1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

WASHINGTON´UN KÜRT KARTI

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

Washington, yarým asýrdan beri hem alenen ve hem de üstü kapalý olarak Irak baþta olmak üzere bölgede Kürt kartýný kullanmaktadýr.
Ýran, 1947’de Mahabet Cumhuriyeti’ni kýsa sürede etkisiz hale getirdi ise de 1960’lý yýllarda Irak’tan toprak talep etmek amacýyla ve Washington’un bilgisi dahilinde Irak’ta Kürt kartýný açan ilk ülkedir. Bilindiði üzere Ýran, 1975’te Irak ile imzaladýðý Cezayir Anlaþmasý ile istediðini elde etmiþse de Kürt kartý uluslararasý arenada 1990’lara kadar rafa kaldýrýlmýþtýr.
Aðustos 1990’da Saddam Kuveyt’i iþgal etti ancak ABD önderliðindeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle Irak ordularý Kuveyt’ten çýkarýldý. Sonuçta proje ve plan gereði Irak’ýn kuzey ve güneyi uçuþa yasak bölge ilan edildi. Ve akabinde de 1991 yýlýnda BM kararýyla Irak’ýn kuzeyinde güvenli bölge ihdas edilmiþtir.
1998’de ABD Dýþiþleri Bakaný Albright baþkanlýðýnda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtsever Birliði(KYB) arasýnda yapýlan Washington Anlaþmasý ile ABD idaresi Kürt kartýna resmen müdahil olmuþtur.
1999’da ABD Kongresi Irak’ý kurtarma yasasýný onaylamasý sonucunda Kürt kartýna yeni bir boyut kazandýrdý. Bölgede ardý ardýna cereyan eden geliþmeler neticesinde hem 1 Mart 2003 tezkeresi ve hem de Irak’ta Saddam rejiminin sona ermesi ile güvenli bölge yapýsý defacto olarak Irak Anayasasý’nda yerini korumuþtur.
Washington’un, Irak modelini aynen Suriye’de ve Türkiye’de de uygulamak için çaba harcamasý gözlemciler tarafýndan dikkatle izlenmektedir.
2011’de Suriye’de rejime karþý baþlatýlan ayaklanmada Kürt kartýný ilk açan yine Washington oldu. Suriye’de kaosun baþlamasýyla Türkiye, DAEÞ veya rejime karþý yapýlan operasyona fiilen aktif destek vermede ve Ýncirlik üssünü açmada kararsýz olunca Ekim 2014’te bir Kobani yaygarasý kopartýldý ve dünya ayaða kalktý. Washington fýrsat bu fýrsat diyerek Kobani savunmasý sürerken PKK uzantýsý YPG-PYD’ye havadan yapýlan lojistik yardýmlarý ile Ankara’ya rest çekti.
Washington’un Suriye’de Kürt Gruplarý ile olan iliþkilerini Kuzey Irak’ta olduðu gibi gün geçtikçe açýkça derinleþtirince ve Suruç’taki intihar saldýrýsýnýn IÞÝD baðlantýlý olduðunun ortaya çýkmasýyla ülke içinde ve Türkiye’nin Irak-Suriye sýnýr hattýnda askeri operasyonlarýn yapýlmasý zaruret haline gelmiþtir. Bu baðlamda PKK terör örgütünün de diðer bir terör örgütü olan IÞÝD’ten daha fazla Türkiye’nin güvenliðini tehdit etmesi nedeniyle ABD idaresi ile dirsek temasýna geçilerek mutabakat saðlanmýþ ve ÝNCÝRLÝK Üssü de koalisyon güçlerine açýlmýþtýr. Böylece Türkiye çözüm sürecini rafa kaldýrmýþ ve Musul’un geri alýnmasý konusunda IKYB ile Baðdat arasýnda devam eden pazarlýk ta etkilenmiþtir.
Hali hazýrda Türkiye, IÞÝD ile mücadelede koalisyon güçlerine yardýmcý olmakta, destek vermekte ve ayný zamandaTSK’nin kanlý terör örgütü PKK’nýn Kandil ve diðer bölgelerde bulunan kamplarýna yaptýðý baþarýlý hava harekatý sonucunda da örgütün üst düzey yöneticilerinin Kobani’ye sýðýndýklarý da iddia edilmektedir.
Bilindiði gibi Ankara-Erbil arasýnda zaman zaman sýkýntýlý sürece giren iliþkiler karþýlýklý menfaatler doðrultusunda belirli alanlara kanalize edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ankara ile IKYB arasýndaki anlaþmanýn ana maddesi Kürt petrolünü Baðdat’ý bypass ederek Türkiye üzerinden satýþýdýr. Türkiye’nin gelecek on yýlda büyümeye baðlý olarak enerji ihtiyacýnýn daha da artacak olmasý nedeniyle ithalata ayrýlan maliyetin azaltýlmasý arzusundadýr. Böylece Barzani bu antlaþmaya isteyerek ve iyice baðlandýysa da Ankara’dan kýrmýzýçizgilerini rafa kaldýrmasýný ve Kerkük’ten vazgeçmesini talep ettiði de iddia edilmektedir.
Barzani,TSK’nin müdahalesine karþý çýkmamakta ve hatta sivillerin savaþ kurbaný olduðunu öne sürerek PKK’nýn kendi sýnýrlarýný terk etmesi çaðrýsýnda bulunmuþtur. Diðer taraftan Barzani savaþ alanýnýn Irak Kürdistan’ýndan uzaklaþtýrýlmasýnýn çaðrýsýný da ihmal etmemiþtir!
Irak topraklarýnýn hemen hemen % 40’ý IÞÝD’in kontrolü altýnda ve Kürt bölgesi de Irak’ýn egemenliðinin dýþýnda olmasýna raðmen Irak ve Arap Birliði, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta gerçekleþtirdiði hava operasyonlarýný kýnamaktadýrlar. Bilmem hangi egemenlikten bahsedilmektedir? Yoksa yine Washington’un direktifi mi? Zaten Saddam zamanýnda da Türkiye ile Irak arasýnda imzalanan sýcak takip anlaþmasýna raðmen Irak yönetiminden benzeri çatlak sesler çýkmakta idi.
Irak’ta eskiye dönüþün mümkün olmayacaðý su götürmez bir gerçektir ve Kürt gruplarý uluslararasý arenada baðýmsýzlýktan çok daha rahat söz etmektedirler.
Hali hazýrda Amerikan Kongresi’ne ve Avrupa’da sunulan tasarýlar konusunda Kürt gruplarýnýn yürüttükleri faaliyetlerin Ankara tarafýndan dikkatle izlenmesi yararlý olacaktýr.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...