1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasýl Ýþgal Etti ve Türk Dýþ Politikasýnýn Ýflasý?

site Bakimda

Ali Kerküklü

(Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çýðlýðý Kitabýnýn Yazarý)

Türkmenler bin yýldan fazla süredir yaþadýklarý topraklarda ayakta kalmak, varlýklarýný sürdürmek için direniyorlar. Irak’ta varlýk gösteren Türkmenler, Birinci Dünya Savaþý’ndan sonra Türkiye’den koparýlmýþlar ve Ýngiliz mandasý olarak ihdas edilen Irak Devleti’nin vatandaþlarý olmuþlardýr.
Türkmenler’in nüfuslarý 3 milyonu aþmaktadýr. Irak’ýn kuzeybatýsýndan güneydoðusuna, Baðdat yakýnlarýna kadar uzanan geniþ bir coðrafi sahada yaþayan Türkmenlerin en önemli yerleþim merkezleri, Musul’un batýsýndaki Telafer ilçesi ve çevresindeki Türkmen köyleri, Musul ve çevresindeki Türkmen köyleri, Erbil, Altunköprü, Türkmenlerin en büyük kültür merkezi ve kalbi olan Kerkük, Tazehurmatý, Tavuk, Tuzhurmatu, Bayat köyleri, Kifri, Hanekin, Karatepe ve Mendeli’dir.
Irak’ýn üçüncü unsuru olan Türkmen toplumu, özellikle dikta yönetiminin acýmasýz uygulamalarý karþýsýnda yýllarca dayanmaya çalýþmýþlardýr. Her türlü mahrumiyet içinde varlýklarýný günümüze kadar sürdüren Türkmenler, çeþitli yönetimler tarafýndan zaman zaman soykýrýmlara maruz kalmýþlardýr. 1924, 1939, 1946, 1959, 1980 ve 1991 yýllarýnda Türkmenler unutulmasý mümkün olmayan acýlý günler yaþamýþlardýr. Bunlarýn arasýnda 14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük’te meydana gelen soykýrým, Türkmenlerin yaþadýðý en büyük facialardan biridir. Bu katliam 3 gün 3 gece sürer ve tarihe Kerkük Katliamý olarak geçer.
Kürt caniler, insanlýk dýþý vahþetler iþlediler. Kimilerini diri diri topraða gömdüler. Kimilerini elektrik direklerine astýlar ve kýzgýn güneþ altýnda býraktýlar. Kimilerinin gözlerini oydular. Ölenlerin yaný sýra, binlerce Türk, çeþitli biçimde yaralanmýþtý. Bu vahþetler devam ederken, Türklere ait maðaza, dükkân, ticaret merkezleri ve evler, Kürtler, tarafýndan yaðma edildi. Can güvenliðinin yaný sýra, Türklerin mal güvenliði de kalmamýþtý. (Kürt) Komünistler ve Kürt yaðmacýlar tarafýndan talan edilen ve toplanan Türklere ait eþya ve mallarýn, kamyonlarla kuzey bölgelerine taþýndýðý görüldü.
18 Mart 1991 günü Kerkük, yine peþmergelerin iþgaline uðradý. Kerkük´te, bir hafta süreyle yaðma, kundaklama, yangýn ve saldýrýlar yaþandý. Þehri alt üst eden peþmergeler önce Kerkük Nüfus Dairesi ile Tapu Dairesi´ni ve diðer resmi binalarý ateþe verdi. Birçok ev, bina ve iþyeri yaðmalanarak talan edildi.

