1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER LÝDERLERÝNÝ UNUTMAYACAKTIR

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


Dün 16 Ocak 2016 tarihinde, Türkmenlerin ileri gelen dört kahraman liderlerinin þehit edilmelerinin 36. Yýl dönümü münasebetiyle 16.01.2016 tarihinde Kerkük baþta olmak üzere Türkmeneli Bölgelerindeki kurum ve kuruluþlar, Ankara, Ýstanbul ve Batý ülkelerinde bulunan sivil toplum örgütleri tarafýndan saygýyla anýldýlar.
Türkmen toplumu Irak’ýn kurulduðu günden beri çeþitli katliamlara maruz kalmýþsa da 16 Ocak 1980 tarihi Irak Türkmenlerinin siyasi tarihinin en büyük kýrýlma noktasýdýr. Kerkük meselesi baþta olmak üzere 11 Mart 1970’de ilan edilen özerk bölge beyannamesinden tatmin olmayan KDP, yeniden savaþ baþlatmýþtýr. 1975 yýlýnda karþýlýklý tavizlerle Saddam’la Ýran Þahý Rýza Pehlevi arasýnda imzalanan Cezair antlaþmasý sonucunda KDP lideri Barzani ABD’ye sýðýndý ve Irak’ta Kürt meselesi bertaraf edildi.
Bu tarihten sonra Saddam rejiminin Türkmenler üzerinde baþlattýðý baskýlar had safhaya ulaþmýþtýr. 1975 – 1980 arasýnda özellikle Kerkük’te tutuklamalar baþladý, resmi dairelerde Türkçe konuþmak yasaklandý. Ekonomik özgürlükler tamamen kýsýtlandý, bir Türkmen’in diðer bir Türkmen’den gayrimenkul ve aðýr vasýta alým satýmý da yasaklandý. Arap bölgelerinden yaklaþýk 30.000 USD’ye tekabül eden 10.000 Dinar karþýlýðý Kerkük’e getirilen ve daha sonra onlara Türkmenler tarafýndan “On binlikler” ismi takýlan Araplara ayrýcalýklar tanýnmýþtýr. ABD’nin 2003’te Irak’ý iþgali sonrasý Kürt gruplarý tarafýndan illegal nüfus kaydýrmalarýyla ayný uygulama farklý yöntemlerle yerine getirildi. Þimdi de Suriye sýnýrý yakýnlarýnda bulunan Musul’un Rabia beldesinden baþlayarak Diyale’ye kadar kazýlmakta olan hendeðin amacý ihtilaflý bölge olarak addedilen Türkmeneli bölgesini Kürdistan sýnýrlarý içine katmaktýr.
Türkmen þehitlerine gelince; 1979 yýlýnda Türkmenlerin içinde bulunduðu durum çýðýrýndan çýkmýþtý. Saddam’a muhalif olan veya rejimin muhalif listesinde kendini gören hemen hemen her Iraklý Irak’ý terk etmeye baþlamýþtýr. 1 yýla yakýn Saddam rejiminin hapishanelerinde acýmasýz iþkencelere tabi tutulan liderlerimizden Albay Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak ve iþadamý Adil Þerif 16 Ocak 1980 tarihinde sabah 06.45’te idam edildiler. Ýþkenceler sýrasýnda hayatýný kaybeden Dr. Rýza Demirci’nin cesedi bile ailesine teslim edilmemiþtir.
Dört mücahit ve kahraman þehidimiz hakkýnda çok yazýldý, çizildi. Bu yazýda gençlere ve geleceðe ýþýk tutabilmek amacýyla yakýndan tanýdýðým þehitlerimiz hakkýnda hatýralarýmýn bir kýsmýný özetlendiðinde; Abdullah Aðabey, yýllarca baþkaný olduðu Türkmen Kardeþlik Ocaðý’na herhangi bir karþýlýk beklemeden hemen hemen her gün herkesten önce gelen ve çoðu zaman son çýkan kiþi olmuþtur. Türkmeneli bölgesi sýnýrlarý içinde bulunan Musul – Telafer’den Mendeli’ye kadar o dönemin sýnýrlý iletiþim ve ulaþým þartlarý dahilinde bölgeyi gezen ve Türkmen toplumunun her kesimine kendini tanýtabilen yegane liderdir. Gerek KDP, gerek rejim ile 1970’deki yapýlan görüþmelerdeki tutumu ve duruþu takdire þayandýr.
Karizmatik lider vasýflarýna sahip, Peryadi mahallesinde kapý komþumuz olan Necdet Aðabeyimizin ilkokula baþladýðým yýllarda sevgisini kazanmýþ biri olarak mücadelenin temel taþlarýnýn karþýlýksýz millet sevgisi, davaya sadakat ve eðitime dayandýðýný kendisinden öðrendim. Son iki tutuklama arasýnda Fevzi Türker’le beraber görüþtüðümüzde her þeyi milleti için yaptýðýný söylemiþti. Necdet Koçak’ýn eþi Ayten Koçak, eþinin idam edileceði gün yaptýðý ziyaret sýrasýnda kendisine, “Aðaç budandýkça yeþerir” demiþ ve þehitlik þerbetini imanla, inançla ve gönül rýzasýyla içmiþtir. Gardiyanýn sana vereceðim isim listesinden tanýdýklarýný iþaretlersen idamdan kurtulursun talebine de dönüp bakmamýþtýr.
Kültürel ve sosyal aktivitelere çok önem veren, Kardaþlýk dergisinin bir bölümünün latin harfleri ile basýlmasýna öncülük eden Dr. Rýza Demirci 1979’larda ilkel imkanlarla birkaç öðrenci ile kurduðumuz Türkmen öðrenci yurdunun profesyonelce yönetilmesini baþarmýþtýr.
Türkmen esnaf ve tüccarlar baþta olmak üzere Kerkük halký tarafýndan çok sevilen Adil Þerif caný ve malý ile her türlü fedakarlýða koþan bir kiþiliðe sahipti ve içtenlikle herkesin yardýmýna koþardý…
16 Ocak 1980 sabahý dört kahramandan üçü, yan yana daraðacýnda asýlý durdu. Aynen Türkmenlerin öteden beri ümit baðladýðý Üç Hilal Bayraðýný andýrdýlar. Þehitlerimizin mücadeleleri hepimiz için birer ders teþkil etmektedir. Gelmiþ geçmiþ tüm þehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet dilerim. Ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...