1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkiye’yi terör bitiremez

Kerkük

Ümit Köprülü


Türkiye’nin Ortadoðu ve tüm dünyada hesap edilmeyen büyük bir güç haline gelmesi tüm dünyayý þaþýrtmaktadýr.
Ortadoðu projesi ile Ortadoðunun haritasýný istedikleri gibi yeniden oluþturmaya çalýþan emperyalizm ve küresel güçler, Türkiye’nin dünyaca söz sahibi bir ülke ve güç haline gelmesinden rahatsýzlanýnca Türkiye’yi kalbinden can evinden vurmaya çalýþmaya baþladýlar.
Malumdur Türkiye yurt topraklarý içerisinde PKK gibi dünyaca bir terör örgütü olarak adlandýrýlan bir belanýn kökünü kazmaktadýr. Daðlarda, vadilerde ve kentlerde elemanlarýna en aðýr kaybý vermektedir.
Türk Silahlý Güçleri yurdun sýnýrlarýndan gelen tehlikeleri önlemek için kuþ uçurtmuyurlardýr.
Üstelik Türkiye bölgedesinde, devletler arasýndaki büyüklüðünü göstermektedir.
Nereda bir tehlike görünüyorsa, oranýn yaralarýný sarmak için ilk hep Türkiye koþuyor.
Türkiye’nin kentleri, köyleri ve dört bir yaný komþularýndan gelen göçmenler için öz yurt haline gelmiþtir.
Türkiye, Iraklýlar’ýn, Suriyeliler’in, Afganlarýn ve diðerlerinin Avrupa ülkelerine sýðýnmak için tek kapýdýr.
Avrupa Birliði Türkiye’nin büyük önemini göz önüne alarak Türkiye’nin istekleri önünde diz çökmektedir.
Tabii ki Türkiye’nin devletler arasý büyük bu askeri güç, siyasi istikrar ve ekonomik kalkýnmasýný yenmenin zor olduðunu anlayan karanlýk güçleri,
Türkiye’nin hýzlý büyüme ve kalkýnmasýný önlemeyince, onu kalbinden can evinden vuracaklardýr.
Ankara’yý Ýstanbul’u ve tüm Türkiye illerini patlatmaya ve masum insanlarý katletmeye çalýþaklardýr.
Ancak o kömür güçler bilmelidir ki Türk Ulusu baþka uluslara benzemez.
Türk Ulusu inançlý, ilke ve ülkü sahibidir. Azimlidir, iradesine hakimdir.
Türk Ulusu hep acýlarýný dindirmiþ, yaralarýný sarmýþtýr.
Türkiye, ulusunun bu kadar azim ve iradesi ile devletinin siyasi istikrarý sebatý devam ettikçe, çizdiði yol haritasýna devam edecektir ve bunu da baþaracaktýr.
Allahtan þehitlerimize rahmet, ailelerine sabýr ve yaralýlarýmýza acil þifalar dileriz.
Ulusca baþýmýz sað olsun.
An kara
Andaç kara, an kara
Men sene qurban olam
Sen aðlama Ankara.

Ümit Köprülü
Türkmenþaný Medya ve Araþtýrma Merkezi
Genel Baþkaný

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...