Mart 1991’de Kerkük’te Resmi Binalar Ateþe Verildi, Evler ve Ýþyerleri Yaðmalanarak Talan Edildi
Önce “Araplaþtýrýlma,” þimdilerde de “Kürtleþtirme” politikalarý ile Türkmen varlýðý ortadan kaldýrýlmaya ve Türkmen þehri Erbil’de yapýldýðý gibi Kerkük’ün kimliði yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Türkmenler, bir boyutu ile “katliamlara”, bir boyutu ile de “etnik temizlik hareketlerine” varacak düzeyde insan haklarý ihlalleri ile karþý karþýya kalmýþlardýr.
ABD´nin 2003 yýlýnda Irak´ý iþgal etmesi ile 10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin Kerkük’ü boþaltýp güneye doðru çekilmeleri üzerine Kürt Peþmergeleri Kerkük’e saldýrdýlar. Türkmen þehrine girmekle kalmadýlar, þehirdeki resmi daire binalarýný, hastane, iþyeri, evleri, özel araçlarý yaðma ve talan ettiler. Ýlk yaðmalanan yerlerin Tapu ve Nüfus Daireleri’nin olmasý, Kürtler’in maksadýnýn Kerkük´teki Türkmen nüfus kayýtlarýný yok etmekti. Ýlk yaðmalanan yerlerin Tapu ve Nüfus Dairelerinin olmasý, Kürtler’in maksadýnýn Kerkük’teki Türkmen nüfus kayýtlarýný yok ederek, Irak Türkleri’ni azýnlýk durumuna düþürmek ve Türkmen þehri Kerkük’ün demografik yapýsýný deðiþtirmenin yolunu açmak olduðu açýkça anlaþýlýyordu.

2003 Nisan’da Kerkük’teki Resmi Daire Binalarý, Hastaneler, Ýþyerleri, Evler, Özel Araçlar Yaðma ve Talan Ediliyor.
ABD’nin 2003 tarihinde Irak’ý iþgal etmesinin hemen sonrasýnda ise, sistemli, planlý ve programlý bir þekilde þehri Kürtleþtirmek amacýyla 700 bin Kürt sahte belgelerle Kerkük’e ithal edilip yerleþtirildi. Kerkük’te 2003’ten beri deðiþen sadece nüfusu daðýlýmý olmadý. Ayný zamanda kentin yönetimi de siyasi olarak da büyük ölçüde Kürtler’in kontrolüne geçti. Kürtler için Kerkük’ü önemli kýlan zengin petrol kaynaklarýdýr. Kürtler, Kerkük bizim diyor, iyi de insan kendine ait olan bir þehri hep talan edip, yaðmalar mý hiç?
Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü´nün raporuna göre: Kerkük´te Türkmenler en temel haklarýndan yoksun býrakýlýyor. Türkmenler´in kentin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna katýlmalarýna Kürt güvenlik güçleri (Peþmergeler) tarafýndan imkân tanýnmýyor. Kürt güvenlik güçlerinin (Peþmergelerin) amacý, Türkmenler´in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarýna mani olmak ve onlarý yýldýrmak, sindirmek, göçe zorlamak ve toplum arasýnda güveni sarsmak ve kaos yaratmaktýr.
Peþmerge, Kerkük’ü Ýþgal Etti
Musul 10 Haziran 2014’te tamamen Irak Þam Ýslam Devleti’nin (IÞÝD) kontrolüne geçti. Musul olayýný fýrsat bilen peþmergeler Türkmen þehri Kerkük´ü iþgal etti. Kerkük’te olaylar çok farklý geliþti. Peþmergeler, Kerkük’te konuþlanan Irak Dicle Operasyonlar Gücü´ne baðlý 12. Tümen Komutanlýðý´na gelerek IÞÝD’e karþý birlikte hareket edeceklerini bildirdiler. Karargaha alýndýktan kýsa bir süre sonra peþmergeler, Irak ordusuna baðlý görevli rütbeli askerlerden karargâhý terk etmelerini istediler. Terk etmedikleri takdirde herkesin öleceðini dile getirdiler. Komutanlarýnýn ayrýldýðýný fark eden askerler de üniformalarýný çýkararak karargâhtan ayrýldý.

