarý basa basa
Sanki gidiyor yasa
Öz yurdum caným Kerkük

Kükre ey kaným kükre
Biz saldýrýrýz küfre
Gününe varmak üzre
Öz yurdum caným Kerkük

Uyan ey ülküdaþým
Zehir zýkkýmdýr aþým
Durmaz gözümde yaþým
Öz yurdum caným Kerkük

Hakkým yok! Neme! Demem!
Kaybettiðim unutmam
Topraðýmý çiðnetmem
Öz yurdum caným Kerkük

Düþmana diþin bile
Verme týrnaðýn bile
O vursa sen ikile
Öz yurdum caným Kerkük

Yay gerdi al okuþtu
Çok þehit yere düþtü
Baþýndan neler geçti
Öz yurdum caným Kerkük

Kin nefret etmez para
Anra bulursun çare
Her yaný dolmuþ yara
Öz yurdum caným Kerkük

Erbilde inler bacým
Hasretten bir al sacým
Sensiz dinlenmez acým
Öz yurdum caným Kerkük

Göklerde gezse hilal
Millet alsa istiklal
O zaman ölüm helal
Öz yurdum caným Kerkük

Daðlarý delip gelin
Kardeþýným ver elin
Yad ellerinde gelin
Öz yurdum caným Kerkük

Nerde Kürþad bilgeler
Hani þanlý ülkeler
Ne oIdu sana bilseler
Öz yurdum caným Kerkük

Bozkurtlar alsýn seni
Gök bayrak sarsýn seni
Tanrý kurtarsýn seni
Öz yurdun caným Kerkük

Arslan Türkmenle öðün
Sende gülersin bir gün
Kurarsýn þanlý düðün
Öz yudum canýný Kerkük

Ne mutluki ben Türküm
Ne þanlýdýr bu ýrkým
Bozkurtundur bu kürküm
Öz yurdum caným Kerkük

Çizeriz sýnýr kanla
Eytarih bu anla
Anýlýr þeref þanla
Öz yurdum caným Kerkük

Sana kurban canýmýz
Ucuz olsun kanýmýz
Kahramanlýk þanýmýz
Öz yurdum caným Kerkük

Varým yokumsun
Acunda teksin kerkük
Tanrý korusun Kerkük
Kerkük Öz yurdum caným Kerkük
Kerkük 1960

Necat Kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6455

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...