1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Altunköprü Destaný

Kerkük

Ümit Köprülü


Altunköprü Katliamý´nýn 25. yýldönümü dolayýsile Altýnköprülü Þair Hacý Ömer Sabýr Türkmenoðlu, Altýnköprü ile ilgili destanýný yayýnladý.

Ýnþasý milattan 250 yýl öncesine dayanan, halkýnýn çoðunluðu Türkmenlerden oluþan Altýnköprü kasabasýnýn sosyal, kültürel, bilimsel ve siyasi tarihi, halkýnýn gelenek ve görenekleri, ad ve þanlarý dillere destan ünlü insanlarý, destan ve kitaplara sýðacak kadar deðildir.
Altýnköprü’nün Türk dünyasýnca tanýnmýþ yýlmaz mücadeleci evladý rahmetli Araþtýrmacý Yazar ve Þair Sadun Köprülü, Yiðirminci çaðýn Seksenli yýllarýnda Abu Garip Cezaevindeyken 528 beþlikten oluþan ilk Altunköprü destanýný yazmýþtýr. Destan bir çok Türk gazete, dergi ve internet sitesinde yayýnlanmýþtýr. Köprülü bir çok yapýtlarý gibi Altýnköprü Destaný’ný da yayýnlamadan genç yaþýnda aramýzdan göç etmiþtir.
Ellerimiz arasýnda bulunan bugünkü Altýnköprü Destaný ise, 1 Temmuz 1954 tarihinde Altunköprü Nahiyesinin Salahiler Mahallesinde dünyaya gelen tanýnmýþ Türkmen Þairi Hacý Ömer Sabýr Türkmenoðlu tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. 110 beþlikten oluþmaktadýr.
Ömer Sabýr Türkmenoðlu destanýnýn beþliklerine Altýnköprü’de vuku bulan en önemli olaylarý yerleþtirmiþtir. Beþliklerini tarih yapraklarýna ad ve þanlarýný altýn harýflarla yazan meþhur Altunköprülü oðullarýnýn adlarýyla süslemiþtir. Türkmenoðlu destanýnda 1991 yýlýnda Saddam rejimi tarafýndan grçekleþen, Altunköprü’nün kanayan yarasý Altunköprü Katliamýna da gereken önemi vermiþ. Þehitlerinin adlarýný önemle yad etmiþtir.
Kitapta Altýnköprü Destaný yanýsýra, Altýnköprü kasabasý tarihinden yapraklara, Þair Ömer Türkmenoðlun’un hayatýna, sanat ve edebiyat kervanýna ayak uydurarak katký saðlamasýna kadar yer verilmiþtir. Yazdýðý þiirlerini yayýnlayan dergi ve gazetelerinin adlarýna, þairliðini kanýtlayan kitaplara iþaret edilmiþtir. Üye olduðu kültürel dernek, sandika ve birlikler, Þiirlerinin Yapýsý ve Ýþlediði Konular, Millî Düþünceleri, Dinî Duygularý, ve Kiþilik Özelliklerine ýþýk tutulmuþtur.
Kitapta þairin yazmýþ olduðu Altunköprü Soykýrýmýný yansýtan manzum hikâye’ye , þair FUAT KÖPRÜLÜ, Þair Cuma Köprülü, Yargýlanmýþ þair ve yazar, fikir adamý, mücadeleci Sadun Köprülü, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Danýþmaný ulu çýnarýmýz Avukat Zeynel Köprülü’ye mersiye þiirleri de yer almaktadýr.

Þair Ömer Sabýr Türkmenoðlu’nun elimizdeki kitabý Türkmen kütüphanesi için, Altunköprü’nün Türklüðünü kanýtlayacak çok önemli ve zengin bir kaynaktýr. Gelecekte tez ve araþtýrmalar yapacak genç nesillerimiz bu kaynaktan ciddi bir þekilde yararlanacaklardýr. Üstün bu baþarýsýndan dolayý Þair dostumuz ve Türkmen davasýnýn mücadeleci kalemi Hacý Ömer Sabýr Türkmenoðlu’yu kutlar, edebi çalýþmalarýna baþarýlar dileriz.

Not: Elimizde bulunan Türkmen Þairi Hacý Ömer Sabýr Türkmenoðlu’nun “Altunköprü Destaný” kitabý, Araþtýrmacý-Yazar Ahmet Yanar ve Türkmen Eðitim Merkezi Müdürü Ýmat Bayatlý beylerin büyük katkýlarý ile hazýrlanmýþtýr.
Yayýnlanan yeni kitabý ile Türkmen Kütüphanesinin önemli bir boþluðunu dolduran Þair Ömer Sabýr Türkmenoðlu’nu kutlar yeni çalýþmalarýný sabýrsýzlýkla bekleriz.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...