Kürtler, Askeri Karargâhý Yaðmalayýp Talan ediyorlar
Bir tek askerin kalmadýðý karargâhta yaðma ve talan baþladý. Kürtler, karargâha girerek askeri araç, aðýr silah, üniforma, masa, sandalye, koltuk, komodin, klima, karyola, ranza, yatak, lamba, bilgisayar alýp götürdü. Talan esnasýnda kargaþa yaþanmasý, eþyalarý paylaþmakta anlaþamayan Kürt gruplar arasýnda çatýþma çýkmasý ve 12. Tümen Komutanlýðý´na sadece 1 kilometre mesafede olan polis güçlerinin talaný engellememesi dikkat çekiciydi. Bu arada talan devam ederken Kerkük´ün 15 kilometre güneyindeki karargâhýn yol güzergâhýnda çok sayýda askeri araç Kürtler tarafýndan yakýldý.
Askeri Karargâhýn Yol Güzergâhýnda Irak Ordusuna Ait Çok Sayýda Askeri Araç Kürtler Tarafýndan Yakýldý.

Karargâhtan alýnan eþyalar, Kerkük þehir merkezine götürüldü. Karargâh ile Kerkük arasýnda peþmergelerin kontrolünde bulunan 5 kontrol noktasýnda, yaðmacý ve talancýlarýn engellenmediði görüldü. Talancýlarýn eline aðýr silahlarýn geçmesi ve peþmergenin de müdahale etmediði dikkat çekiciydi. Askeri eþyalarý yaðma ve talan edenlerin Erbil ve Süleymaniye plakalý araçlar kullandýklarý gözden kaçmýyordu.

Karargâh Ýle Kerkük Arasýnda Peþmergelerin Kontrolünde Bulunan Kontrol Noktasýnda, Kürt Yaðmacý ve Talancýlarýn Engellenmediði Görülüyor
IÞÝD iþgalini fýrsat bilen peþmerge, IÞÝD ile eþgüdümlü bir þekilde Türkmen kentlerine giriyor. Türkmeneli, IÞÝD ile peþmerge arasýnda paylaþýlýyor. Bu duruma tepki gösteren Türkmenleri, dönemin Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu "Barzani ile iþbirliði yapýn" diye azarlýyordu.
Keyvan Askeri Üssüne Peþmergeler Yerleþti
Kerkük çýkýþýndaki K1(Keyvan) olarak bilinen en büyük askeri üsse peþmergeler yerleþti. Irak ordusu askerleri, stratejik öneme sahip Kerkük çýkýþýndaki en büyük askeri üssü peþmergelerin silah zoruyla boþalttý. Irak ordusuna ait teknolojik araç ve silahlara peþmergeler el koydu. Kerkük civarýna iki tugay peþmerge sevk edildi. Peþmergeler Kerkük’ün çevresini sardý. Kerkük’ün çevresine mevzilenen peþmergeler, mekân olarak Irak ordusunun peþmergeler tarafýndan silahlarýnýn ellerinden alýnarak ve silah zoru ile askerlerin üssü terk etmek zorunda býrakýldýðý askeri binalara yerleþti. Aðýr silahlarla Kerkük’ün bütün çýkýþlarýný kontrol noktasýna alan peþmergeler, Kerkük çýkýþýnda bulunan ve Irak ordusunun kullanýmýnda olan en büyük askeri üsse yerleþmeyi ihmal etmedi. Bölgeye sevk edilen yaklaþýk 20 bin peþmergenin büyük bir bölümü Irak ordusunun Kürtler tarafýndan silah zoruyla boþaltmak zorunda býrakýldýðý askeri üsse yerleþti.

