1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmen Davasý Periþanlar kýralý Nihat Akkoyunlu’sunu kaybetti

Kerkük

Ümit Köprülü

Dünyada kýrallýk
Çeþit çeþit...
Kimi devletler kýralý,
Kimi güzellik,
Öteki gönüllerin
Öbürü bilmem neyin!..
Boþ duramýyým?
Kendimzde
Periþanlar kýralý.
Yukarýdaki þiir, dün 23 Mart 2015’in gecesinde ölümü ile Türkmenelini üzüntüye boðan, Türkmen davasýnýn yýlmaz mücahitlerinden Nihat Akkoyunlu’ya aittir.
Ayný davanýn birer savuncusu olmamýza raðmen, onunla ilk tanýþmamýz Ocak 1981 de, o dönemde Irak Ýstihbaratýnýn en yüksek güvenlik birimi olan Al-Muhaberat tarafýndan tutuklandýðýmýzda tanýþmýþtýk.
Al-Muhaberat Baþkanlýðýnýn 58. tutuklular koðuþunda diðer Türkmen tutuklularla da birlikte kalmýþtýk.
Akkoyunlu her soruþturmaya götürüldüðünde al kanýna bulanarak getirilirdi.
Ondan en çok hatýrladýðým tüm iþkencelerin iz ve acýlarýndan ziyade yüzündeki gülümsemeyle dudaklarýnýn arasýndan fýþkýran kahkalardý.
iþkenceden kaynaklanan izleri gidermeye çalýþtýðýmýzda bile acýlarýný yüzümüze gülümseyerek gizlemeye çalýþýrdý.
Saddam rejimi iktidarýnýn sona ermesine çok ümitli idi.
Hep az kaldý. Sabrediniz. Bu düzen çöktü çökecek ve biz bu binanýn kapýsýndan baþý dim dik onurumuzla çýkaçaðýz.
Bazen koðuþ içinde kýsa yürüyüþler yapardýk.
Tutukevinde aklýna yazdýðý þiirlerini dinletirdi bana.
Aramýzda 30 yýllýk bir ömür olmasýna raðmen her þiirini okuduktan sonra, gülümseyerek görüþümü sorardý.
Büyüktü çok büyüktü o kadar da büyük bir yüreði vardý.
Büyükle büyük küçükle küçük olmayý da ustacasýna bilirdi.
Hocamla görüþmelerimiz yargýlandýktan sonra Abu Garip Cezaevinde de devam etti.
Ben rejimin 923 numaralý bir af kararýndan yararlanarak çýktýktan sonra da, aðabeðim rahmetli Sadun Köprülü’yü her ziyaretimde Nihat hocayla da görüþür haberleþirdik.
Ömürünün 20 yýl ve iki haftasýný cezaevinde geçirmesi bile Irak rejiminin düþeceði inancýný hiç deðiþtirmedi ve ümitlerini kaybetmedi.
Geçen Mart 2014 te kendisini evinde ziyaret ettiðimde ilk sözü bana gülümseyerek oydu ki:
- E bak Ümit ben ne dedim size!!
- Demedim mi bu rejim düþecek?
- Bak düþtü ve biz de özgürüz iþte.
Dedim ya bugürküler hocam?
- Merak etme Ümit bunlar da düþecekler birgün ben görmesem umarým siz görürsiniz.
- Siz siz olunuz ümitlerinizi kaybetmeyiniz ve inançlarýnýzdan vazgeçmeyiniz.
Hocamdan (Periþanlar kýralý) þiirini okumasýný istedim. Dedi dur ve gitti bir kitap getirdi ve dedi :
- Al sana periþanlar kýralý ve diðer yazdýklarýmý içeren “Usumdan Geçenler”i . Bir horyatýný da mýrýldadý:
Gel otu
Kimiz yolað gel otu
Üregim memleketiv
Paytaðtýnda gel otu.
Nihat Akkoyunlu kimdir?
Irak’ta 1995 yýlýnda Saddam Hüseyin’e biad istediðinde cezaevinde olmasýna raðmen (Hayýr) oyu kullanan tek kiþi idi.
Tüm iþkence ve hücreye atýlmasý bile oyunu deðiþtirememiþti.
O gerçek bir dava adamý idi.
Yiðit bir mücahit idi.
Yýlmaz yenilmez korkmaz bir kahramandý.
Ýnanclý, iradeli, cesur ve ümitli bir Türkmen Türkçüsü idi.
Turan aþýðý idi.
Ölümsüzlerle haþir neþir oldu
Mekaný cenneti firdaus olsun.
Nihat Akkoyunlu’dan þiirler
Ölüm
Ýnsan doðar doðmaz
Ölmeye baþlar..
Öyle ya..
Ýnsan hayatýna
Baþlar baþlamaz
Günlerini yiye yiye
Tüketir, öldürür.
Kendi de
Ölür, biter..
Ceza
Falanca filancaya
Yada bilmem kaç yýla.
Yahut ömür boyunca,
Yoksa ölüme bile
Aðýr cezalar varmýþ!.
Bunlarda cezamý yani?
Efendim hepsinden aðýr ceza;
Vicdan azabý;
Cezalerin cezasý!.
Caným Kerkük
Çobanlarýn türküsü
Bülbüllerin þarkýsý
Her yürek çarpýntýsý
Öz yurdum caným Kerkük.
Geçmiþimin destaný
Ulusumun divaný
Çok mübarek imaný
Öz yurdum caným Kerkük.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...