1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Daha kaç Fatma, Masume’ler kurban vereceðiz

Kerkük

Ümit Köprülü

Tazehurmatu Kerkük iline baðlý bir Türkmen kasabasýdýr.
Haziran 2014’te Türkmeneli’nin büyük bir bölüne saldýrýp ele geçiren IÞÝD terör örgütü, Tazehurmatuyu da iþgal etmeye uðraþtý.
Bir kaç kes saldýrýlarý, kasabayý koruyan Türkmen gençleri tarafýndan karþýlýk buldu.
Mart 2015’te Tazehurmatu’nun etrafýndaki tüm köyler IÞÝD örgütü kontrolünden kurtarýldý.
Tazehurmatu’dan üç kilometre uzaklýktaki Beþir köyü, hava desteði olmadýðýndan, Türkmen güçlerince tüm çabalara raðmen kurtarýlmamýþtý.
Örgüt o günden bugüne kadar Beþir’de güçlerini topladýkça topladý.
Irak Hükümeti Musul’un kurtarmasý operasyonuyla meþgul iken, Terör örgütünün yeni hedefi belli oldu.
Kerkük ilinden sadece 25 kilo metre uzaklýkta bulunan Tazehurmatu .
**********
Ýki haftadan beri Tazehurmatu’ya havan topu ve Katyuþa roketleri ile saldýran IÞÝD güçleri, masum insanlara karþý dünyaca yasaklanan kimyasal silah ta kullanmaya baþladý.
Yaþý 30 aydý Tazehurmatulu minik Türkmen çocuðu Fatma Semir’in.
Anasýnýn, babasýnýn nazdarý idi. Onlar da onun.
Bir kaç pembecik ümitleri vardý. En önemlisi de oyuncak bir bebeðinin olmasý idi.
Acýmadýlar ona, acýmadýklarý yüzlerce çocuk, kadýn ve yaþlýlara gibi.
Evrensel düzenin ayýbý iþte..
Büyük Ortadoðu projesi mimarý katillerinin cinayeti..
IÞÝD adýnda yetiþtirdikleri terör örgütü elemanlarý, masum insanlara kimyasal silahlarla saldýrdý.
Kimyasal maddelerden zehirlenenlerin sayýsý yetkili ve saðlýk personellerinden aldýðýmýz son bilgilere göre 1300’ün üstündedir.
16 Mart gününün sabahýnda zehirden etkilerek 10 yaþýndaki Türkmen çocuðu Masume Þerif’ Veli de solunum yetmezliði nedeni ile hayatýný kaybetti.
15 Mart günü de Tazehurmatu, kimyasal saldýrýdan zehirlenerek hayatýný kaybeden Necibe Þükür Cuma’yý topraða vermiþti.
17 Mart günü ise bebek 6 aylýk bebek Ali Musa Muhammed de Allah’ný cennetine uçtu.
Masume þehit edildiði anda IÞÝD teröristleri Tazahurmatu’ya altý Katyuþa roketi daha fýrlattý.
Kim bilir bu saldýrýlar devam ederse, Fatma, Masume ve Ali gibi daha kaç çocuðun hayatý solacak?
Daha kaç Necibe kadýn ve yaþlý dedeler canýndan olacak?
Nerede Irak Baþbakaný Haydar Al – Ýbadi’nin Beþir’i Tazehurmatu’ya kurtaracaðýz diye verdiði sözler?
Nerede Türkmen milletvekilleri?
Türkmen Meclis üyeleri?
Türkmen siyasi parti ve teþkilat yetkilileri?
Nerede Türkmen sivil toplum örgütleri?
Nerede yurtdýþýndaki onlarca Türkmen dernek, vakf ve federasyonlar?
Nerede Birleþmiþ Milletlerin Ýnsan Haklarý Örgütü?
Kýzýl haç ve tüm hayýr sever örgütler?
Nerede insanlýk?
Sevgi...
Vicdan..
Merhemet?
Fatma çocuk..
Masuma gibi öldümü yoksa?
Tazehurmatu Halepçe’yle ayný kaderi paylaþan bir Türkmen kasabasýdýr.
Tazehurmatu’nun yaralarý daha da derinleþmeden sarýlmalý ve acýsý dindirilmelidir.
Bu bir insanlýk sorumluluðudur.
Bu sorumluluðu her kes paylaþmalýdýr.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...