1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Körfez savaþý sonrasý Irak ve Altunköprü katliamý

Kerkük

Ümit Köprülü

ABD öncülüðünde, Birleþik Krallýk, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mýsýr´ýn da aralarýnda bulunduðu 40´a yakýn ülkenin dahil olduðu koalisyon gücünün Irak´a karþý (17 Ocak 1991-28 Þubat 1991) düzenlediði askeri harekatý bittikten sonra, Irak’ta yeni bir süreç baþladý.
Savaþtan büyük bir yenilgi ile geri dönen Irak Silahlý Kuvvetleri birlikleri daðýldý.
Silahlý kuvvetler mensuplarý topluca birliklerini terk etmeye baþladýlar.
Irak rejimi her türlü ihtimale karþý Baðdat’ta kuþ uçurtmuyordu.
Saddam’ýn köþk ve saraylarý özel ulusal ordusunca korunmaktaydý.
Tabii koalisyon güçleri daha savaþý baþlatmadan önce, Ýran, Türkiye ve Suriye gibi komþu devletlerdeki, Irak’ýn Baas karþýtý siyasi teþkilat elemanlarý, Irak’ýn tüm illerine sýzmaya baþladýlar.
Irak ordusu da Kuveyt’te savaþý kaybedince, Baðdat, Selahettin, Musul ve Anbar’ýn dýþýnda Irak’ýn tüm illeri birer birer Irak muhalefetinin eline geçmeye baþladý.
Güneydeki Basra kenti 1 Mart 1991 günü düþtü.
2 Mart günü ise Al Ýmare, Nasirriyye, Kut ve Divaniye gibi iller düþtü. Öylece de Kerbela, Nejef ve Diyale illeri.
Kuzeyde ise Irak rejimi kontrolünü Süleymaniye’de 7 Mart günü ve Erbil‘de ise 11 Mart günü kaybetti. Dohok’ta 13 Mart günü düþtü.
Türkmen ili Kerkük 19 Mart günü Muhalef güçlerin eline geçti.
Kerkük’ten önce Altunköprü kasabasý 18 Mart günü düþmüþtü.
Tabii Saddam karþýtý muhalefet güçleri girdikleri her yerde rejimin büro ve devletin daire ve kurumlarýný yaðmaladýlar ve ardýndan ateþe verdiler.
Irak güçlerinin geldiðini de duyunca, korkudan geldikleri yerlerine doðru geri döndüler.
Irak güvenlik birim mensuplarý ve ulusal Saddam ordusu birlikleri ise muhalefetçilere ulaþmayýnca kin ve nefretlerini suçsuz günahsýz ehaliye kustular ve hýnçlarýný onlardan çýkardýlar.
27-28 Mart 1991 günlerinde Türkmen kasabalarý Tazehurmatu ve Altunköprü’de gerçekleþen katliamlar da, Baas rejiminin insanlýða karþý iþlediði en büyük suçlardandýr. Devletler arasý mahkemelere intikalý elzemdir.
Altunköprü’de þehit edilen 102 Türkmen’in kaný yerde kalmamalý. Canileri yargýlanýp onlardan hesap sorulmalý.
Þehitlerin aileleri taviz edilmelidir.
Türkmenlere uygulanan mezalim ve haksýzlýk gündeme getirilmeli ve haklarý güvence altýna alýnmalý.
Altýnköprü, Tazehurmatu ve tüm Türkmen þehitlerine Allahtan rahmet dileriz. Mazarlarý nurla dolsun.
Milletimizin de baþý saðolsun.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...