Kürt Peþmergeleri, Karargâha Girerek Irak Ordusuna Ait askeri Araç ve Aðýr Silahlarý Götürüyor
Askeri üssün kontrolünü eline alan peþmerge güçlerinden bir asker, açýklamasýnda “Burasý birkaç gün önce Irak ordusunun kullanýmýndaydý. Buradaki bütün araçlarý yakmýþlar (Kim yaktý?). Þuan burayý biz kullanýyoruz’’ dedi.
Peþmergeler yerleþtikleri K1 askeri üssünün yaný sýra Kerkük çýkýþýndaki bütün yollarý da hâkimiyeti altýna aldý. Yaðma ve talandan sonra yollarda araçlarý kontrolden geçiren peþmergeler, bütün giriþ çýkýþlarý tuttu. Peþmergeler, Irak ordusuna ait araçlara kendi bayraklarýný çekmeyi de ihmal etmedi. 2003´teki ABD iþgalinin ardýndan Irak Kürtleri, IÞÝD sayesinde Irak´taki yýllardýr “hayalini kurduklarý” sýnýrlarý beklemedikleri bir anda kontrol altýna aldýlar.
16 Haziran 2014 tarihinde gazeteci Fehim Taþtekin ve NTV’den Can Ertuna’nýn Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erþad Salihi ile yaptýklarý röportaj da Salihi özetle þöyle yanýtladý:
Ordunun çekilmesiyle Kerkük artýk Kürt bölgesinde görülebilir mi?
Kesinlikle Kerkük’ü Kürt bölgesinde görmüyoruz.
Irak ordusu burayý koruyabilir miydi?
Evet. Maalesef Irak ordusu yeterince desteklenmedi. Erbil ve Süleymaniye’den gelen hýrsýzlarýn Irak ordusunun silahlarýný ellerinden almasý Irak’ý bu bölgede dönüm noktasýna getirdi.
Bu hýrsýzlar içinde Peþmerge var mý?
Kontrol onlarda olduðuna göre sorumlu onlar sayýlýr.
Türkiye’den beklediðiniz desteði gördünüz mü? Türkiye, Suriye’de takýndýðý aktif rolü Irak’ta da takýndý mý sizce?
Türkiye’nin Türkmenlere daha yakýn olmasý gerekirdi. Türkiye herkese eþit mesafede durdu, yeterince desteklenmemiz gerekirdi (Bunun tam anlamý ise Türkmenler desteklenmedi ve yalnýz býrakýldý!).
IÞÝD ve peþmerge teröründen dolayý o günlerde yüz binlerce Türkmen 50 dereceyi bulan cehennem sýcaðýnda derme çatma çadýrlarda, depolarda, mezarlarda, inþaatlarda, yol kenarlarýnda, çöl ortasýnda açlýk, susuzluk, zehirli akrepler ve salgýn hastalýklarla boðuþarak barýnaksýz, korumasýz, sahipsiz ve kimsesiz kaldý. Türkmen coðrafyasý Irak haritasýndan silindi. Hem AKP hükümeti hem de dünya Türkmenlerin durumuna seyirci kaldý. Bu saldýrýlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Türkmenlerin sayýsý 600 bini aþtý. Irak´ta saldýrýlar sürerken ne Türkiye´den ne de dünyadan Türkmenlere yönelik bir adým atýldý. Türkmenler yüz üstü býrakýldý ve Kürtlerle petrol ticareti uðruna satýldý. Türkmenler bu yaþadýklarýný asla unutmazlar. Hayatta bir duruþu olmalý insanýn, her þeyden önce insan insan olmalýdýr.
