1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BÝR DE TESKERE OLMAZSA

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

TBMM Genel Kurulu 03.09.2015 tarihinde yaptýðý olaðanüstü toplantýda, geçici hükümette yer alan baðýmsýz bakanlarýn yemin etmelerinin ardýndan Irak ve Suriye ile ilgili 02.10.2014 tarihinde kabul edilen tezkerenin bir yýllýk izin süresinin uzatýlmasý görüþülerek AK Parti, CHP ve MHP’nin blok olarak verdikleri kabul oyu ile onaylandý.
2007 yýlýndan bu yana TBMM tarafýndan aralýksýz olarak onaylanan Irak tezkeresine, 2012 yýlýnda bölgede meydana gelen olaylarýn sonucu olarak Suriye’de dahil edilmiþtir.
Bilindiði üzere tezkerenin mahiyeti ve amacý; TSK’nin gerektiði takdirde sýnýr ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancý ülkelere asker gönderilmesi ve ayný amaçlara yönelik olmak üzere yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasýna izin verilmesi, bu kuvvetlerin kullanýlmasý ile ilgili risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirlerin alýnmasý ve bunlara imkan saðlayacak düzenlemelerin yapýlmasý için anayasanýn hükümleri uyarýnca hükümete verilen yetkidir.
Geçmiþte Türkiye’nin uyguladýðý ve izlediði uluslararasý politikalar nedeniyle tezkerelere temkinli yaklaþýldýðý görülmüþtür. Nitekim 1992 ‘de Turgut Özal’ýn Kuzey Irak’a askeri müdahalede bulunma isteðine TSK komuta kademesinin sýcak bakmamasý sonucu Genelkurmay Baþkaný Necip Torumtay görevinden istifa etmiþtir. Ýkinci önemli geliþme ise Türkiye’nin gündemini aylarca meþgul eden 1 Mart 2003 tezkeresi hem mecliste hem de medya da hararetli tartýþmalara sebep olmuþtur.
Zamanýnda 1 Mart 2003 tezkeresine karþý çýkanlardan bir kýsmý bugün hata yapýldý derken bunun aksini de savunanlar vardýr. Bugüne kadar 1 Mart tezkeresi ile ilgili olarak açýklanmayan bazý hususlarýn var olduðu kanaatindeyim. Türkiye’nin ayný dönemde ilan ettiði kýrmýzýçizgilerinden ötürü müttefiki olan ABD ile olan iliþkilerindeki gerginlik yine 1 Mart 2003 tezkeresinin reddedilmesi sonucu olarak zirveye týrmanmýþ ve neredeyse iki ülke arasýndaki iliþkiler kopma noktasýna varmýþtýr.
Bize göre ABD idaresi bir yandan tezkerenin onaylanmasýný isterken diðer taraftan reddini de teþvik etmiþtir! Diðer bir ifadeyle oyun içinde oyun! 29 Ocak 2003 tarihinde Davos’ta yapýlan Ekonomik Forum’a 9 kiþiden oluþan üst düzey Irak muhalefet guruplarý ile beraber ben de katýldým. Irak muhalefet temsilcilerinin yapacaðý sunumdan önce NATO eski komutaný ve emekli olduktan sonra ABD’nin baþkan adayý olan Wesley Clark’ýn konuþmasýna hep beraber tanýk olduk. Clark konuþmasýnda Amerika’nýn Irak’a kuzey cephesi yerine güney cephesini kullanarak gireceðini ve Türkiye’nin de bu savaþta devre dýþý kalacaðýný söylemiþtir. Bu açýklama daha sonra Ankara’da hiç tepki yaratmamýþtýr. Clark’ýn konuþmasýnýn sonunda Arap grubu temsilcileri, Türkiye’nin ABD ile beraber harekat yapacaðýndan rahatsýz olan Kürt gurubu temsilcilerini kutladýlar. Ancak Kürt temsilcileri Türklerin hala bu konuya müdahale edeceklerini ifade etmiþlerdir. Bu baðlamda Þubat 2003’te Selahaddin Kenti’nde yapýlan Iraklý muhalifler toplantýsýnda, Barzani 1 Mart tezkeresinin TBMM’den geçmeyeceðini, bunun nedeni olarak da kendisini destekleyen 70 milletvekili olduðunu ifade etmiþtir. Sürecin diðer bir ilginç yansýmasý ise: “1 Mart tezkeresi” yüzünden Temmuz 2003 tarihinde subaylarýmýzýn baþýna çuval geçirme hadisesi yaþanmýþtýr.
Gündemdeki konuya gelince Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir þekilde korumak ve kollamak, geliþmelerin seyrine göre ileride telafisi mümkün olmayan bir durumla karþýlaþmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardýmcý olmak amacýyla, tezkerede hudut, þümul, miktar ve zamaný hükümetçe takdir ve tayin olunacak þekilde TSK’nin gerektiði takdirde her türlü tedbirin alýnmasý ve bunlara imkan saðlayacak düzenlemelerin hükümet tarafýndan belirlenecek esaslara göre yapýlmasý yer almýþtýr.
2014 yýlýnda yapýlan tezkere oylamasýnda AKP’lilerin yanýnda 40 MHP’li milletvekili kabul oyu verdi. Toplam 400 milletvekilinin oy kullandýðý tezkereye 297 kabul oyu çýktý. 03.09.2015 tarihinde yapýlan oylamada ise 20 CHP’li milletvekili katýlmamýþ ve AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri kabul oyu vermiþtir.
Bazýlarýna göre tezkerenin kesinlikle ne Türkiye’nin ne de Suriye ve Irak’ýn lehine olmadýðý gibi Ýslam ülkelerinin de hiç birinin yararýna olmadýðý görüþünü ileri sürerek tezkerenin küresel emperyalist güçlere fayda saðlayacaðý iddia edilmektedir. Bir kýsmýna göre tezkerenin müstafi olmuþ bir hükümet yeni kabineyi bypass ederek meclise illegal yöntemlerle yetki ve irade gaspý yaparak böyle bir tezkere göndermeye yetkili olmadýðý ve anayasal dayanaktan da yoksun olduðu ileri sürülmektedir. Bu açýklamalardan, PKK ve IÞÝD’in ülkemizin sýnýr ötesinde silahlý kamplar kurup ülkeye saldýrýlar düzenlesin ve Türk askeri de seyirci mi kalsýn demek isteniyor.
Hali hazýrda Irak’ýn kuzey bölgesinde özellikle Kandil’de silahlý PKK terör örgütü unsurlarý varlýðýný sürdürmektedir. Suriye’de ise hem rejimin PKK uzantýsý PYD’yi desteklemesi hem de IÞÝD ve diðer terör örgütlerinin faaliyet içerisinde olmalarý, Türkiye’nin ulusal güvenliðine yönelik risk ve tehdit oluþturmaya devam etmektedir.
Kim ne derse desin tezkere bir savaþ ilaný deðil tedbirdir.

Cüneyt MENGÜ
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...