1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN OKULLARINA DÝKKAT

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

Türkmeneli bölgesindeki Türkçe eðitim veren okullardan dereceyle mezun olan bir grup öðrenci, Ýstanbul’da yerleþik Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nin davetlisi olarak, 18-28 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Ýstanbul’da konuk edildi.
Bilindiði üzere 2003 yýlýndan itibaren Irak’ta Türkçe anadilde eðitim ve öðretim faaliyetlerine baþlayan Türkmen okullarýndan Barýþ Lisesi büyük bir kývançla ilk mezunlarýný bu yýl vermiþtir. Irak’taki siyasi kargaþa, olumsuzluklar ve istikrarsýzlýktan etkilenmelerine raðmen 2015 yýlýnda yapýlan üniversite giriþ sýnavlarýnda (Bekýlorya imtihaný) Kerkük Barýþ Lisesi’nden baþarýlý olan öðrenci sayýsý 272 kiþi olmuþtur. Bu öðrencilerden Muhammet Abdulmecit Muhammet isimli öðrencimiz 100 tam puan üzerinden 99,4 alarak Irak genelinde 5. sýrada yer almýþtýr. Mezun olan diðer öðrencilerin % 15’i de 90 ve üzerinde puan alarak Irak genelinde çok büyük bir baþarýya imza atmýþlardýr. Elde edilen bu baþarýlar Türkmen toplumu arasýnda Türkçe ana dilde eðitim veren eðitim kurumlarýna karþý yaratýlan yaygýn kanaati de deðiþtirmiþtir.
Araþtýrma Merkezi’nin, derece ile mezun olan öðrenciler için düzenlediði ödüllendirme gezi programýnýn temel amaçlarý arasýnda; bundan sonraki eðitim hayatlarýnda da motivasyonu saðlamak ve onlarý vizyon sahibi yapmak, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek daha sonra mezun olacak öðrencileri de teþvik edip Türkmeneli bölgesinde Türkçe eðitim veren Türkmen okullarýndaki eðitimde baþarý seviyesinin yükseltilmesine vesile olmaktýr. Diðer taraftan bu baþarýlý gençlerin bir kýsmý için Türkiye’de yerleþik üniversitelerde burslu olarak eðitim alabilmeleri için de görüþmelerimiz devam etmektedir.
Üç Türkmen öðretmenin de eþlik ettiði öðrenci gurubu sýrasýyla: Bengütürk Televizyon kanalýnýn canlý yayýnýna katýlmalarý hem öðrenciler arasýnda ve hem de de Türkmeneli toplumunda bir heyecan yaratmýþ ve ilgi ile de izlenmiþtir. 21 Aðustos tarihinde Yeniçað Gazetesine yapýlan ziyaretin ertesi gün gazetede sürmanþet olarak yayýmlanmasý çocuklarýmýzý ziyadesiyle sevindirmiþ ve en fazla okunan haberler arasýnda yer almýþtýr. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý ziyaretinde Vakýf Baþkaný ve diðer yetkililer tarafýndan Türk Dünyasý hakkýnda verilen bilgiler ise öðrencilerin hissiyatýný zirveye çýkarmýþtýr.
Öðrencilerimizin Türkmeneli Ýnsan Haklarý Derneði ve Türkmeneli Kadýnlar Derneði gibi sivil toplum örgütlerine yaptýklarý ziyaretlerde dernek yetkilileri tarafýndan yapýlan anlamlý konuþmalar gençler arasýnda dikkatli bir þekilde dinlenmiþtir.
Bu organizasyon kapsamýnda eðitim kurumu olarak Aydýn Üniversitesi’ne ziyaret yapýlmýþ ve burada eðitim ile ilgili konularda karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulmuþtur.
Öðrenci gurubu 26 Aðustos 2015 günü Ýstanbul Vilayet makamýnda kabul edilmiþlerdir. Ýstanbul Valisi Sayýn Vasip Þahin adýna Vali Yardýmcýsý Sayýn Aziz Mercan kabulde yaptýðý konuþmada Valilik olarak Türkmen toplumuna eðitim ve öðretim ile ilgili her türlü desteði vereceklerini ifade etmesi öðrencilerimizin duygusal anlar yaþamalarýna ve öðretmenlerin de sevinç gözyaþlarý dökmelerine sebep olmuþtur. Öðrencilerimizin TRT Ýstanbul Radyosu’na yaptýklarý ziyarette canlý yayýna katýlarak eðitim ve kültürel konularda sorunlarýný dile getirmiþlerdir. Grup ayrýca Ýstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarýn ziyaret etme fýrsatýný bulmuþlardýr.
Ortak coðrafya, dil ve teknik bilgi bir toplumun millet olarak varlýðý, bekasý ve geleceði açýsýndan vazgeçilmez ana etmenlerin baþýnda yer almaktadýr. Öte yandan Türkmen bölgelerinin yerleþim merkezleri yýllardýr her türlü demografik baskýlar altýnda varlýklarýný güçlükle idame ettirmektedirler. Bu iki husus dikkate alýndýðýnda özellikle eðitimin ve yetiþmiþ insanýn toplum için ne kadar önemli ve gerekli olduðu gerçeðinden yola çýkarak Türkmeneli bölgesindeki veliler ve aile reislerinin Türkçe olarak ana dilde elde edilen eðitim hakkýný kullanmada azami derecede özen göstermeleri hem milli ve hem de insani bir görevdir. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn Türkçenin yaný sýra ikinci ve hatta üçüncü bir lisan öðrenmeleri kültürel bir zenginlik olacaktýr.
Bölgeden alýnan bilgilere göre bazý eksikliklerin giderilememesi veya gecikmeli olarak çözümlenmesi ister istemez eðitim kalitesini olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar bu sorunlar elde olmayan nedenlerden kaynaklanmýþ olsa da gerekli olan önlemlerin bir plan ve program dahilinde ele alýnýp yürürlüðe konulmasýnýn faydalý olacaðý kanaatindeyim.
Bu kapsamda kaliteli eðitimin saðlanmasý için vasýflý ve ihtisas sahibi öðretmenlerin istihdam edilmeleri doðru olacaktýr. Sürekli elektrik sorunu bulunan bir ülkede okullarýmýzýn jeneratöre sahip olmamasý, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarýnýn hiç olmamasý ne kadar acý bir durumdur. Maddi imkanlarý zayýf olan öðrencilerin kýlýk kýyafet ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve lise öðrencilerine tek tip kýyafet giyiminin saðlanmasý bir çok yönden faydalý olacaktýr. Kerkük’e baðlý Leylan, Altunköprü, Yahyaoava gibi yerleþim yerlerinden eðitim için Kerkük merkezine gelecek öðrencilerin ulaþýmlarýnýn saðlanmasý da faydalý olacaktýr. Bu vesile ile eðitime katký saðlayan Kerküklü iþadamlarýndan oluþan gruba ve Türkmen okullarýna çocuklarýnýn kaydýný yaptýran cesur ebeveynlere ne kadar teþekkür edilse azdýr.
Sevgili çocuklarýmýz teþvik edilmeli, motive edilmeli her yönden desteklenmelidir. Hepsinin yollarý açýk olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...