Irak Türklerinin Yaþadýðý Dram, On binlerce Irak Türk’ü Derme Çatma Çadýrlarda, Depolarda, Mezarlarda, Yol Kenarlarýnda, Çöl Ortasýnda Korumasýz, Sahipsiz ve Kimsesiz Kaldýlar ve Kaderlerin Terk Edildiler. Bu Arada Türkmen Coðrafyasýda Irak Haritasýndan Silindi.
Rusya Uçaðýnýn Düþürülmesi ve Suriye Türkmenlerinin Dramý
Irak Türkmenlerinin yaþadýðý dramý, þimdi Suriye Türkmenleri yaþýyor. Türkiye ile Rusya arasýnda tüm diplomatik kanallar açýkken, senin neyine gerek gidip Rusya ile kavga etmek ve uçaðýný vurmak. Efendim neymiþ? Suriye Türkmenlerini koruyorlarmýþ? Irak Türklerini koruduðunuz gibi mi? Bugün Suriye Türkmenleri, Irak Türkmenleri gibi yerinden yurdundan sürülüyor!!!!!
Ey iktidar sen Rusya uçaðýný düþür, bedelini Suriye Türkmenleri ödesin. Ey iktidar sen 1 Mart 2003 Tezkeresini reddet, hesabýný Irak Türkleri canlar ile ödesin! AKP´nin yanlýþ dýþ politikasýnýn Türkmenlerin önüne koyduðu acý faturalardan sadece birisidir. Suriye Türkmenleri canlarýný kurtarmak için Türkiye´ye sýðýnýyor. Ýþte AKP’nin “Stratejik Derinlik” dýþ politika Fiyaskosu.
Kürt Peþmerge destekli ABD askerleri, 4 Temmuz 2003 günü, Irak´ýn Süleymaniye kentinde, 11 Türk askerinin ellerine kelepçe vurdu ve baþlarýna çuval geçirdi. AKP iktidarýnýn doðrultusu ve isteði ile bugün Türk askeri Kürt peþmergeleri eðitiyor. Peki bu olay sonrasýnda ABD’ye karþý herhangi bir misilleme veya yaptýrým oldu mu? Hayýr. ABD´ye ait savaþ uçaklarý Türkiye’nin Adana´daki Ýncirlik Hava Üssü´ne gelmeye devam ediyor! O zaman adama sormazlar mý, niye ey iktidar, Türkiye´nin tarihi, ticari ve ekonomik iliþkileri olan kuzey komþusu Rusya’nýn uçaðýný düþürüyorsun, ama Türk askerinin ellerine kelepçe vuran, baþlarýna çuval geçiren, Türkiye´yi bölmeyi amaçlayan planlar yapan ve bölgedeki yangýný ve kaosu Türkiye’ye taþýyan ABD’yi pas geçiyorsun? ABD neden bu olup bitenlerden muaf tutuluyor?

