1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN ÇALIÞTAY KOMÝSYONU BAÐDAT’TA TOPLANDI

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

stanbul’da yerleþik Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nin 24-26 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Ýstanbul’da düzenlediði Irak Dýþýndaki Türkmenler Çalýþtayý, çeþitli Avrupa ülkeleri, Irak ve Türkiye’den seksen þahsiyetin katýlýmlarý ile yapýlmýþtýr. Katýlýmcýlar Iraktan eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, il meclisi üyeleri, siyasi parti baþkanlarý, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri baþkan veya temsilcileri ile bazý Türkmen þahsiyetlerinden oluþmuþtur.
Sözü edilen bu toplantýda, Türkmenlerin halen içinde bulunduklarý durum çeþitli yönleri ile tartýþýlmýþ, Irak dýþýnda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri, karþýlaþtýklarý sorunlar dile getirilmiþ, Türkmen meselesinin uluslararasý platformlara taþýnabilmesi için yapýlmasý gerekli olan çalýþmalar etraflýca görüþülmüþtür. Ayrýca DAÝÞ, diðer adý ile IÞÝD saldýrýlarý nedeniyle göçe zorlanmakta olan Türkmenlerin durumlarý, göç edenlerin yerlerine dönmeleri veya gittikleri yerlerde yaþamlarýný devam ettirebilmeleri için alýnmasý gerekli önlemler üzerinde detaylý olarak durulmuþtur. Türkmenlerin geleceði ve izlenmesi gereken yol haritasý ile birlikte Türkmen davasýnýn hem Irak’ýn içinde ve hem de dýþýnda lobi faaliyetlerinde bulunularak tanýtýlmasýnýn yaný sýra, söylem birliði gibi projelerin hazýrlanmasý için katýlýmcýlardan oluþan 11 kiþilik bir komisyon seçilmiþtir.
Ýstanbul çalýþtayýnda seçilen komisyon üyelerinden Irak Ýnsan Haklarý eski Bakaný Muhammed Mehdi BAYAT, Milletvekili Hasan TURAN, Milletvekili Nehle El HUBABI, Ulusal Reform Gurubu Kerkük Sorumlusu Ammar KAHYA, Türkmen Kurtuluþ Kurumu Baþkaný Dr. Ali Akram BAYAT ve Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi Baþkaný sýfatýyla Dr. Cüneyt MENGÜ 15-16 Eylül 2015 tarihinde çalýþtayýn sonuç bildirisinde yer alan tavsiye mahiyetindeki kararlarý görüþmek amacýyla Baðdat’ta bir araya geldiler. Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Savaþ AVCI, eski milletvekili Jale NEFTÇÝ ve Hak Partisi Bþk. Yrd. Sami KOLSUZ geçerli mazeretlerini beyan ederek katýlamamýþlardýr.
Baðdat toplantýsýnda, Ýstanbul çalýþtay komisyon üye sayýsýnýn geniþletilerek artýrýlmasý, Kerkük ve diðer Türkmen bölgeleri ile ilgili dosyalarýn incelenmesi, göçmenlerin durumu ile ilgili kýsa ve uzun vadeli çözümlerin analiz edilmesi, Türkmenlerin Irak’taki nüfuslarý oranýnda hükümette ve diðer resmi kurum ve kuruluþlarda yer almalarý ve sayýlarý yüzbinleri aþan göçmenler için toplu konut yapýlmasý gibi konular masaya yatýrýldý ve görüþ birliðine varýldý.
Sözü edilen komisyonun görevi ve yetkisi hakkýnda ortaya konan ön yargýlý tutumlar ve yanlýþ algýlamalar, ister bilerek ister bilmeyerek, gerek bazý çevrelerce ve gerekse de bazý çalýþtay katýlýmcýlarý tarafýndan ileri sürülen ifadelerden anlaþýlmýþtýr. Bilindiði üzere çalýþtayýn bitiminde belirtildiði gibi seçilen komisyonun ne temsil ne de yürütme yetkisine sahip olmadýðý hususu sonuç bildirisinde de sarahaten yer almýþtýr.
Komisyonun daha aktif hale gelmesi ve iþlerlik kazanmasý ve kýsmen temsil yetkisine sahip olabilmesi için ancak ve ancak komisyona Irak Türkmen Cephesi baþkaný baþta olmak üzere sahada fiilen faaliyet gösteren ve siyasi mahfillerde aðýrlýðý ve nüfuzu olan þahsiyetlerin de katýlmasý ile mümkün olabilir. Ancak üzülerek söylemek gerekirse bugünkü þartlar altýnda bu durumun ihtimal dahilinde olmadýðý gözlenmiþtir. Bunun en önemli nedenleri arasýnda gerek farklý mezheplere baðlý ve gerekse de ayrý milli görüþlere sahip kiþilerden oluþan siyasetçilerin Türkmen davasýnda asgari müþtereklerde birleþemedikleri hususu özellikle bu son Baðdat toplantýsýnda görülmüþtür.
Öte yandan temsil kabiliyeti bakýmýndan tamamen yetkili bir heyetin sadece yapýlmasý öngörülen ve daha önce de yýllardýr yazýlarýmýzda belirtildiði gibi geniþletilmiþ Türkmen kurultayýnýn marifetiyle oluþturulmasý mümkün olabilecektir.
Türkmenlerin genel durumlarý incelendiðinde, Irak’ta etnik köken yönünden üçüncü unsur olmalarýna raðmen siyasal haklarýndan mahrum kaldýklarý ve gerekli olan temsil hakkýný alamadýklarý, Türkmen bölgelerinin sürekli saldýrýlara maruz kalmalarý, yerinden ve yurdundan göçe zorlanmalarý neticesinde sefalet içerisinde yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþmalarý gibi hususlar göz önüne alýndýðýnda bu durumun Türkmenler arasýnda söylem birliðinin olmamasýndan kaynaklandýðý görülmektedir. Bu husus hem çalýþtayýn hem de komisyonun öncelikle hedeflerinden birisini teþkil etmektedir.
Ýstanbul çalýþtayýnýn önemli gündem maddeleri arasýnda yer alan Avrupa’daki Türkmen derneklerinin bir federasyon çatýsý altýnda birleþmeleri konusundaki çalýþmalarýnýn hýz kazanmasý sevindiricidir. Öte yandan Kerkük ve Tuzhurmatu arasýnda göçmenler için daha önce birkaç kez tarafýmýzdan gündeme getirilen toplu konutun yapýlmasý önerisi bu toplantýda da detaylýca tartýþýlmýþ ve en kýsa zamanda hayata geçirilmesi için gerekli adýmlarýn atýlmasý da ayrýca sevindiricidir. Bu baðlamda bazý sivil toplum örgütleri bir araya gelerek amaca yönelik bir konsorsiyumun ihdas edilmesi uygun görülmüþtür.
Netice itibarýyla yararlý çalýþmalar yapýlsa da Türkmen toplumunun ihtiyacý olan ana konularýn çözümü için “ASGARÝ MÜÞTEREKLERDE BÝRLEÞÝLMEDÝKÇE” sorunlar devam edecek ve bu iþler de böyle gitmeyecektir.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...