1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK’TA TÜRKMENLER YOL AYRIMINDA

site Bakimda

Dr. Cüneyt MENGÜ

Irak’ta meydana gelen son geliþmeler incelendiðinde; IÞÝD oyununun devam ettiði ve Irak’ýn resmen bölünmesi yolunda çeþitli kaynaklardan da açýklamalarýn yapýldýðý görülmektedir. Bilindiði gibi Irak’ýn kuzeyindeki özerk Kürt yönetimi gerçeði dýþýnda Sünni bölge olarak addedilen Rumadi, Selahaddin ve Musul vilayetleri hariç Irak’ýn diðer bölgelerinin hemen hemen tamamý Þii partilerden oluþan merkezi hükümetin yönetimi ve kontrolündedir. Ne yazýk ki ihtilaflý bölge olarak kabul edilen, sahipsiz Türkmenlerin ne bölgelerinden ne de üçüncü etnik unsur olduklarýndan hiç kimse söz etmemektedir.
Yaklaþýk 1 yýldan fazla IÞÝD’in kontrolü altýndaki bölgelerin arasýnda yer alan ve Baðdat’ýn 90 km batýsýnda bulunan Ambar vilayetine baðlý Rumadi þehri kurtarýlmaya çalýþýlmaktadýr. Kurtarma operasyonunun en ilginç yaný ise Rumadi’de çatýþma halinde olan Irak kara kuvvetlerine ABD’nin hava desteðinin yaný sýra yalnýz Arap Sünni aþiretlerden oluþan milislerin de yer aldýðý iddia edilmektedir. Meselenin bu boyutu incelendiðinde; Irak’ýn genelinde 14 yabancý ülkeye ait askerlerin bulunmasýna raðmen Musul’un 12 km kuzeyindeki Baþika yakýnlarýnda konuþlandýrýlan Türk askerlerinin, bazýlarýna göre yalnýz Sünnilere destek verdiði iddiasý sonucunda, Baðdat yönetiminin Irak egemenliðinin ihlal edildiði gerekçesiyle Kuzey Irak’tan ýsrarla çekilmesi talebi düþündürücüdür. ABD Baþkaný Obama’nýn da Türk askerinin çekilmesi yönündeki açýklamalarýnýn yaný sýra, Rumadi ve Baþika olaylarýnýn ABD idaresinin bilgisi dahilinde cereyan edip etmediði de manidardýr.
Türkmenlere gelince; katýksýz Türkmen kenti Telafer’den 300 bin kiþi göçe zorlanmýþ ve zor þartlar altýnda sýðýnmacý durumundadýrlar. Kentte kalanlar ise vasfedilmeyecek kötü þartlar altýnda hayatlarýný idame ettirmekte, Tuzhurmatu’da gerginlik devam etmektedir. Kerkük ve Diyale þehirleri, KYB’nin asayiþi ve güvenliði kontrolündedir. Kerkük’te hemen hemen her gün fidye karþýlýðý insan kaçýrmalarý, özellikle Türkmen evlerine hýrsýzlýk hadiseleri had safhadadýr. Hedef Türkmenleri yýldýrýp göçe zorlamaktýr.
Bilindiði gibi 1991’de Irak’ýn kuzeyinde oluþturulan Güvenli Bölge 2005 Anayasasýnda Defacto olarak yerini almýþtýr. Birkaç gün önce Mesud Barzani 36 baþkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek muhtemel bir baðýmsýzlýk ve referandumdan tekrar söz etmiþtir. Kürtlerin özerk bölgesi dýþýnda bulunan ve özellikle Türkmeneli Bölgesi ihtilaflý bölge olarak kabul edilmektedir. Yani Türkmeneli Bölgesinin tamamý mý, yoksa da bir bölümü mü Kürdistan bölgesine ilhak edilmesinden bahsedilmektedir. Kerkük için özel statü hikayesi rafa kaldýrýlmýþ ve hatta Kerkük’ün biri Arap diðeri Kürt bölgesi olarak 2 bölgeye ayrýlmasýndan da söz edilmektedir. Bize gelen haberler arasýnda ana tartýþmalar ve pazarlýklar özellikle ihtilaflý bölgeler üzerinde yoðunlaþmaktadýr.
Tabii ki Türkmenler bu konu ve diðer meselelerle ilgili fikirlerini beyan etmek mecburiyetindedir. Ýstanbul’da yerleþik Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezinin 24 – 26 Temmuz 2015’de Ýstanbul’da düzenlediði Türkmen Çalýþtayý’nda alýnan tavsiye kararlarýndan ilki olan ‘’Avrupa’daki Türkmen derneklerinin bir federasyon çatýsý altýnda birleþmeleri’’ konusundaki çalýþmalar hýz kazanmýþtýr. Federasyon Tüzüðü’nün onaylanmasý ve Yönetim Kurulunun seçilmesi için Genel Kurul toplantýsý 30 Ocak 2016’da Stockholm’de yapýlacaktýr. Bu çalýþmalarla ilgili olarak baþta gazeteci yazar Sayýn Amir Karanaz olmak üzere emeði geçen tüm öncüleri kutlarým.
Ýkinci karar ise, Türkmenlerin geleceði ve izlenmesi gereken yol haritasýyla ilgili olarak çalýþtaya katýlan 100 kiþinin oyuyla 11 kiþilik bir komisyon seçilmiþtir. Komisyon çalýþmalarýnýn daha yararlý olabilmesi için TÜRKMEN ÝÞLERÝNDEN SORUMLU YÜKSEK KOMÝSYON adý altýnda komisyon sayýsýnýn geniþletilerek artýrýlmasý hususunda görüþ birliði saðlanmýþtýr. 10 Ocak 2016’da yapýlmasý öngörülen toplantýya davet edilen Türkmen kökenli eski ve yeni bakan ve milletvekillerinden katýlmasý gerekli olanlarýn bir bölümü icabet edememeleri sonucunda toplantý ileri bir tarihe ertelenmiþtir. Sözü edilen toplantýyla ilgili olarak katkýlarýný esirgemeyen Dr. Ali Ekrem Beyati’nin çalýþmalarý takdire þayandýr. Ayrýca öngörülen toplantýya katýlamadýklarýnýn sorgulanmasý þimdilik bu yazýnýn amacýna hizmet etmediði için ileri bir zaman içinde deðerlendirilecektir.
Yapýlmasý öngörülen toplantýnýn gündeminde güvenlik, siyasi, insani ve yasama gibi dosyalarýn detaylý bir þekilde tartýþýlmasý hususu yer alacaktýr. Sözü edilen toplantýnýn ileri bir tarihte yapýlmasý için bir hamle daha yapýlmalýdýr. Aksi takdirde Irak Türkmen Cephesi’nin geniþletilmiþ bir toplantý düzenlemesi elzemdir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...