Kýrmýzý Çizgiler Terk Edildi, Türkmenler ve Kerkük Gözden Çýkarýldý…
IÞÝD’in hamlesi Kürtlere yaradý ve peþmergenin Kerkük´ü iþgal etmesi ile birlikte Kürtler ilk kez “Kerkük” hayalini gerçeðe çevirme yolunda bir fýrsat yakaladýlar. Kerkük, Kürtler´in önüne altýn tepsiyle sunulmuþ oldu. Yarýn ne olur bilinmez ama bugün itibariyle Kürtler ‘hayaldi gerçek oldu’ diyerek Kerkük´ün kontrolünü ele geçirmiþ görünüyorlar.
Kerkük Kürtlerin Kudüs’ü müdür? Yalandan kim ölmüþ! Bir yerin "Kudüs" olmasý için tarihe dayanan bir duygusal baðýn olmasý gerekiyor. Oysa bugün Kerkük´te Kürtlere ait tarihi bir eser bile yok. Kürtlerin Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür miraslarý nerede? Yok. Anlaþýlmasý güç olmayan husus ise; Kerkük petrollerinin, baðýmsýzlýk için Kürtlere gerekli olan ekonomik kaynaðý saðlayacak olmasýdýr.
Elbette Türkmen þehri Kerkük´ün Kürtler için önemi duygusal sebeplere dayanýyor. Kerkük, Irak´taki en önemli petrol yataklarýnýn merkezinde. Müthiþ petrol rezervi ile de bölgedeki tüm ülkelerin iþtahýný kabartan bir cazibeye sahip. Dünya petrol rezervinin %4’ü Kerkük ve civarýndan elde edilirken, bu oran Irak’ýn ürettiði petrolün de %50’sini oluþturuyor.
Kaçak Irak petrolüne Türkiye’yle iþbirliði içinde alýcý çýkan Ýsrail, Kürt Yönetimi’nin artýk baðýmsýz Kürt Devleti haline gelmesi gerektiðini ilan etti. Ýktidar partisi sözcüsü, “Ey Ýsrail” kýsmýný telaffuz etmekten haklý nedenlerle kaçýndýðý açýklamasýnda, Ýran, Suriye ve Merkezi Irak Hükümeti’nin þaþkýn bakýþlarý altýnda hýzla destek çýktý bu tebliðnameye. Ýran, Suriye ve Irak niye mi þaþkýn? Bir devletin kendi bölünmesi için bu kadar hevesli olmasýný hala anlayabilmiþ deðiller de ondan. Hani Musul ve Kerkük Türkiye’nin milli meselesi ve kýrmýzý çizgisiydi!
Türkiye’nin Barzani yönetimine verdiði tavizler ve yaptýðý gizli Petrol anlaþmalarý, Türkmenlerin bölgede güçsüzleþtirilmesi politikasýnýn doðrudan nedenini oluþturdu.
Petrol nelere kadirdir, 3 milyon Irak Türk’ü bir anda yok sayýldý ve kaderlerine terk edildi. Bugün Türkmenler petrol kurbanýdýr ve faturasýný da canlarý ile ödüyorlar.
Irak’ta her kesimin bir veya birkaç koruyucu devleti var, ama Irak Türklerinin yoktur.. Evlerinden barklarýndan, topraklarýndan oldular. Türkmen coðrafyasý Irak haritasýndan silindi. Kaçýrýlýyorlar, sürülüyorlar, öldürülüyorlar.. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Irak’ta Türkmenlerin çýkarýna izlediði hiçbir politika bulunmamaktadýr.
Bugün Türkiye’de ve Suriye’nin kuzeyinde olup bitenler aslýnda, Musul ve Kerkük için (Kýrmýzý çizgilerin) AKP iktidarý döneminde alýnmayan tedbirlerin ve 1 Mart 2003´teki Tezkeresi´nin reddinin bir sonucudur.
Türkiye, Tüm Bölge Ülkeleri Ýle Kavgalý!
Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da bir yangýn var. Türkiye´nin stratejik müttefiki ABD´nin desteði ile bu yangýn Türkiye’ye sýçradý. Diyarbakýr’ýn Sur ve Silvan, Þýrnak’ýn Cizre ve Silopi ile Mardin’in Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK tarafýndan Türkiye’ye karþý bir savaþ açýlmýþ durumda. Dýþ güçler zaten bu yangýný körüklüyor. Bu güçler bölgeyi dizayn etmek için IÞÝD ve Kürt gruplarýný sopa olarak kullanýyor! Artýk dýþ güçler bölgede kendileri savaþmýyor, silahlandýrdýklarý, eðittikleri ve maddi destek saðladýklarý gruplarý birbiri ile veya devletlere karþý savaþtýrýyorlar.
Türkiye kendi topraklarýný korumak için bölge ülkeleri ile iþbirliði içine girmelidir! Türkiye’nin milli güvenliði, komþularýyla saðlýklý dostane iliþkilerden geçer. Ama bugün Türkiye’yi yönetenler, Barzani Yönetimi hariç tüm bölge ülkeleri ile kavgalý! Bu kavgalý ülkelere Türkiye’nin kuzey komþusu Rusya’da dahil edildi. Türkiye’deki iktidar, bölge ülkeleri ile iþbirliði yapacaðý yerde onlarla kavga ediyor ve sözde Kürdistan’ý kurma çabasýnda olan ve Türkiye’nin topraklarýnda gözü olan Barzani ile gizli petrol anlaþmalarý ve iþbirliði yapýyor. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüðü bozulunca, Türkiye’nin topraklarý ise muaf mý tutulacak? Ne acýdýr ki, Türkiye bugün bölgede iþbirliði yapacak tek bir ülke yok! Büyük resme baktýðýmýzda bölgede Türk dýþ politikasýnýn ve güvenlik politikalarýnýn iflasýnýn tescilidir.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...