1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN ÇALIÞTAYINDAN NOTLAR

Kerkük

Dr. Cüneyt MengüÝstanbul’da yerleþik Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nin 24-25-26 Temmuz 2015 tarihlerinde düzenlediði Irak Dýþýndaki Türkmenler Çalýþtayý; Irak, çeþitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den seksen þahsiyetin katýlýmlarý ile Ýstanbul’da gerçekleþmiþtir. Toplantýya Irak’tan eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, il meclisi üyeleri, siyasi parti baþkanlarý, sivil toplum örgütleri baþkan veya temsilcileri ile bazý Türkmen þahsiyetleri katýlmýþlardýr.

Toplantýnýn açýlýþ bölümünde tarafýmca yapýlan konuþmada ‘’Türkmenlerin içinde bulunduklarý kritik ve zor durum karþýsýnda bu toplantýnýn burada yapýlmasý çok büyük önem arzetmektedir. Türkmen toplumunun her ferdi üzerine düþen sorumluluðu idrak etmeli, bu da yetmez çaba harcamalý ve katký saðlamalýdýr. Türkmenlerin sýkýntýlarý ile ilgili olarak ister Irak içinde ve dýþýnda, ister uluslararasý camia çercevesindeki insan haklarý nezdinde ciddi bir çalýþmanýn baþlatýlmasýnýn gerekli olduðu’’ vurgulanmýþtýr. Öte yandan Ankara’nýn ister merkezi hükümet, ister iyi iliþkiler içinde olduðu IKYB nezdinde mevcut siyasi yaklaþým ve tezinin Türkmenlerden yana gözden geçirilmesinin yararlý olacaðýný, ayrýca göçe zorlananlara yardýmda bulunan baþta KIZILAY, AFAD, TÝKA olmak üzere diðer tüm sivil toplum kuruluþlarýna þükran borcu da tarafýmca dile getirilmiþtir.

Türkmen kökenli Ýnsan Haklarý Bakaný Muhammed Mehti Bayat konuþmasýnda ‘’Türkmenlerin coðrafyalarýna uygun, müþterek bir projenin hazýrlanmasýnýn gerekli olduðunu, nasýl tek ses olabiliriz projesinin acilen gündeme getirilmesinin yararlý olacaðýný’’ belirterek ‘’ IÞÝD operasyonu sonucu hayatýný kaybeden binlercelerin yaný sýra hali hazýrda çeþitli hastanelerde Türkmenlerden 960 yaralý ,530 kayýp ve 73 Türkmen obasý ile 56 tarihi eser yok edilmiþtir’’ ile sözlerini tamamlamýþtýr.

ITC Baþkaný ve Irak Milletvekili Erþad Salihi konuþmasýnda ‘’ bu toplantýnýn önemine deðinerek bir Türkmen þehri olan Telafer’in büyük bir oyunla karþý karþýya kaldýðýný, Telafer ‘in Suriye’de bir Türkmen þehri olan Telabyad ile ayný özelliðe sahip olduðunu, Türkmenler açýsýndan Telafer’in bir an önce kurtarýlmasýnýn yararlý olacaðý dile getirildi. Ayrýca her iki þehir arasýnda bir koridorun açýlmasý için Türkmenler dýþýndaki çevrelerce çaba harcandýðýný, Türkmenlerin her alanda desteðe ihtiyacý olduðunu ve bu ihtiyacýn saðlanmasý için bugün burada yapýlan toplantýnýn çok önemli olduðunu da sözlerine ekledi.

Daha sonra Irak Cumhuriyeti Ýstanbul Baþkonsolosu, Avrasya Bir Vakfý, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý, Aydýnlar Ocaðý adýna yapýlan konuþmalarda bu toplantýnýn burada yapýlmasýnýn önemine deðinerek Türkmenlere gereken desteðin verilmesi gerektiði üzerinde durmuþlardýr.

Protokol konusmalarýný takiben yapýlan oturumlarda Türkmenlerin halen içinde bulunduklarý genel durum çeþitli yönleri ile tartýþýldý. Irak dýþýnda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri ve karþýlaþtýklarý sorunlar dile getirildi. Türkmen meselesinin uluslararasý platformlara taþýnabilmesi için yapýlmasý gerekli olan çalýþmalar etraflýca görüþüldü. DAÝÞ, diðer adý ile IÞÝD saldýrýlarý sebebi ile göçe zorlanmakta olan Türkmenlerin durumlarý, göç edenlerin yerlerine dönmeleri veya gittikleri yerlerde yaþamlarýný devam ettirebilmeleri için alýnmasý gerekli önlemler üzerinde detaylý olarak duruldu ve katýlýmcýlar arasýnda hemen hemen asgari müþterekler üzerinde söylem birliðine varýldý. Türkmenlerin geleceði ve izlenmesi gereken yol haritasý görüþülerek Türkmen davasýný tanýtmak, söylem birliði projesini hazýrlamak ve lobi faaliyetlernde bulunmak amacý ile 11 þahsiyetten oluþan bir heyet seçildi. Çalýþtay’da Avrupa’daki Türkmen Derneklerinin bir federasyon çatýsý altýnda birleþmeleri konusundaki önerinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalýþmalar da baþlatýlmýþtýr.

Diðer taraftan bu Çalýþtay’ ýn her yönü ile yararlý ve baþarýlý geçtiðine dair sosyal medyada paylaþýlan yorumlarýn yanýsýra bazýlarý tarafýndan ileri sürülen yapýcý eleþtiriler de doðaldýr ve doðrudur. Ancak alternatif sunulmadan boykot çaðrýlarý ile birlikte yanlý yorumlar ise abesle iþtigaldir.

cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...